Skip to content
No description, website, or topics provided.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
LICENSE
README.md

README.md

RASPBERRY Pİ İMAGE PROCESSİNG

PROJENİN AMACI

Projenin amacı gerçek zamanlı olarak kameradan aldığı görüntüde algıladığı nesnenin ismini seslendirmek ve yönlendirme yapmak. Bu proje esas olarak görme engellilerin kimseye ihtiyaç olmadan yaşamlarını bir kolaylık getirmek için tasarlanmıştır.

Projede kullanılan teknoloji, yazılım ve donanım

  • Raspberry Pİ 3 MODEL B
  • Raspberry pi kamera modülü
  • SD-CARD
  • Raspbıan İşletim Sistemi
  • Pyhton
  • OPENCV Kütüphanesi

Projenin Uygulama Aşamaları

Öncelikle SD-CARD ÜZERİNE SDFormatter programı ile format atmak.

Raspberry pi sitesinden indirdiğimiz Armbian işletim sistemini SD-card'a kurmak için win32 disk imager programını indirmek ve sd card 'a image yazdırmak

Sd-cart'ı orangepi lİte'a takıp kurulumunu başlatmak

Raspberry pi kamera bağlantısını yapmak

Raspberry pi üzerine pyhton' kurup open cv kütüphanesini indirdikten sonra görüntü işleme için yazılım kısmına geçmek

You can’t perform that action at this time.