Switch branches/tags
Nothing to show
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
..
Failed to load latest commit information.
Ciporki.zip
DesuDesu.zip
DruzinaGruzina.jar
JustDoIt.zip
M&M.jar
PsychoLimb.zip
README.md
SzanowneOszolomy.zip
ZawszeSieTrocheProgramuje.zip
lilKrit.zip

README.md

BialJam 2015 games

This folder contains executable files of all projects created during BialJam 2015.

Gry BialJamu 2015

Ten folder zawiera pliki wykonywalne wszystkich projektów stworzonych podczas konkursu BialJam 2015.