No description, website, or topics provided.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
Sample Project
README.md

README.md

Hướng dẫn nộp bài

Tạo tài khoản https://github.com/

Cài đặt Tool https://desktop.github.com/

Sau khi đăng nhập, chọn chức năng "Clone Repository"

Chọn tab URL, điền vào https://github.com/BinhDuongHackathon/2017

Mở Repository trên máy cá nhân

Tạo Folder là tên đội thi của bạn - lưu ý chỉ một người trong nhóm tạo

Mỗi mỗi đội thi chỉ làm việc trên 1 folder của mình, bạn thêm hoặc sửa bất kỳ file nào trong folder của bạn

Để kiểm tra sự thay đổi, chọn "Fetch origin" trên toolbar

Để cập nhật nội dung, chọn "Commit to master" button góc dưới bên trái

Bước tiếp theo bạn phải đưa thông tin lên server Github, chọn chức năng "Push origin" trên toolbar

Các chức năng "Commit to master", "Pull origin", "Push origin", "Fetch origin" được sử dụng luân phiên trong quá trình làm việc