BKM Express uygulamasının özelliklerini kapsayan işyeri paketidir
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
.idea
app
gradle/wrapper
.gitignore
README.md
build.gradle
gradle.properties
gradlew
gradlew.bat
settings.gradle

README.md

BKM EXPRESS ANDROID SDK

NE İŞE YARAR?

Hizmetinize sunulan BKM Express Android SDK paketi ile son kullanıcının Android cihazında BKMExpress uygulaması kurulu olmasa dahi, "Kart Eşleme ve Ödeme Yapma" özelliklerini uygulamanızdan çıkış yapma gereksinimi olmadan halletmenize olanak sunar.

SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELERDİR?

 • BKM Express Android SDK paketi, Android Studio ile geliştirilen uygulamalar baz alınarak tasarlanmıştır.
 • Min SDK Version 15 desteklenmektedir.

NASIL ÇALIŞIR?

Işyerleri BKM Express entegrasyonlarını tamamlayarak gerekli kullanıcı adı ve şifrelerini almalıdırlar. Bu kullanıcı adı ve şifre BKM Express Android SDK paketinin entegre edeceğiniz uygulamaya görünür olması için gerekmektedir. İşyeri servis uygulamaları, BKMExpress core servislerine bağlanarak kendileri için hazırlanan TOKEN'ı sunulan methodlara parametrik olarak ileterek, istenen BKMExpress akışı başlatılır. Daha detaylı bilgi ilerleyen kısımlarda verilecektir.

GRADLE ENTEGRASYONU

 • Entegrasyona başlarken lütfen size sunduğumuz kullanıcı adı ve şifreyi, local.properties dosyasına aşağıdaki gibi ekleyiniz.

       bkm_username=<<YOUR_USERNAME>>
       bkm_password=<<YOUR_PASSWORD>>
       bkm_maven_url = http://54.174.1.67/artifactory/bexandroidsdk-release-android
  
 • SDK paketini gradle dependency ile eklemek için, projenizin build.gradle dosyasındaki repositories kısmına aşağıdaki kod bloğunu ekleyiniz.

       Properties properties = new Properties()
       properties.load(project.rootProject.file('local.properties').newDataInputStream())
       
       
       allprojects {
         repositories {
           jcenter()
           maven {
             url = properties.getProperty("bkm_maven_url")
             credentials {
               username = properties.getProperty("bkm_username")
               password = properties.getProperty("bkm_password")
             }
           }
         }
       }
  
 • Test, Preprod veya Prod ortamda çalışacak paket için

   compile 'com.bkm:bexandroidsdk:1.1.20'
  
 • Yukarıdaki eklemeleri yapıp, projenizi gradle ile sync ettikten sonra BEX SDK nın, BEXStarter sınıfına erişebilirsiniz. BEXStarter sınıfı, sunulan servis paketlerinin çalışmalarını sağlamakta, ve parametrik olarak verilen BEXSubmitConsumerListener && BEXPaymentListener interfaceleri ile de asynchrone olarak sonucu işyerine iletmektedir. (Ayrıntılı bilgi için lütfen Örnek Projeye Bakınız!)


BEXStarter

      public static void startSDKForSubmitConsumer(Context context, Environment environment, String token, BEXSubmitConsumerListener listener);
      public static void startSDKForPayment(Context context, Environment environment, String token,BEXPaymentListener paymentListener);
      public static void startSDKForReSubmitConsumer(Context context,Environment environment,String ticketId,BEXSubmitConsumerListener listener);

BEXSubmitConsumerListener

       public void onSuccess(String firtst6, String last2); //BAŞARILI EŞLEŞME - Başarılı eşleşme sonrası, eşleşen kartın ilk 6 ve son 2 hanesi işyerine geri dönülür.
       public void onCancelled(); //KULLANICI İŞLEMİ İPTAL ETTİ
       public void onFailure(int errorId,String errorMsg); //İŞLEM VERİLEN HATA YÜZÜNDEN İPTAL EDİLDİ

BEXPaymentListener

       public void onSuccess(PosResult posResult); //BAŞARILI ÖDEME İŞLEMİ - PosResult objesi pos cevabını taşımaktadır.
       public void onCancelled(); //KULLANICI ÖDEME İŞLEMİNİ İPTAL ETTİ
       public void onFailure(int errorId,String errorMsg); //ÖDEME İŞLEMİ VERİLEN HATA YÜZÜNDEN İPTAL EDİLDİ

ÖRNEK KULLANIM - SUBMIT CONSUMER (KART EŞLEME)

       BEXStarter.startSDKForSubmitConsumer(MainActivity.this,Environment.PREPROD, "MERCHANT-TOKEN", new BEXSubmitConsumerListener() {

              @Override
              public void onSuccess(String firtst6, String last2) {
                Toast.makeText(MainActivity.this,"Sync Completed!!!",Toast.LENGTH_LONG).show();
              }

              @Override
              public void onCancelled() {
                Toast.makeText(MainActivity.this,"Sync Cancelled By User!!!",Toast.LENGTH_LONG).show();
              }

              @Override
              public void onFailure(int errorId, String errorMsg) {
                Toast.makeText(MainActivity.this,"Sync failed!!! Cause :: "+errorMsg,Toast.LENGTH_LONG).show();
              }
            });

ÖRNEK KULLANIM - RESUBMIT CONSUMER (KART EŞLEME)

 • Diğer işlemlerden farklı olarak, ReSubmitConsumer operasyonu daha önceden kart eklemiş kullanıcının tekrardan sisteme giriş yapmadan kart değiştirmesine olanak sağlamaktadır. Bahsi geçen Ticket, BEX Core servisleri tarafından sağlanmaktadır.

         BEXStarter.startSDKForReSubmitConsumer(Start.this, Environment.TEST, ticket, new BEXSubmitConsumerListener() {
                        
               @Override
               public void onSuccess(String first6,String last2) {
                 Toast.makeText(Start.this,"Consumer resubmitted !!!\nFirst6 :: "+first6+"\nLast2 :: "+last2,Toast.LENGTH_LONG).show();
               }
            
               @Override
               public void onCancelled() {
                 Toast.makeText(Start.this,"cancelled!!!",Toast.LENGTH_LONG).show();
               }
            
               @Override
               public void onFailure(int errorId, String errorMsg) {
                 Toast.makeText(Start.this,errorMsg,Toast.LENGTH_LONG).show();
               }
             });
  

ÖRNEK KULLANIM - PAYMENT (ÖDEME)

       BEXStarter.startSDKForPayment(Payment.this,Environment.PREPROD, "MERCHANT-TOKEN", new BEXPaymentListener() {
               
               @Override
               public void onSuccess() {
                 Toast.makeText(Payment.this, "Ödeme Başarılı !!", Toast.LENGTH_SHORT).show();
               }
       
               @Override
               public void onCancelled() {
                 Toast.makeText(Payment.this, "Kullanıcı ödemeyi iptal etti !!", Toast.LENGTH_SHORT).show();
               }
       
               @Override
               public void onFailure(int errorId, String errorMsg) {
                 Toast.makeText(Payment.this, "Hata :: " + errorMsg + " !!", Toast.LENGTH_SHORT).show();
               }
       });

PROGUARD AYARLARI

Eğer uygulamanızın release versiyonunu proguard ile koruyorsanız, lütfen aşağıdaki satırı proguard-rules dosyanıza ekleyiniz.

         -keep class com.bkm.** { *; }

ORTAMLAR

BKM Express Android SDK paketi üç farklı ortamda çalışmaktadır. (Ortam değişikliği => Environment parametresi ile gerçekleşmektedir. Lütfen örnek koda bakınız.)

 • TEST
 • PREPROD
 • PROD

Her ortam için kullanıcı adı ve şifre aynıdır.

NOT: Entegrasyon sırasında işyerlerine verilen kullanıcı adı ve şifrenin sorumluluğu, işyerine aittir.