Skip to content
Pre-release

@Belikhun Belikhun released this May 9, 2021

GitHub Releases (by Release)

Đây là bản thử nghiệm dùng để rà soát lỗi và kiểm tra tính ổn định của hệ thống! KHÔNG NÊN TỔ CHỨC KÌ THI NÀO TRÊN PHIÊN BẢN NÀY!

Link tải hệ thống tích hợp máy chủ UniServer cho Windows tại đây: themis-web-interface_v1.1.0-beta.zip (Bạn sẽ cần phải cài Visual C++ Redis 2019 để khởi động UniServer)

Đây là phiên bản thử nghiệm thết kế lại Danh Sách Đề Bài, Giao Diện Đề BàiThêm/Chỉnh Sửa Đề Bài

Phiên bản này hiện sử dụng 2 thư viện trong giai đoạn thử nghiệm:

 • belivipro9x99/editor: Thư viện về trình soạn thảo code trên web, được lấy cảm hứng từ trình soạn thảo microsoft/monaco-editor
 • belivipro9x99/md2html: Thư viện chuyển văn bản Markdown sang HTML
  Qua test sơ bộ thì hai thư viện này đang hoạt động như ý muốn, tuy nhiên vẫn còn thiếu rất nhiều tính năng, nên mình sẽ tiếp tục bổ sung vào bản cập nhật tiếp theo

Theo Dõi Tiến Độ Tại Đây

image
image
image
image
image
image

Demo

id Tên tài khoản Mật khẩu
admin admin admin
Assets 3
Pre-release

@Belikhun Belikhun released this Oct 16, 2020

GitHub Releases (by Release)

Đây là bản thử nghiệm dùng để rà soát lỗi và kiểm tra tính ổn định của hệ thống! KHÔNG NÊN TỔ CHỨC KÌ THI NÀO TRÊN PHIÊN BẢN NÀY!

Bạn có thể tải về bản ổn định mới nhất v0.6.0-rev3 nếu không muốn dùng bản thử nghiệm này

Link tải cho Windows ở phía dưới phần Assets (themis-web-interface_v1.0.0-demo.zip)

Demo

Assets 3

@Belikhun Belikhun released this Mar 24, 2020

GitHub Releases (by Release)

Link tải cho Windows ở phía dưới (themis-web-interface_v0.6.0-rev3.zip)

Bản cập này sửa một số lỗi còn sót lại trước khi thêm những tính năng mới

Bản cập nhật này TƯƠNG THÍCH với tệp dữ liệu tài khoản account.xml từ phiên bản v0.5.0 trở lên

Bản cập nhật này TƯƠNG THÍCH với tệp cài đặt config.json từ phiên bản v0.6.0-release trở lên!

Bản cập nhật này TƯƠNG THÍCH với dữ liệu đề bài từ phiên bản v0.6.0-release trở lên!

Thay đổi trong v0.6.0-rev3

 • Bug: Sửa lỗi client spam request lấy danh sách đề bài khi tắt Công khai đề bài (ed14629)
 • Bug: Sửa lỗi xung đột cache của /api/rank khi có đề bài bị tắt và tài khoản admin đang gửi request tới API này (8eb6a2e)
 • Bug: Sửa lỗi container của wrapper bị lệch khi hiển thị thời gian kì thi (#54)
 • Bug: Sửa lỗi màu chữ của các input bị tối khi ở chế độ ban đêm (#53)
 • Bug: Sửa lỗi chữ của panel bị trống hiển thị lệch về bên trái (#52)
 • Thay đổi: Đổi font Exo thành Nunito (0c73b02)
 • Thay đổi: Sắp xếp lại bố cục thư mục (bff1e666537b25)
 • Thêm: Cảnh báo người dùng khi thời gian so với máy chủ bị lệch (10c5a24)
 • Thêm: Thêm tính năng bật/tắt công khai đề bài cho khách (aa14b65)
 • Sửa một số lỗi khác và thêm một số chức năng nhỏ
Assets 3

@Belikhun Belikhun released this Mar 5, 2020

GitHub Releases (by Release)

Link tải cho Windows ở phía dưới (themis-web-interface_v0.6.0-rev2.zip)

Bản cập nhật này sửa lỗi liên quan đến giao diện

Bản cập nhật này TƯƠNG THÍCH với tệp dữ liệu tài khoản account.xml từ phiên bản v0.5.0 trở lên

Bản cập nhật này KHÔNG TƯƠNG THÍCH với tệp cài đặt config.json từ phiên bản v0.5.3 trở xuống!

Bản cập nhật này KHÔNG TƯƠNG THÍCH với dữ liệu đề bài từ phiên bản v0.5.3 trở xuống!

Thay đổi trong v0.6.0-rev2

 • Bug: Sửa lỗi cửa sổ danh sách đề bài không hiển thị thanh trượt khi đề bài tràn ra ngoài cửa số (a3bd9e6)
 • Bug: Sửa lỗi undefined index ở một số API khi dùng PHP/7.4 (22f60e2)
 • Bug: Sửa lỗi không thể bật tắt cài đặt Mở Đề Bài trong hộp thoại (d961a4c)
 • Thay đổi: Thay đổi font của tiêu đề cửa sổ (0c73b02)
Assets 3

@Belikhun Belikhun released this Mar 3, 2020

GitHub Releases (by Release)

Link tải cho Windows ở phía dưới (themis-web-interface_v0.6.0-rev1.zip)

Bản cập nhật này sửa một số lỗi liên quan đến giao diện và tính tương thích với phiên bản PHP/7.4

Bản cập nhật này TƯƠNG THÍCH với tệp dữ liệu tài khoản account.xml từ phiên bản v0.5.0 trở lên

Bản cập nhật này KHÔNG TƯƠNG THÍCH với tệp cài đặt config.json từ phiên bản v0.5.3 trở xuống!

Bản cập nhật này KHÔNG TƯƠNG THÍCH với dữ liệu đề bài từ phiên bản v0.5.3 trở xuống!

Thay đổi trong v0.6.0-rev1

 • Bug: Sửa lỗi cửa sổ danh sách đề bài không hiển thị thanh trượt khi đề bài tràn ra ngoài cửa số (a3bd9e6)
 • Bug: Sửa lỗi undefined index ở một số API khi dùng PHP/7.4 (22f60e2)
 • Bug: Sửa lỗi không thể bật tắt cài đặt Mở Đề Bài trong hộp thoại (d961a4c)
 • Thay đổi: Thay đổi font của tiêu đề cửa sổ (0c73b02)

Thay đổi trong v0.6.0-release

 • Bug: Sửa lỗi module sounds chỉ tương thích với những trình duyệt chạy nhân chromium (1ca9910)
 • Bug: Sửa lỗi request không được gửi lại sau khi hết ratelimited (f78e98f)
 • Thêm: Thêm tính năng đăng kí tài khoản! (a27eafd)
 • Thêm: Thêm tính năng bật/tắt đề bài (ad05c23)
 • Thêm: Thêm tính năng thu gọn cột trong bảng xếp hạng (b0fde08)
 • Thêm: Thêm tính năng xuất dữ liệu bảng xếp hạng thành tệp csv (7bca2aa)
 • Thêm: Thêm cài đặt cho phép thay đổi icon và ảnh nền của kì thi (5cbfe44)
 • Thêm: Tự động đóng bảng cài đặt khi nhấn chuột vào khu vực trống (e0a969d)
 • Thêm: Tự động thử và thay đổi tên bài nộp lên để trùng với đề bài (9072ebb)
 • Thêm: Cache API /api/contest/rank (dfd3871)
 • Thay đổi: Thiết kế lại giao diện chính và đồng hồ của kì thi (9303a83)
 • Thay đổi: Thiết kế lại giao diện đề bài (47d851e)
 • Thay đổi: Hiển thị nhiều dòng chi tiết của bài được chấm (033b9d5)
 • Thay đổi: Hiển thị username trong bảng xếp hạng (c7adc2b)
 • Thay đổi: Tách cài đặt Cho phép thay đổi thông tin thành Cho phép thay đổi tên , Cho phép thay đổi mật khẩuCho phép thay đổi Avatar (7c46bec)
 • Thay đổi: Ratelimit và cấm truy cập theo IP thay vì session (c2be547)
 • Loại bỏ: Ngừng lấy địa chỉ WAN của máy chủ (df5324f)
 • Sửa một số lỗi khác và thêm một số chức năng nhỏ
 • Changed EasterEggs 🥚
Assets 3

@Belikhun Belikhun released this Feb 29, 2020

GitHub Releases (by Release)

Link tải cho Windows ở phía dưới (themis-web-interface_v0.6.0-release.zip)

Đây là bản cập nhật lớn thứ 6 của Themis Web Interface. Với nhiều thay đổi lớn về giao diện người dùng, cải thiện hiệu năng cũng như nhiều tính năng mới được thêm vào qua những ý kiển được đóng góp bởi mọi người!

Bản cập nhật này TƯƠNG THÍCH với tệp dữ liệu tài khoản account.xml từ phiên bản v0.5.0 trở lên

Bản cập nhật này KHÔNG TƯƠNG THÍCH với tệp cài đặt config.json từ phiên bản v0.5.3 trở xuống!

Bản cập nhật này KHÔNG TƯƠNG THÍCH với dữ liệu đề bài từ phiên bản v0.5.3 trở xuống!

Thay đổi trong v0.6.0-release

 • Bug: Sửa lỗi module sounds chỉ tương thích với những trình duyệt chạy nhân chromium (1ca9910)
 • Bug: Sửa lỗi request không được gửi lại sau khi hết ratelimited (f78e98f)
 • Thêm: Thêm tính năng đăng kí tài khoản! (a27eafd)
 • Thêm: Thêm tính năng bật/tắt đề bài (ad05c23)
 • Thêm: Thêm tính năng thu gọn cột trong bảng xếp hạng (b0fde08)
 • Thêm: Thêm tính năng xuất dữ liệu bảng xếp hạng thành tệp csv (7bca2aa)
 • Thêm: Thêm cài đặt cho phép thay đổi icon và ảnh nền của kì thi (5cbfe44)
 • Thêm: Tự động đóng bảng cài đặt khi nhấn chuột vào khu vực trống (e0a969d)
 • Thêm: Tự động thử và thay đổi tên bài nộp lên để trùng với đề bài (9072ebb)
 • Thêm: Cache API /api/contest/rank (dfd3871)
 • Thay đổi: Thiết kế lại giao diện chính và đồng hồ của kì thi (9303a83)
 • Thay đổi: Thiết kế lại giao diện đề bài (47d851e)
 • Thay đổi: Hiển thị nhiều dòng chi tiết của bài được chấm (033b9d5)
 • Thay đổi: Hiển thị username trong bảng xếp hạng (c7adc2b)
 • Thay đổi: Tách cài đặt Cho phép thay đổi thông tin thành Cho phép thay đổi tên , Cho phép thay đổi mật khẩuCho phép thay đổi Avatar (7c46bec)
 • Thay đổi: Ratelimit và cấm truy cập theo IP thay vì session (c2be547)
 • Loại bỏ: Ngừng lấy địa chỉ WAN của máy chủ (df5324f)
 • Sửa một số lỗi khác và thêm một số chức năng nhỏ
 • Changed EasterEggs 🥚
Assets 3

@Belikhun Belikhun released this Dec 18, 2019

Link tải cho Windows ở phía dưới (themis-web-interface_v0.5.3-rev1.zip)

Đây là bản thay đổi nhỏ của phiên bản 0.5.3. Bản cập này sửa một số lỗi nhỏ còn xót lại liên quan đến nộp bài và danh sách nhật ký

Bản cập nhật này tương thích với 2 tệp cài đặt account.xmlconfig.json từ phiên bản v0.5.0 trở lên

Bản cập nhật này tương thích với danh sách đề bài từ phiên bản v0.5.0 trở lên

Thay đổi trong v0.5.3-rev1

 • Bug: Sửa lỗi tình trạng nộp bài không thay đổi khi bài đã chấm xong (#34)
 • Bug: Sửa lỗi request flood khi kiểm tra kết nối tới máy chủ sau khi bị ngắt kết nối (#35)
 • Thêm: Thêm biến %root% trong bảng cài đặt hệ thống (81e5822)
 • Thay đổi: Chuyển tên bài nộp thành chữ HOA khi tắt cài đặt Bài nộp lên phải có trong danh sách đề (a147a5c)
 • Thay đổi: Đổi tên tệp license.php thành licenseInfo.php (6ed2cfa)
 • Sửa một số lỗi khác và thêm một số chức năng nhỏ
Assets 3

@Belikhun Belikhun released this Nov 10, 2019

Link tải cho Windows ở phía dưới (themis-web-interface_v0.5.3-release.zip)

Bản cập này sửa một số lỗi còn sót lại liên quan đến phân biệt chữ hoa/chữ thường của một số dữ liệu, lỗi hiển thi font và tăng tốc độ tải của trang cho kết nối mạng yếu

Bản cập nhật này tương thích với 2 tệp cài đặt account.xmlconfig.json của phiên bản v0.5.0

Bản cập nhật này tương thích với danh sách đề bài của phiên bản v0.5.0

Thay đổi trong v0.5.3

 • Bug: Sửa lỗi font Exo không được tải (#31)
 • Thêm: Thêm cài đặt: Tự động cập nhật Xếp Hạng và Nhật Ký (#32)
 • Thay đổi: Hiển thị tên đề bài thay vì mã đề bài nếu có thể (2806eb0)
 • Thay đổi: Lọc mã đề bài: Chỉ cho phép các kí tự (a-z A-Z) và số (0-9) (8e72ce2)
 • Thay đổi: Tăng giới hạn của cài đặt Thời gian làm mới (#32)
 • Thay đổi: Cache các tài nguyên tĩnh (sounds, fontsimg) với thời hạn 1 tuần (#32)
 • Thay đổi: Loại bỏ chuyển thành chữ thường tại một số api (4458efc, eb94135, 1b80b01)
 • Sửa một số lỗi khác và thêm một số chức năng nhỏ
Assets 3

@Belikhun Belikhun released this Nov 3, 2019

Link tải cho Windows ở phía dưới (themis-web-interface_v0.5.2-release.zip)

Đây là phiên bản thay đổi nhỏ từ v0.5.1

Bản cập nhật này tương thích với 2 tệp cài đặt account.xmlconfig.json của phiên bản v0.5.0

Thay đổi trong v0.5.2

 • Chỉnh sửa: Đính dòng đầu tiên của bảng xếp hạng ở phía trên để dễ dàng đọc hơn
 • Chỉnh sửa: Thêm ratelimit cho trang public
 • Sửa một số lỗi khác và thêm một số chức năng nhỏ

image

Thay đổi trong v0.5.1

 • Bug: Sửa icon hiển thị trong Avatar tại cài đặt người dùng hiển thị lệch (#26)
 • Bug: Sửa không thể tiến hành nhập mật khẩu khi nhập sai tên người dùng (#27)
 • Bug: Sửa lỗi phân tích tệp nhật ký (#28)
 • Bug: Sửa lỗi hash của api ranklogs thay đổi liên tục do Floating Number Precision (part of 9133aaf)
 • Bug: Loại bỏ chuyển tên người dùng thành chữ thường trong logParser (part of 9133aaf)
 • Bug: Sửa lỗi Xếp Hạng và Nhật Ký dừng làm mới khi có lỗi hệ thống xảy ra (7ee6fc6)
 • Thêm: Hiển thị xem trước cho tệp pdf trong Cửa sổ xem đề bài (7444b89)
 • Thay đổi: Thay đổi favicon.ico (9158e03)

image

Assets 3

@Belikhun Belikhun released this Nov 2, 2019

Link tải cho Windows ở phía dưới (themis-web-interface_v0.5.1-release.zip)

Phiên bản này sửa một số lỗi nghiêm trọng liên quan đến phân tích nhật ký, làm mới xếp hạng và nhật ký và một số thay đổi khác liên quan đến hiển thị

Bản cập nhật này tương thích với 2 tệp cài đặt account.xmlconfig.json của phiên bản v0.5.0

Thay đổi trong v0.5.1

 • Bug: Sửa icon hiển thị trong Avatar tại cài đặt người dùng hiển thị lệch (#26)
 • Bug: Sửa không thể tiến hành nhập mật khẩu khi nhập sai tên người dùng (#27)
 • Bug: Sửa lỗi phân tích tệp nhật ký (#28)
 • Bug: Sửa lỗi hash của api ranklogs thay đổi liên tục do Floating Number Precision (part of 9133aaf)
 • Bug: Loại bỏ chuyển tên người dùng thành chữ thường trong logParser (part of 9133aaf)
 • Bug: Sửa lỗi Xếp Hạng và Nhật Ký dừng làm mới khi có lỗi hệ thống xảy ra (7ee6fc6)
 • Thêm: Hiển thị xem trước cho tệp pdf trong Cửa sổ xem đề bài (7444b89)
 • Thay đổi: Thay đổi favicon.ico (9158e03)

image

Assets 3