Skip to content
Permalink
Browse files
Delete google-services.json
  • Loading branch information
ntcuong committed Aug 9, 2020
1 parent 69dac26 commit 62db602b98dfb2bc17aef808a02767a796b17533
Showing 1 changed file with 0 additions and 83 deletions.

This file was deleted.

7 comments on commit 62db602

@namkazt
Copy link

@namkazt namkazt commented on 62db602 Aug 9, 2020

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

vẫn còn lưu log ? đang đinh bảo file này mà cũng cho lên đc.

@namkazt
Copy link

@namkazt namkazt commented on 62db602 Aug 9, 2020

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

nên dùng tool để rewrite history và xóa hẳn file này đi khỏi history. hoặc đơn giản dùng file khác :))

@hoc081098
Copy link

@hoc081098 hoc081098 commented on 62db602 Aug 9, 2020

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Lên

@zaggs
Copy link

@zaggs zaggs commented on 62db602 Aug 10, 2020

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

BKAV làm việc chuyên nghiệp quá lmao 👎

@quangIO
Copy link

@quangIO quangIO commented on 62db602 Aug 10, 2020

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Mình không nói đây là best software practice nhưng file này cũng không siêu bí mật gì vì đằng nào cũng có thể reverse engineer ra được. Thế này đỡ mất công ae RE, ai cũng xem được api quota :)

@sernle
Copy link

@sernle sernle commented on 62db602 Aug 10, 2020

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

nên dùng tool để rewrite history và xóa hẳn file này đi khỏi history. hoặc đơn giản dùng file khác :))

cái này cũng dễ làm các bạn ấy chắc sẽ dùng file khác thôi.

@ducpt1012
Copy link

@ducpt1012 ducpt1012 commented on 62db602 Aug 19, 2020

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Một commit xóa file đi vào lòng Githubber

Please sign in to comment.