Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
..
Failed to load latest commit information.
README.md
lsh.c

README.md

LSH - lightshell (chyba)

Prosty shell napisany w C zgodnie ze specyfikacją podaną przez prowadzącego.

Użycie

Lsh przyjmuje tylko dokładną składnię komend, z kilkoma zasadami:

  1. Pipe'y muszą być oddzielone spacjami.
  2. Przekierowania do plików i stderr także, ponadto nie mogą zawierać spacji przed ścieżkami.
  3. Uruchomienie procesu w tle można ustawić przez & na końcu po spacji po ostatniej komendzie.

Przykładowo: cat <lsh | hexdump -C | wc -l >a policzy wczyta z pliku ./lsh i zapisze wynik w ./a (utworzy go jeżeli trzeba i doda linię, jeżeli już istnnieje). Natomiast ls plik_ktory/nie/istnieje 2>/dev/null | wc -l wypisze 0 0 0, ale ls nie wypisze błędu. > może być użyty w ostatniej komendzie w ciągu, < w pierwszej, 2> w dowolnej.