Permalink
Browse files

Simplify README and add CREDITS

  • Loading branch information...
lewtds committed Jul 16, 2014
1 parent 23eea84 commit 440f3638386b6240c1a8753debf50a3b06569940
Showing with 37 additions and 53 deletions.
  1. +35 −0 CREDITS.md
  2. +2 −53 README.md
View
@@ -0,0 +1,35 @@
## Cảm ơn
**ibus-bogo** đang được duy trì và phát triển bởi Ngô "Chin" Trung
(nick [@lewtds](https://github.com/lewtds/) trên Github).
Nhóm phát triển xin chân thành gửi lời cảm ơn đặc biệt đến:
* [Nguyễn Hà Dương](https://github.com/CMPITG)
* [Hà Quang Dương](https://github.com/haqduong)
* [Nguyễn Phan Hải](https://github.com/hainp)
* [Nguyễn Thành Hải](https://github.com/phaikawl)
* [Ngô Huy](https://github.com/NgoHuy)
* [Đàm Tiến Long](https://github.com/fuzzysource)
* [Nguyễn Đình Quân](https://github.com/Narga)
* [Duc Tran](https://github.com/sokomo) (a.k.a. kitarousa)
* [Trương Anh Tuấn](https://github.com/tuanta)
## Credits
**ibus-bogo** is actively maintained by Trung "Chin" Ngô
([@lewtds](https://github.com/lewtds/) on Github).
We would like to give thanks to:
* [Nguyễn Hà Dương](https://github.com/CMPITG)
* [Hà Quang Dương](https://github.com/haqduong)
* [Nguyễn Phan Hải](https://github.com/hainp)
* [Nguyễn Thành Hải](https://github.com/phaikawl)
* [Ngô Huy](https://github.com/NgoHuy)
* [Đàm Tiến Long](https://github.com/fuzzysource)
* [Nguyễn Đình Quân](https://github.com/Narga)
* [Duc Tran](https://github.com/sokomo) (a.k.a. kitarousa)
* [Trương Anh Tuấn](https://github.com/tuanta)
for their contributions to the project, in one way or another.
View
@@ -1,6 +1,6 @@
# Bộ gõ tiếng Việt cho iBus
[![Build Status](https://travis-ci.org/lewtds/ibus-ringo.svg?branch=master)](https://travis-ci.org/lewtds/ibus-ringo)
[![Build Status](https://travis-ci.org/lewtds/ibus-ringo.svg?branch=master)](https://travis-ci.org/lewtds/BoGoEngine/ibus-bogo)
[![Coverage Status](https://coveralls.io/repos/lewtds/ibus-ringo/badge.png?branch=master)](https://coveralls.io/r/lewtds/ibus-ringo?branch=master)
[*English below...*](#introduction)
@@ -9,19 +9,6 @@
và được thiết kế để chạy cùng [iBus](http://code.google.com/p/ibus/),
một phần mềm quản lý các bộ gõ trong GNU/Linux.
## Cập nhật
Từ sau phiên bản 0.4, ibus-bogo sử dụng `preedit``surrounding text` tương tác với các ứng dụng do phương thức gửi
`fake backspace` tỏ ra không ổn định.
Phiên bản này có sự đóng góp lớn của @lewtds với *ibus-ringo*.
Để cài đặt, sau khi clone sourcecode từ github, chạy file `installer.sh`. Các gói cho các distro linux phổ biến
sẽ được phân phối trong tương lai.
Các tài liệu dưới đây đang trong quá trình sắp xếp lại. Một số tài liệu có thể đưa ra các chỉ dẫn không bắt kịp
với thực tế. Các tài liệu về API của thư viện `bogo-python` vẫn được đảm bảo.
## Hướng dẫn nhanh
1. [Cài đặt](doc/sphinx/install.rst) và sử dụng
@@ -48,25 +35,6 @@ cả các tài nguyên đi kèm đều được phát hành dưới các quy đ
trong Giấy phép Công cộng GNU, phiên bản 3.0 (GNU General Public
License v3.0). Xem tệp [COPYING](COPYING) để biết thêm chi tiết.
## Cảm ơn
**ibus-bogo** đang được duy trì và phát triển bởi Ngô "Chin" Trung
(nick [@lewtds](https://github.com/lewtds/) trên Github).
Nhóm phát triển xin chân thành gửi lời cảm ơn đặc biệt đến:
* [Nguyễn Hà Dương](https://github.com/CMPITG)
* [Hà Quang Dương](https://github.com/haqduong)
* [Nguyễn Phan Hải](https://github.com/hainp)
* [Nguyễn Thành Hải](https://github.com/phaikawl)
* [Ngô Huy](https://github.com/NgoHuy)
* [Đàm Tiến Long](https://github.com/fuzzysource)
* [Nguyễn Đình Quân](https://github.com/Narga)
* [Duc Tran](https://github.com/sokomo) (a.k.a. kitarousa)
* [Trương Anh Tuấn](https://github.com/tuanta)
[![Bitdeli Badge](https://d2weczhvl823v0.cloudfront.net/BoGoEngine/ibus-bogo-python/trend.png)](https://bitdeli.com/free "Bitdeli Badge")
----
@@ -82,7 +50,7 @@ environments.
2. Share
3. Talk to us at
3. Talk to us on
[our mailing list](https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!forum/bogoengine-dev)
and IRC channel at [#bogo on Freenode](https://kiwiirc.com/client/chat.freenode.net/?nick=bogo-user|?&theme=basic#bogo).
@@ -94,22 +62,3 @@ environments.
**ibus-bogo** is [free and open source software](http://en.wikipedia.org/wiki/Free_and_open_source_software)
and is released under the GNU General Public License v3.0.
## Credits
**ibus-bogo** is actively maintained by Trung "Chin" Ngô
([@lewtds](https://github.com/lewtds/) on Github).
We would like to give thanks to:
* [Nguyễn Hà Dương](https://github.com/CMPITG)
* [Hà Quang Dương](https://github.com/haqduong)
* [Nguyễn Phan Hải](https://github.com/hainp)
* [Nguyễn Thành Hải](https://github.com/phaikawl)
* [Ngô Huy](https://github.com/NgoHuy)
* [Đàm Tiến Long](https://github.com/fuzzysource)
* [Nguyễn Đình Quân](https://github.com/Narga)
* [Duc Tran](https://github.com/sokomo) (a.k.a. kitarousa)
* [Trương Anh Tuấn](https://github.com/tuanta)
for their contributions to the project, in one way or another.

0 comments on commit 440f363

Please sign in to comment.