It shows animal/things pictures and you may click on picture to hear simple sample. That is, if you want you can to take an assessment in simple test.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
img
sound
txt
.gitignore
README.md
SHS.pro
SHS.pro.user
album.cpp
album.h
album.ui
categories.cpp
categories.h
categories.ui
dialog.cpp
dialog.h
dialog.ui
dialogt.cpp
dialogt.h
dialogt.ui
item.cpp
item.h
main.cpp
mainwindow.cpp
mainwindow.h
mainwindow.ui
myqlabel.cpp
myqlabel.h
pl.ts
qdialog.cpp
qdialog.h
qdialog.ui
zasoby.qrc

README.md

SHS Project

[EN]

"Say Hear See" is a program for young children with loss of hearing. It shows animal/things pictures and you may click on picture to hear simple sample. That is, if you want you can to take an assessment in simple test.

Realese version you may download from: http://demo.bartoit.pl/Say%20Hear%20See.rar

[PL]

"Say Hear See" to program dedykowany dla dzieci. Dziecko z wadą słuchu może nauczyć się identyfikować oraz rozpoznawać zwierzęta, pojazdy, przedmioty codziennego użytku za pomocć ilustracji, dźwieku oraz podpisu zawartej w aplikacji. Jeżeli chcesz, możesz podjąć się prostego testu, który zweryfikuje, czy poprawnie zidentyfikowałeś obraz i dźwięk.

Wersję testową możesz pobrać z: http://demo.bartoit.pl/Say%20Hear%20See.rar