Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

Merge pull request #136 from spiechu/patch-1

Typo fix
  • Loading branch information...
commit a007525d60799dbccdb749a47532c4a7a6fd4e37 2 parents 56447d1 + 472df35
@BonsaiDen authored
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1  doc/pl/function/general.md
View
2  doc/pl/function/general.md
@@ -5,7 +5,7 @@ być przekazywane jak każda inna wartość. Jednym z typowych zastosowań tej c
jest przekazywanie *anonimowej funkcji* jako callback do innej, prawdopodobnie
asynchronicznej funkcji.
-### Deklaracja funckcji
+### Deklaracja funkcji
function foo() {}
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.