Jednoduchý prográmek na zálohování složek | Simple file backup utility
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
etc
res
src
.gitignore
LICENSE.md
README.md
setup.iss

README.md

Straw Backup

Straw Backup je jednoduchý prográmek na zálohování složek. Běží na pozadí a v nastavených intervalech zálohuje vybrané složky na zvolené destinace. Program umí i po určitou dobu uchovávat historii změn souborů.

Instalačka k dispozici zde: https://straw-solutions.cz/?/ke-stazeni

Zříkám se jakékoli odpovědnosti za vaše soubory.

English version

Straw Backup is a simple file backup utility. It runs from tray and copies files from selected folders onto specified destinations. The application can also keep history of file changes for a specified period of time.

There is currently no english translation. Feel free to make one or try to motivate me.

paypal

Screenshot