Permalink
Browse files

Merge pull request #136 from spiechu/patch-1

Typo fix
  • Loading branch information...
2 parents 56447d1 + 472df35 commit a007525d60799dbccdb749a47532c4a7a6fd4e37 @BonsaiDen committed Oct 17, 2012
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 doc/pl/function/general.md
@@ -5,7 +5,7 @@ być przekazywane jak każda inna wartość. Jednym z typowych zastosowań tej c
jest przekazywanie *anonimowej funkcji* jako callback do innej, prawdopodobnie
asynchronicznej funkcji.
-### Deklaracja funckcji
+### Deklaracja funkcji
function foo() {}

0 comments on commit a007525

Please sign in to comment.