pbiecek edited this page Nov 4, 2015 · 26 revisions

MathCraft = Matematyka + Minecraft

MathCraft to zbiór zagadek i zadań pozwalających na ćwiczenie wyobraźni przestrzennej oraz umiejętności dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia na zadaniach ze świata Minecraft!

Zadania

Dodawanie i mnożenie do 100 - Bryły 2D

Dodawanie i mnożenie do 100 - Bryły 3D

Dzielenie całkowitoliczbowe - Bryły 3D

Matematyka wymaga kreatywności!

Każde z zadanie można rozwiązać na kilka sposobów. Zachęcajmy dzieci do szukania różnych rozwiązań.

You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.