Serverul de scoruri pentru concursul Performanțe Vianiste, ediția 2018
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.gitignore
README.md
actions.go
config.go
config.sample.yaml
log.go
main.go
rules.go
store.go
tick.go
util.go

README.md

Performante Vianiste Server

API

Dacă nu este menționat altfel, răspunsul este gol. In caz de eroare, răspunsul conține eroarea și codul HTTP corespunzător.

Toate căile care încep cu /admin necesită autentificare.

POST /admin/start

Pornește concursul.

POST /admin/stop

Termină concursul.

PUT /admin/team/{id}/special

In body primește un singur întreg, numărul problemei care va fi setată ca specială.

Setează pentru echipa {id} problema data ca fiind specială.

POST /admin/team/{id}/submit/{problem_no}

In body primește un singur întreg, răspunsul la problemă.

Trimite răspunsul la problema {problem_no} din partea echipei {id}.

POST /admin/team/{id}/fine

In body primește un singur întreg, numărul de puncte pentru sancțiune.

Sancționează echipa {id} cu un număr de puncte.

DELETE /admin/team/{id}?forget=bool

Descalifică ireversibil echipa din concurs. Daca parametrul forget este setat cu valoarea true, atunci se consideră ca echipa nu a participat deloc.

GET /admin/log

Returnează jurnalul evenimentelor.

DELETE /admin/log/{id}

Șterge intrarea {id} din jurnal și recalculează scorurile.

GET /admin/ok

Returnează ok.

GET /status

Returnează starea concursului.

GET /ok

Returnează ok.