Skip to content
Assignment 5 of Palvelinten Hallinta
SaltStack Shell
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
LICENSE
README.md
firefox.sls
test.sh
top.sls

README.md

Assignment5

Tehtävät löytyvät osoitteesta:http://terokarvinen.com/2018/aikataulu-%E2%80%93-palvelinten-hallinta-ict4tn022-4-ti-5-ke-5-loppukevat-2018-5p

A) Valitsin kurssityöni aiheeksi alustavasti grafanan asennuksen dockerin avulla ja sen konfiguroinnin. Saa nähdä miten siinä käy

B) Julkaise Raportti Markdownilla. No se on kirjoitettu tähän README.md ja julkaistuu samalla.

C) Aja oma Salt-tila suoraa git-varastosta. Teen firefox.sls, test.sh ja top.sls tähän git varastoon.

Testataan

$ git clone https://github.com/Julmajamal/Assignment5.git

$ cd Assignment5/

$ sudo bash test.sh

Tulos

local:

      ID: install_firefox
Function: pkg.installed
  Result: True
 Comment: All specified packages are already installed
 Started: 01:22:49.794419
Duration: 662.059 ms
 Changes:   

Summary for local

Succeeded: 1 Failed: 0

Total states run: 1

You can’t perform that action at this time.