DSP 2k17
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
Wypozyczalnia_Samochodowa
README.md

README.md

Wypozyczalnia-Samochodowa

Zalozenia: Implementacja podstawowych funkconalnosci typowej aplikacji wypozyczalni

Cel: Praktyczny trening OOP. Nauka polimorfizmu, dziedziczenia, głównych mechanizmów programowania obiektowego.