No description, website, or topics provided.
C++ C Prolog
Switch branches/tags
Nothing to show
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
resources
src
ui
COPYING
Makefile
README
olric.pro

README

    OLRIC (OpenVPN LiveCd Creator)
    
    Enstitü çalışanlarının, yerel ağlarına kararlı ve güvenli erişim sağlamaları için calışan cd üretir.

    CD çalışma sistemi
    Hem yerel ağa hem de internete ulaşabilen OpenVPN sunucusuna ve buradan rdesktop kullanarak otamatik olarak yerel masaüstüne bağlanır.