Program za pregled digitalizovanih knjiga
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.settings
gwt-unitCache
src/ivica
war
.classpath
.project
LICENCA.txt
README

README

Ч И Т А Н К А

Програм за преглед дигитализованих књига, настао за потребе јагодинске дигиталне библиотеке (http://jabooka.org.rs/digital).
Писан је на програмском језику Java, а ослања се на Google Web Toolkit (GWT). Предвиђено је да се програм извршава у популарним
модерним веб браузерима (Firefox, Chrome, IE, Opera, Safari).
Изворни код програма је објављен под AGPL лиценцом. 
За детаље погледајте фајл LICENCA.txt. 

Аутор програма је Ивица Лазаревић, lazarevic.ivica@gmail.com