Permalink
Browse files

Merge pull request #137 from spiechu/master

remove not needed english part
  • Loading branch information...
2 parents cc65cfb + 0b7ecf8 commit 56447d11ab1c5c56b0739c03d11179c74b790385 @BonsaiDen committed Oct 17, 2012
@@ -3,7 +3,7 @@
Jedną z najpotężniejszych funkcjonalności języka JavaScript są *domknięcia*.
Oznacza to że zasięg **zawsze** posiada dostęp do zewnętrznego zasięgu, w którym
został zdefiniowany. Ponieważ zasięg w JavaScript można definiować tylko poprzez
-[funckję](#function.scopes), wszystkie funkcje domyślnie zachowują się jak domknięcia.
+[funkcję](#function.scopes), wszystkie funkcje domyślnie zachowują się jak domknięcia.
### Emulowanie prywatnych zmiennych
@@ -22,7 +22,7 @@ fukcja domyślnie zwraca wartość `this` - nowy obiekt.
var test = new Foo();
-Powyżej wywołanya została funkcja `Foo` jako konstruktor oraz ustawia
+Powyżej wywołana została funkcja `Foo` jako konstruktor oraz ustawia
nowo utworzonemu obiektowi właściwość `prototype` na `Foo.prototype`.
W tym przypadku jawna deklaracja `return` w funkcji zwraca wartość
@@ -53,7 +53,7 @@ obiektu.
Mimo że powyższy kod może zadziałać w pewnych przypadkach, w związku
z działaniem [`this`](#function.this) w języku JavaScript, to jako
-wartość `this`zostanie wykorzystany **obiekt global**.
+wartość `this` zostanie wykorzystany **obiekt global**.
### Fabryki
@@ -113,9 +113,7 @@ nowy obiekt wewnątrz tej fabryki.
Mimo że powyższy kod jest odporny na brak słowa kluczowego `new` i ułatwia
korzystanie ze [zmiennych prywatnych](#function.closures), to posiada
pewne wady.
-While the above is robust against a missing `new` keyword and certainly makes
-the use of [private variables](#function.closures) easier, it comes with some
-downsides.
+
1. Zużywa więcej pamięci, ponieważ tworzony obiekt **nie** współdzieli metod
poprzez prototyp.
2. Aby móc dziedziczyć fabryka musi skopiować wszystkie metody z dziedziczonego
View
@@ -4,17 +4,12 @@ JavaScript posiada inną koncepcję odnośnie tego na co wskazuje słowo kluczow
`this`, niż większość innych języków programowania. Istnieje dokładnie
**pięć** różnych sytuacji, w których wartość `this` jest przypisana w języku JavaScript.
-JavaScript has a different concept of what the special name `this` refers to
-than most other programming languages do. There are exactly **five** different
-ways in which the value of `this` can be bound in the language.
-
### Zasięg globalny
this;
Używanie `this` w globalnym zasięgu, zwróci po prostu referencję do obiektu *global*.
-
### Wywołanie funkcji
foo();
View
@@ -1,7 +1,7 @@
## Licencja
JavaScript Garden jest publikowany w ramach [licencji MIT] [1] i kod źródłowy znajduje
-się na serwerze [GitHub] [2]. Jeśli znajdziesz jakieś błędy lub literówek zgłoś proszę
+się na serwerze [GitHub] [2]. Jeśli znajdziesz jakieś błędy lub literówki, zgłoś proszę
[problem] [3] lub rozwiąż go i zgloś pull request ze swojego repozytorium.
Możesz nas także znaleźć w pokoju [JavaScript] [4] na chacie Stack Overflow.
View
@@ -58,7 +58,7 @@ to zachowują się różnie, gdy jednym z operandów jest obiekt typu `Object`.
var foo = {};
foo === foo; // true
-Oba operatory porównują **toższmość** a **nie** równość, czyli będą porównywać czy
+Oba operatory porównują **tożsamość** a **nie** równość, czyli będą porównywać czy
jeden i drugi operand jest tą samą **instancją** obiektu (podobnie jak operator
`is` w Pythonie i porównanie wskaźników w C).

0 comments on commit 56447d1

Please sign in to comment.