IBus frontend for the BoGo engine.
Python Makefile Batchfile Shell
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
bogo-python
debian HOTFIX: Manually depend on Python >= 3.2 in Debian Jan 16, 2014
doc doc: Correct installation instructions from releases. Oct 19, 2017
gui
ibus_engine create only one auto_corrector for all engine Apr 2, 2015
script Move some scripts into /script Apr 15, 2014
vncharsets
.coveragerc Fix coverage reported package list Apr 17, 2014
.gitattributes
.gitignore
.travis.yml Typo in .travis.yml Apr 17, 2014
CONTRIBUTING.rst Add CONTRIBUTING.rst Apr 15, 2014
COPYING
CREDITS.md Simplify README and add CREDITS Jul 16, 2014
Makefile Fix exec paths in bogo.xml Jul 19, 2014
README.md

README.md

Bộ gõ tiếng Việt cho iBus

Build Status Coverage Status

English below...

CHÚ Ý: Hiện nay dự án đang tạm ngừng phát triển bởi lý do kỹ thuật và vì maintainer chính là @lewtds không thể dành được đủ thời gian cho dự án. Dự kiến maintainer @cmpitg sẽ khôi phục lại dự án và tiếp tục phát triển bắt đầu từ 15/04/2015.

ibus-bogo là một chương trình xử lý gõ tiếng Việt sử dụng engine BoGo và được thiết kế để chạy cùng iBus, một phần mềm quản lý các bộ gõ trong GNU/Linux.

Hướng dẫn nhanh

  1. Cài đặt và sử dụng

  2. Chia sẻ cho người thân

  3. Trò chuyện với chúng tôi ở mailing list của nhóm hay chat qua kênh #bogo trên mạng IRC Freenode.

  4. Thông báo lỗi và đóng góp ý tưởng

  5. Fork, vọc code và tham gia phát triển cùng chúng tôi!

Giấy phép sử dụng

ibus-bogophần mềm tự do nguồn mở.

Toàn bộ mã nguồn của ibus-bogoBoGoEngine cùng tất cả các tài nguyên đi kèm đều được phát hành dưới các quy định ghi trong Giấy phép Công cộng GNU, phiên bản 3.0 (GNU General Public License v3.0). Xem tệp COPYING để biết thêm chi tiết.


Introduction

ibus-bogo is a Vietnamese input engine targeting IBus, an input method manager in GNU/Linux environments.

Getting started

  1. Install and use just like any other IBus engine

  2. Share

  3. Talk to us on our mailing list and IRC channel at #bogo on Freenode.

  4. Report bugs and share suggestions

  5. Fork and contribute

License

ibus-bogo is free and open source software and is released under the GNU General Public License v3.0.