No description, website, or topics provided.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
Project3Data_Group4
.gitattributes
.gitignore
README.md

README.md

Project3Data_Group4

Dit project is tot stand gekomen met dank aan de volgende teamleden: Daan Grasshof, Andy Bhadai & Bunyamin Sakar

Het doel van dit project is om verschillende data sources te gebruiken van rotterdamopendata.nl. Zo zijn wij tot stand gekomen om de garages uit te lezen zodat we kunnen achterhalen wat de beste tijdstippen zijn om te gaan naar deze garages en om ze uiteraard te kunnen tonen op de map. Ook zijn de RET haltes te vinden op de map, zo is het dus overzichtelijk geworden om te kijken welke garages geschikt zijn voor de gebruiker. Mocht de gebruiker gebruik willen maken van een RET halte, dan kan hij dat direct zien in de app.

Nadat er een garage is geselecteerd, is het mogelijk om de grafieken te zien die horen bij deze garage. Hieronder valt bijvoorbeeld te zien wat de verhouding is tussen het aantal garages en RET haltes, welk deel van de dag (overdag/nacht) het drukst is en wat de verhouding is tussen het aantal vrije plekken en plekken die bezet zijn.