Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Deprecated BoGo engine written in C++.
C++ Python
Branch: master

Fetching latest commit…

Cannot retrieve the latest commit at this time

Failed to load latest commit information.
bindings
gtest @ aa2b9d5
src
test
.gitignore
.gitmodules
CMakeLists.txt
COPYING
README.md
TODO.md
cmake_uninstall.cmake.in

README.md

BoGoEngine

Giới thiệu

BoGoEngine là một thư viện sử dụng cho việc gõ tiếng Việt. BoGoEngine được viết bằng ngôn ngữ C++, với functional programming paradigm.

Mail group thảo luận các vấn đề liên quan đến việc phát triển BoGoEngine: bogoengine-dev@googlegroups.com, subscribe tại giao diện web Google Group.

Lịch sử và nguyên nhân ra đời

Lịch sử và nguyên nhân ra đời có thể được xem tại trang chủ của dự án.

Tài liệu

Tài liệu nằm trong thư mục docs của dự án, đồng thời có trên Wiki tại Github.

Yêu cầu

Các gói cần phải cài đặt trên hệ thống Ubuntu. Nếu bạn sử dụng một distro khác, vui lòng tham khảo cách đặt tên trong distro của bạn.

Cho việc biên dịch

  • cmake
  • glibmm-2.4-dev

Cho việc sử dụng

  • glibmm 2.4
  • gcc 4.2+
  • gir1.2-ibus1.0

Hướng dẫn build

Build bình thường

$ mkdir build && cd build
$ cmake .. && make install

Build debug, tests

Ghi chú: trước khi có thể biên dịch, bạn cần vào thư mục gốc của project, chạy lệnh:

git submodule init
git submodule update

Sau đó build BoGo trong chế độ Debug và chạy các bài test:

$ mkdir build && cd build
$ cmake "-DCMAKE_BUILD_TYPE:STRING=Debug" ..
$ make all test_utils
$ test/test_utils

Build gói debian

Cần cài gói:

  • devscripts

Commands:

$ git checkout debian
$ git checkout -b build
$ git merge master
$ debuild -us -uc

(optional - xóa branch build)

$ git branch -D build

Ghi chú: debian là một branch riêng chỉ chứa thư mục debian. Do vậy nên không được merge trực tiếp vào đây mà phải copy sang branch build mới được merge.

Giấy phép xuất bản (License)

Toàn bộ mã nguồn của BoGoEngine cùng tất cả các tài nguyên đi kèm đều được phát hành dưới các quy định ghi trong Giấy phép Công cộng GNU, phiên bản 3.0 (GNU General Public License v3.0). Xem tệp COPYING để biết thêm chi tiết.

Credit

Bản quyền (C) năm 2012 bởi:

Xin chân thành gửi lời cảm ơn đặc biệt đến:

Something went wrong with that request. Please try again.