IBus frontend for the BoGo engine.
Clone or download
cmpitg Merge pull request #244 from BoGoEngine/correct-installation-instruct…
…ion-from-releases

doc: Correct installation instructions from releases.
Latest commit a4e230d Oct 19, 2017
Permalink
Failed to load latest commit information.
bogo-python
debian
doc
gui
ibus_engine
script
vncharsets
.coveragerc
.gitattributes
.gitignore
.travis.yml
CONTRIBUTING.rst
COPYING
CREDITS.md
Makefile
README.md

README.md

Bộ gõ tiếng Việt cho iBus

Build Status Coverage Status

English below...

CHÚ Ý: Hiện nay dự án đang tạm ngừng phát triển bởi lý do kỹ thuật và vì maintainer chính là @lewtds không thể dành được đủ thời gian cho dự án. Dự kiến maintainer @cmpitg sẽ khôi phục lại dự án và tiếp tục phát triển bắt đầu từ 15/04/2015.

ibus-bogo là một chương trình xử lý gõ tiếng Việt sử dụng engine BoGo và được thiết kế để chạy cùng iBus, một phần mềm quản lý các bộ gõ trong GNU/Linux.

Hướng dẫn nhanh

  1. Cài đặt và sử dụng

  2. Chia sẻ cho người thân

  3. Trò chuyện với chúng tôi ở mailing list của nhóm hay chat qua kênh #bogo trên mạng IRC Freenode.

  4. Thông báo lỗi và đóng góp ý tưởng

  5. Fork, vọc code và tham gia phát triển cùng chúng tôi!

Giấy phép sử dụng

ibus-bogophần mềm tự do nguồn mở.

Toàn bộ mã nguồn của ibus-bogoBoGoEngine cùng tất cả các tài nguyên đi kèm đều được phát hành dưới các quy định ghi trong Giấy phép Công cộng GNU, phiên bản 3.0 (GNU General Public License v3.0). Xem tệp COPYING để biết thêm chi tiết.


Introduction

ibus-bogo is a Vietnamese input engine targeting IBus, an input method manager in GNU/Linux environments.

Getting started

  1. Install and use just like any other IBus engine

  2. Share

  3. Talk to us on our mailing list and IRC channel at #bogo on Freenode.

  4. Report bugs and share suggestions

  5. Fork and contribute

License

ibus-bogo is free and open source software and is released under the GNU General Public License v3.0.