Permalink
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
56 lines (38 sloc) 1.58 KB

Tài liệu hướng dẫn của dự án ibus-bogo

ibus-bogo là một engine xử lý gõ tiếng Việt cho IBus, một phần mềm quản lý các bộ gõ trong GNU/Linux.

ibus-bogo được viết bằng ngôn ngữ Python và sử dụng engine xử lý tiếng Việt BoGo.

Trang Github của dự án: https://github.com/BoGoEngine/ibus-bogo-python

Mục lục

.. toctree::
   :maxdepth: 2

   install
   usage
   customization
   contributing

Giấy phép xuất bản (License)

ibus-bogophần mềm tự do nguồn mở.

Toàn bộ mã nguồn của ibus-bogoBoGo cùng tất cả các tài nguyên đi kèm đều được phát hành dưới các quy định ghi trong Giấy phép Công cộng GNU, phiên bản 3.0 (GNU General Public License v3.0).

Ghi công (Credits)

Bản quyền thuộc về các tác giả nằm trong file AUTHORS với thời hạn ghi trong phần LICENSE của từng file mã nguồn.

Indices and tables