Skip to content
No description, website, or topics provided.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
appening
readme.md

readme.md

Avtryck

Avtryck är en tjänst för mobila presentationer av rika datakällor. Första versionen använder material från K-Samsök.

Priser

Vinnande bidrag i 24-timmars tävlingen Appening 2011.

Presentation

Appening 2011 finns på bambuser. Vi presenterar Avtryck mellan 3.40 och 13:40 på videon med tävlingsbidrag.

Se även våra slides.

Något lånat

Stort tack till Martin Duveborg och Mia Carlsson från Riksantikvarieämbetet för information runt K-Samsök och Kringla-appen.

Tack till Olof Brickarp för ikonerna.

Tummen upp-ikonen är från Icon Finder.

Licens

Copyright 2011 Johan Nilson, Jonas Beckman, Patrik Åkerfeldt, Joakim Bodin, Johan Mjönes

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

You can’t perform that action at this time.