Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
2135 lines (1425 sloc) 63.9 KB
WEBVTT
Kind: captions
Language: hmn
Style:
::cue(c.colorCCCCCC) { color: rgb(204,204,204);
}
::cue(c.colorE5E5E5) { color: rgb(229,229,229);
}
##
00:00:00.000 --> 00:00:06.420
nyob zoo thiab txais tos rov <c.colorE5E5E5>tuaj tshiab </c><c.colorCCCCCC>txhua txhua hnub </c>
00:00:02.429 --> 00:00:07.649
kuv lub npe yog <c.colorCCCCCC>kerry thiab jen lawm dua </c>
00:00:06.420 --> 00:00:13.620
lub lim tiam no nws yeej ua tau mus pw hav zoov
00:00:07.649 --> 00:00:16.080
ministry nyob rau hauv central Canada thiab peb <c.colorCCCCCC>muaj </c>
00:00:13.620 --> 00:00:18.810
Carmen ces <c.colorCCCCCC>s hauv qab nrog </c><c.colorE5E5E5>peb lub lim tiam no </c>
00:00:16.080 --> 00:00:21.510
los tham ntau <c.colorE5E5E5>txog kev mob hlwb thiab </c>
00:00:18.810 --> 00:00:23.939
Yexus thiab tus Tswv tau ua li cas rau qhov ntawd
00:00:21.510 --> 00:00:26.060
tag nrho cov duab thiaj li nyob tuned nws tuaj
00:00:23.939 --> 00:00:26.060
up
00:00:43.890 --> 00:00:50.620
tau txais kev txawj ntse tam sim no peb cov txuj ci tshiab los yog
00:00:48.610 --> 00:00:52.570
txhim kho koj cov uas twb muaj hauv online
00:00:50.620 --> 00:00:55.450
video tutorials thiab kev kawm <c.colorE5E5E5>los ntawm Linda </c>
00:00:52.570 --> 00:00:59.110
nqig ntawm peb qhov txuas tshwj xeeb hauv tus miv
00:00:55.450 --> 00:01:01.270
tsib teev <c.colorE5E5E5>TV / Linda kawm software </c>
00:00:59.110 --> 00:01:03.640
kev siv technology <c.colorE5E5E5>thiab kev lag luam </c>
00:01:01.270 --> 00:01:06.280
koj tuaj yeem siv hnub no los <c.colorCCCCCC>pab koj </c><c.colorE5E5E5>ua tiav </c>
00:01:03.640 --> 00:01:08.350
koj cov hom phiaj kev koom nrog hnub no thiab
00:01:06.280 --> 00:01:10.900
pib <c.colorCCCCCC>kawm ntawv yuav muab sij hawm rau koj </c>
00:01:08.350 --> 00:01:14.320
sim <c.colorE5E5E5>nws kiag li dawb nrog unlimited </c>
00:01:10.900 --> 00:01:19.899
nkag mus rau <c.colorE5E5E5>tag nrho </c><c.colorCCCCCC>cov kev kawm sau npe tam sim no </c>
00:01:14.320 --> 00:01:25.130
rau dawb <c.colorCCCCCC>cat5 dot TV / </c><c.colorE5E5E5>linda </c>
00:01:19.899 --> 00:01:26.509
txais tos rov qab <c.colorCCCCCC>mus rau peb lub </c><c.colorE5E5E5>20th rov tshiab </c>
00:01:25.130 --> 00:01:29.270
<c.colorCCCCCC>txhua hnub kuv tsis ntseeg tias </c><c.colorE5E5E5>nws twb muaj lawm </c>
00:01:26.509 --> 00:01:30.860
tau <c.colorE5E5E5>20 lub sijhawm ua tsaug ntau ntau </c><c.colorCCCCCC>rau </c>
00:01:29.270 --> 00:01:33.740
cov neeg uas yog <c.colorCCCCCC>nej cov uas tau ua </c>
00:01:30.860 --> 00:01:36.740
ua siab ntev nyob hauv nws txoj kev ntseeg
00:01:33.740 --> 00:01:39.560
ib qho kev zoo tshaj plaws kuv xav tias zoo li kuv
00:01:36.740 --> 00:01:41.569
kawm <c.colorCCCCCC>ib yam tshiab txhua zaus kuv ua </c>
00:01:39.560 --> 00:01:43.759
qhia thiab kuv paub tias Jen hais tib yam
00:01:41.569 --> 00:01:45.679
thiab kuv paub tseeb tau kawm ntau yam los ntawm koj
00:01:43.759 --> 00:01:49.130
<c.colorE5E5E5>Carmen thiaj ua tsaug </c><c.colorCCCCCC>ntau ntau rau rov qab los </c>
00:01:45.679 --> 00:01:51.079
rau kuv <c.colorE5E5E5>muaj kev txaus siab tau hnov </c>
00:01:49.130 --> 00:01:54.490
koj zaj dab neeg thiab tej uas Vajtswv ua tiav
00:01:51.079 --> 00:01:56.599
lub lim tiam Carmen qhia txog nws zaj dab neeg
00:01:54.490 --> 00:01:58.729
tawm tsam nrog kev mob hlwb
00:01:56.599 --> 00:02:02.840
tshwj xeeb yog <c.colorE5E5E5>obsessive-compulsive teeb meem </c>
00:01:58.729 --> 00:02:05.090
thiab ua li cas Vajtswv coj nws los ntawm <c.colorCCCCCC>qhov ntawd thiab </c>
00:02:02.840 --> 00:02:07.189
Nws kuj tau nrhiav kev pab thiab
00:02:05.090 --> 00:02:11.269
nws coj nws mus rau qhov twg nws yog hnub no
00:02:07.189 --> 00:02:12.470
thiab nws yog ib tug neeg zoo li <c.colorE5E5E5>kuv xav </c>
00:02:11.269 --> 00:02:20.420
nws tuaj yeem <c.colorE5E5E5>ntsib nws rau tus neeg nws pom </c>
00:02:12.470 --> 00:02:24.079
ib txhia ntxim hlub thiaj li ces Karmin <c.colorE5E5E5>kuv cia li </c>
00:02:20.420 --> 00:02:25.730
sib koom nrog nws uas coj nws <c.colorCCCCCC>tuaj ntawm no </c>
00:02:24.079 --> 00:02:29.269
thiab <c.colorE5E5E5>kuv nyuam qhuav </c><c.colorCCCCCC>xav txog </c><c.colorE5E5E5>qhov no ua ntej peb </c>
00:02:25.730 --> 00:02:31.040
tuaj rau ntawm Vajtswv teb kuv cov lus thov Vajtswv
00:02:29.269 --> 00:02:34.940
nws tuaj ntawm no <c.colorE5E5E5>vim kuv ua hauj lwm hauv </c>
00:02:31.040 --> 00:02:38.359
thaum muaj xwm txheej ceev li ib tus neeg tu mob thiab <c.colorCCCCCC>peb </c>
00:02:34.940 --> 00:02:39.709
<c.colorCCCCCC>feem ntau kam nrog lossis sim muab kev saib xyuas </c>
00:02:38.359 --> 00:02:42.079
rau cov neeg xiam hoob <c.colorE5E5E5>qhab </c>
00:02:39.709 --> 00:02:44.420
kev mob nkeeg thiab feem ntau lawv nyob ntawm lawv qhov kev mob nkeeg
00:02:42.079 --> 00:02:46.700
kawg lossis lawv tsuas muaj qhov pib tshiab ntawm
00:02:44.420 --> 00:02:48.980
qee cov tsos mob zoo li koj tau piav txog thiab
00:02:46.700 --> 00:02:51.470
lawv cia li koj paub lawv lub ntiaj teb <c.colorE5E5E5>yog </c>
00:02:48.980 --> 00:02:53.060
poob sib nrug thiab peb yeej ua tiag
00:02:51.470 --> 00:02:55.819
peb zoo tshaj plaws los muab lawv nrog
00:02:53.060 --> 00:02:57.889
kev pabcuam thiab tshuaj noj thiab tau txais
00:02:55.819 --> 00:03:01.850
lawv tau pib ntawm txoj kev taug mus rau qee zaum
00:02:57.889 --> 00:03:04.940
qee cov kev qhuab ntuas thiab kev kho mob tab sis dab tsi yog
00:03:01.850 --> 00:03:09.650
yog li pom tseeb yog qhov tsis <c.colorE5E5E5>muaj kev cia siab </c>
00:03:04.940 --> 00:03:13.190
ntawm Khetos thiab <c.colorE5E5E5>Parma tej zaum koj tuaj yeem ua tau </c>
00:03:09.650 --> 00:03:15.650
muab ntau yam <c.colorE5E5E5>ntxiv txog qhov ntawd li cas </c>
00:03:13.190 --> 00:03:18.819
Tswv tau ntsib koj kuv tej zaum <c.colorE5E5E5>koj tuaj yeem muab qhia tawm </c>
00:03:15.650 --> 00:03:22.760
txog qhov tus kws pab tswv yim hais rau koj
00:03:18.819 --> 00:03:25.760
zoo kuv muaj ib <c.colorCCCCCC>cov kws kho mob uas tsis yog-ntseeg </c>
00:03:22.760 --> 00:03:30.110
rau ntau xyoo kuv <c.colorE5E5E5>xav tias nws yog </c>
00:03:25.760 --> 00:03:33.079
plaub xyoos thiab tau tuaj ntawm ib qhov chaw
00:03:30.110 --> 00:03:33.920
nws tau txav nws xyaum sim lwm qhov
00:03:33.079 --> 00:03:38.390
thiab <c.colorE5E5E5>kuv xav </c>
00:03:33.920 --> 00:03:42.920
ntev mus ua nws nws cov neeg thiab raws li nws
00:03:38.390 --> 00:03:45.080
tawm hauv nws hais tias koj paub <c.colorE5E5E5>tias nws </c>
00:03:42.920 --> 00:03:50.060
tsis ntseeg <c.colorE5E5E5>nws zoo li nws tsis ua </c>
00:03:45.080 --> 00:03:53.510
cia siab <c.colorE5E5E5>rau Yexus, tiam sis </c><c.colorCCCCCC>tus Tswv tus Vajtswv no </c>
00:03:50.060 --> 00:03:56.000
khoom nco ntsoov tau ua haujlwm rau <c.colorCCCCCC>kuv nws hais </c>
00:03:53.510 --> 00:03:57.800
<c.colorCCCCCC>uas rau </c><c.colorE5E5E5>koj koj thiab koj yeah nws yog nws </c>
00:03:56.000 --> 00:04:01.670
hais tias <c.colorCCCCCC>psychologist muaj ib tug </c>
00:03:57.800 --> 00:04:05.060
non-Christian ntseeg tiam sis nws tau pom qhov
00:04:01.670 --> 00:04:07.850
qhov txawv <c.colorCCCCCC>tias nws tau ua hauv kuv </c>
00:04:05.060 --> 00:04:12.549
lub neej <c.colorCCCCCC>thiab nyob rau hauv kev kho mob uas nws yog </c>
00:04:07.850 --> 00:04:15.680
pom muaj tseeb tias yog zoo thiab kuv yog kuv
00:04:12.549 --> 00:04:17.419
yog quaj hu rau Vajtswv qhov no yog li cas
00:04:15.680 --> 00:04:20.239
Vajtswv teb kuv cov lus thov Vajtswv thiab txawm tias koj
00:04:17.419 --> 00:04:24.680
hais tias ua li <c.colorCCCCCC>ntawd kuv txoj kev paub </c>
00:04:20.239 --> 00:04:27.020
hais tias Vajtswv kuv xav <c.colorE5E5E5>pom seb koj pab li cas </c>
00:04:24.680 --> 00:04:29.810
cov neeg muaj mob hlwb vim nws yog
00:04:27.020 --> 00:04:32.660
<c.colorE5E5E5>tsis muaj ib yam dab tsi uas kuv tuaj yeem tau mus </c>
00:04:29.810 --> 00:04:36.410
thiab pab muab pov rau ntawm los yog koj paub ua
00:04:32.660 --> 00:04:39.940
sepia zog dej tab sis peb xav tau Vajtswv lub
00:04:36.410 --> 00:04:42.979
Kev pab kuv tau cia li txias tias nws
00:04:39.940 --> 00:04:45.020
tus psychologist <c.colorCCCCCC>pom tau tias hauv koj </c>
00:04:42.979 --> 00:04:47.810
lub neej thiab Yexus hais tias <c.colorCCCCCC>kuv tuaj hais tias koj </c>
00:04:45.020 --> 00:04:52.070
tej zaum yuav muaj txoj sia thiab lub neej rau tag nrho thiab
00:04:47.810 --> 00:04:54.860
thiab kuv ib qho ntawm <c.colorE5E5E5>cov nqe peb tau tham </c>
00:04:52.070 --> 00:04:57.500
<c.colorE5E5E5>txog yav dhau los yog rau kuv tsis tau muab </c>
00:04:54.860 --> 00:05:01.310
koj tus ntsuj plig <c.colorCCCCCC>ntawm ntshai tab sis ntawm lub zog ntawm </c>
00:04:57.500 --> 00:05:03.410
hlub thiab lub siab lub hlwb thiab ua li cas muaj Vajtswv
00:05:01.310 --> 00:05:08.300
siv vaj lug kub hauv koj lub neej los pab koj
00:05:03.410 --> 00:05:11.300
nrog Carmen zoo zoo kuv hais vaj lug kub
00:05:08.300 --> 00:05:13.880
tau <c.colorCCCCCC>zoo li ib feem ntawm </c><c.colorE5E5E5>lub kua nplaum </c><c.colorCCCCCC>tiag tiag </c>
00:05:11.300 --> 00:05:19.280
tuav kuv lub neej ua ke thaum nws <c.colorE5E5E5>yog </c>
00:05:13.880 --> 00:05:24.860
yeej ntog tas kuv <c.colorE5E5E5>niam tsis yog ib tug poj niam </c>
00:05:19.280 --> 00:05:27.470
ntawm lo lus kiag li thiab nws xav
00:05:24.860 --> 00:05:31.130
ib txwm yuav qhia kuv tiv thaiv kom zoo
00:05:27.470 --> 00:05:36.590
kuv thaum kuv tawm tsam nws xav nws
00:05:31.130 --> 00:05:39.830
feem ntau coj nws li Yaxayas 41 10 ua tsis tau
00:05:36.590 --> 00:05:43.099
yuav ntshai <c.colorE5E5E5>nrog koj tsis tau </c>
00:05:39.830 --> 00:05:45.620
terrified rau kuv <c.colorCCCCCC>koj tus Vajtswv Kuv yuav </c>
00:05:43.099 --> 00:05:47.930
ntxiv dag zog rau koj kuv yuav <c.colorE5E5E5>pab koj kuv yuav </c>
00:05:45.620 --> 00:05:53.810
txhawb nqa koj nrog kuv txoj cai
00:05:47.930 --> 00:05:56.270
cia li sab tes xis ces ntshai ntshai Vajtswv
00:05:53.810 --> 00:05:59.650
hais txog cov khoom zoo li muaj li ntawd
00:05:56.270 --> 00:06:02.300
ntau tsis txhob ntshai nyob hauv phau Vajluskub
00:05:59.650 --> 00:06:04.220
vaj lug kub yog ntsaws nrog lawv thiab
00:06:02.300 --> 00:06:06.800
Yog li ntawd <c.colorE5E5E5>, muaj ib qho laj thawj vim Vajtswv </c>
00:06:04.220 --> 00:06:08.180
paub tias peb xav tau lawv tshwj xeeb tshaj yog <c.colorE5E5E5>thaum twg </c>
00:06:06.800 --> 00:06:12.460
koj muaj feem xyuam <c.colorE5E5E5>nrog kev puas hlwb </c>
00:06:08.180 --> 00:06:16.639
tias nws 's ces scary nws' s ib yam dab tsi <c.colorCCCCCC>uas </c>
00:06:12.460 --> 00:06:20.180
Vajtswv muaj peev xwm thiab ua thiab xav nplij peb lub siab
00:06:16.639 --> 00:06:27.169
nyob rau hauv muaj thiab nws puas nws twv yuav raug hu ua
00:06:20.180 --> 00:06:33.410
um nws nws yuav tsis coj nws deb ntawm koj
00:06:27.169 --> 00:06:37.009
um magically tsis magically um tiam sis tej zaum
00:06:33.410 --> 00:06:40.490
<c.colorCCCCCC>tsis kho koj tam sim ntawd ntawm </c><c.colorE5E5E5>huag </c><c.colorCCCCCC>tias </c><c.colorE5E5E5>yog </c>
00:06:37.009 --> 00:06:42.460
nws yuav <c.colorE5E5E5>tsis nyiam kuv twv yuav raug hu </c>
00:06:40.490 --> 00:06:47.900
tau npaum li cas uas koj tawm tsam nrog qhov ntawd
00:06:42.460 --> 00:06:54.080
zoo li nug txog vim li cas koj tau ntsib
00:06:47.900 --> 00:06:56.030
ntawd yog kuv tau ua kuv niam nws yuav hais
00:06:54.080 --> 00:06:59.330
Carmen dab tsi koj mus los ntawm txoj cai
00:06:56.030 --> 00:07:04.550
tam sim no nco kuv txog txoj hauj lwm thiab Vajtswv tsis
00:06:59.330 --> 00:07:09.320
qhia txoj hauj lwm tag nrho <c.colorE5E5E5>cov laj thawj seb yog vim li cas nws tiam sis Vajtswv </c>
00:07:04.550 --> 00:07:12.770
siv nws thiab nws siv nws hwj chim leej twg
00:07:09.320 --> 00:07:16.520
kev txom nyem mus dhau txoj hauj lwm lawv ua <c.colorCCCCCC>tau </c>
00:07:12.770 --> 00:07:19.970
tsuas yog lig zoo li <c.colorE5E5E5>lawv muaj </c>
00:07:16.520 --> 00:07:23.659
resounding bored nrog <c.colorCCCCCC>Jobe vim nws </c>
00:07:19.970 --> 00:07:25.759
<c.colorE5E5E5>lub neej sucked ntawm uas taw tes </c><c.colorCCCCCC>ntau </c>
00:07:23.659 --> 00:07:29.210
<c.colorE5E5E5>ntsiab lus nws nqus yog koj tsis </c><c.colorCCCCCC>paub </c>
00:07:25.759 --> 00:07:32.560
vim li cas <c.colorCCCCCC>koj tsis paub vim li cas </c><c.colorE5E5E5>peb muaj cov </c>
00:07:29.210 --> 00:07:35.810
prologue ntawm Vajtswv thiab Xatas hais lus thiab
00:07:32.560 --> 00:07:38.930
<c.colorCCCCCC>tsis txhob 't tsis muaj ntawd txoj cai nws nyuam qhuav tau </c>
00:07:35.810 --> 00:07:41.210
tag nrho ntawm ib tug me nyuam cia li tuag lawm nws yog
00:07:38.930 --> 00:07:44.570
them <c.colorE5E5E5>rau hauv qhov nqaij thiab nws poob lawm </c>
00:07:41.210 --> 00:07:47.930
txhua yam <c.colorE5E5E5>zoo li nws tsis paub vim li cas tab sis </c>
00:07:44.570 --> 00:07:49.849
nws yog nyob rau hauv Vajluskub thiab yog li <c.colorCCCCCC>nws tus Vajtswv li ntawd </c>
00:07:47.930 --> 00:07:56.680
yog nws cov lus nug txog vim li cas Vajtswv yog
00:07:49.849 --> 00:07:56.680
ua qhov no thiab hais tias nws
00:07:56.800 --> 00:08:03.470
ib yam uas kuv tau kawm yog nug
00:08:01.550 --> 00:08:07.220
vim li cas ho tsis yog qhov zoo tshaj plaws lo lus nug rau
00:08:03.470 --> 00:08:11.450
thov Vajtswv raws li nws tej zaum yuav tsis qhia rau koj
00:08:07.220 --> 00:08:16.700
ntawm Detroit koj nyob nraum <c.colorE5E5E5>nug nws vim li cas tiam sis </c>
00:08:11.450 --> 00:08:20.380
nws tuaj yeem qhia <c.colorE5E5E5>koj seb koj siv tau dab tsi </c>
00:08:16.700 --> 00:08:22.700
koj tau ncaim mus pab lwm tus
00:08:20.380 --> 00:08:26.110
rau kuv nws tau muab kuv ntau sympathy
00:08:22.700 --> 00:08:30.440
muaj tseeb rau cov neeg uas muaj mob
00:08:26.110 --> 00:08:32.690
peb tau tawm tsam nrog kev ntxhov siab thiab koj
00:08:30.440 --> 00:08:34.970
yuav tsum pom <c.colorCCCCCC>tias hauv qee tus neeg tau txais kev pab </c>
00:08:32.690 --> 00:08:40.280
tias koj <c.colorCCCCCC>pab hauv koj </c><c.colorE5E5E5>lub puab tsaig kiag li </c>
00:08:34.970 --> 00:08:44.630
yog kiag li <c.colorE5E5E5>thiab nws yeej muab </c>
00:08:40.280 --> 00:08:47.000
tib neeg muaj kev thaj yeeb nyab xeeb uas lawv xav tau
00:08:44.630 --> 00:08:49.610
ua tau txawv txawv yog hais tias yog koj tsis muaj qhov ntawd
00:08:47.000 --> 00:08:52.210
kev nyab xeeb txog koj tias koj tus uas tau txais
00:08:49.610 --> 00:08:55.580
<c.colorE5E5E5>cas kuv paub raws nraim koj yuav mus </c>
00:08:52.210 --> 00:08:59.660
feem ntau koj yuav tsis raws li koj <c.colorE5E5E5>tsis ua li </c>
00:08:55.580 --> 00:09:01.850
phem raws li kuv tau <c.colorE5E5E5>ua ces yog Vajtswv muaj peev xwm </c>
00:08:59.660 --> 00:09:04.430
twv yuav raug hu siv hais tias nws yog li sawb
00:09:01.850 --> 00:09:07.730
foom koob hmoov rau txawm tias tab tom nyob ntawm qhov no kuv cia siab
00:09:04.430 --> 00:09:10.160
ib tug neeg kuv ntseeg tias <c.colorCCCCCC>Vajtswv siv qhov no </c>
00:09:07.730 --> 00:09:12.050
kom nplij siab lossis txhawb kom ib tug neeg tawm
00:09:10.160 --> 00:09:16.640
muaj ntawd tiag tiag cov kev xav tau uas yog qhov nyuaj
00:09:12.050 --> 00:09:19.880
nrog rau kev nyuab siab lossis ntxhov siab los yog dab tsi
00:09:16.640 --> 00:09:22.640
koj tau qhia tias <c.colorCCCCCC>koj paub tias koj nyob nraum </c>
00:09:19.880 --> 00:09:25.160
tsis yog hais tias Vajtswv tsis tso koj tseg
00:09:22.640 --> 00:09:28.880
txawm tias nws lig <c.colorE5E5E5>zoo li nws vim hais tias </c>
00:09:25.160 --> 00:09:30.650
txoj kev ntseeg tsis yog <c.colorE5E5E5>txoj kev ntseeg yog kev xaiv </c>
00:09:28.880 --> 00:09:36.920
thiab Vajtswv tsis yog kev xav zoo li <c.colorE5E5E5>Vajtswv </c>
00:09:30.650 --> 00:09:40.130
kev muaj tiag muaj tseeb yeah nws yog nws yog ib tug
00:09:36.920 --> 00:09:42.850
zoo koj tham txog muaj <c.colorCCCCCC>ib qho chaw zoo </c>
00:09:40.130 --> 00:09:46.460
los tham txog <c.colorE5E5E5>nws thiab peb xav paub tseeb </c>
00:09:42.850 --> 00:09:49.840
muab ntawd txawm nyob rau ntawm peb <c.colorCCCCCC>phab Facebook </c>
00:09:46.460 --> 00:09:52.970
<c.colorE5E5E5>yog hais tias koj tuaj yeem tshawb txhua hnub tshiab </c>
00:09:49.840 --> 00:09:54.170
Kuv mam li xa qee cov lus nug thiab
00:09:52.970 --> 00:09:56.060
tej zaum yog tias koj xav kom muab rooj vag koj
00:09:54.170 --> 00:09:59.990
kev paub <c.colorE5E5E5>thiab peb caw koj mus rau carmen </c>
00:09:56.060 --> 00:10:01.250
tuaj tawm tswv yim rau yog tias koj nyiam cia li <c.colorCCCCCC>mus </c>
00:09:59.990 --> 00:10:03.590
tsim ib qho chaw uas peb tuaj yeem tham <c.colorE5E5E5>txog </c>
00:10:01.250 --> 00:10:06.230
<c.colorE5E5E5>Cov teeb meem no kuv xav tias nws yog qhov zoo tiag tiag </c>
00:10:03.590 --> 00:10:08.910
tam sim no uas tau hais tias <c.colorE5E5E5>Carmen dab tsi tawm tswv yim </c>
00:10:06.230 --> 00:10:12.990
koj puas muaj lwm cov Christians los yog
00:10:08.910 --> 00:10:15.270
koj paub <c.colorE5E5E5>pawg ntseeg cov tsev neeg yuav txhawb nqa </c>
00:10:12.990 --> 00:10:18.990
cov neeg <c.colorCCCCCC>muaj kev puas siab puas ntsws los yog txawm tias tej zaum yog </c>
00:10:15.270 --> 00:10:23.820
koj tsev neeg yog zoo <c.colorE5E5E5>li cas koj yuav ua li cas </c>
00:10:18.990 --> 00:10:26.850
<c.colorE5E5E5>peb tuaj yeem pab txhawb lawv txoj haujlwm </c>
00:10:23.820 --> 00:10:29.520
teeb meem nws hloov nws nws yuav nyob ntawm seb
00:10:26.850 --> 00:10:35.400
nyob ntawm seb qhov teeb meem loj npaum li cas yog
00:10:29.520 --> 00:10:37.860
ncaj ncees yog tias ib tug neeg yog ib qho xwm txheej
00:10:35.400 --> 00:10:42.990
lawv tus kheej los yog rau lwm tus neeg uas kuv <c.colorCCCCCC>xav tau </c>
00:10:37.860 --> 00:10:44.280
twv yuav raug hu tam sim ntawd pab koj
00:10:42.990 --> 00:10:49.800
koj tsis tuaj yeem ua nrog <c.colorE5E5E5>rau ntawm koj tus kheej </c>
00:10:44.280 --> 00:10:53.880
tsis tau kuv yuav hais rau cov neeg uas muaj
00:10:49.800 --> 00:10:57.930
tawm tsam nrog tej yam <c.colorE5E5E5>zoo li ib tug heev </c>
00:10:53.880 --> 00:11:02.520
kev xav irrational lossis kev nyuaj siab yog
00:10:57.930 --> 00:11:05.310
heev heev <c.colorE5E5E5>pab tsis tau sim kho lub </c>
00:11:02.520 --> 00:11:07.680
teeb meem txhua lub sijhawm xws li <c.colorCCCCCC>hauv koj lub tsheb </c>
00:11:05.310 --> 00:11:10.950
<c.colorE5E5E5>nws cov neeg sim ua pab thiab sim ua </c>
00:11:07.680 --> 00:11:12.780
muab cov ntsiab lus thiab qhov ntawd yog qhov zoo tshaj plaws
00:11:10.950 --> 00:11:16.050
tiam sis feem ntau thaum tib neeg xav tau thaum lawv nyob
00:11:12.780 --> 00:11:19.920
nyob rau hauv cov chaw tsaus yog ib tug neeg cia li
00:11:16.050 --> 00:11:21.870
mloog thiab ib tug neeg <c.colorCCCCCC>cia li ua </c><c.colorE5E5E5>li ntawd </c>
00:11:19.920 --> 00:11:27.420
<c.colorE5E5E5>cov phooj ywg ua ntej lawv qhib lawv </c>
00:11:21.870 --> 00:11:31.740
qhov ncauj cia li yuav tsum muaj thiab yuav
00:11:27.420 --> 00:11:33.990
nias siab sympathize hmm thiab tsis mus
00:11:31.740 --> 00:11:35.370
tso lawv tsis cia lawv xav tias zoo li
00:11:33.990 --> 00:11:39.420
lawv nyob nraum abandoned li koj <c.colorE5E5E5>tsis yuav </c>
00:11:35.370 --> 00:11:41.340
<c.colorCCCCCC>muaj peev xwm </c><c.colorE5E5E5>hloov ib qho teeb meem los yog kho </c>
00:11:39.420 --> 00:11:43.920
xijpeem mus rau hauv lawv lub hlwb tab sis
00:11:41.340 --> 00:11:46.410
koj tuaj yeem ua haujlwm <c.colorCCCCCC>rau lawv thiab </c><c.colorE5E5E5>qhia rau lawv </c>
00:11:43.920 --> 00:11:49.920
cov timtswv muaj rau lawv zoo li ntawd thiab
00:11:46.410 --> 00:11:54.180
<c.colorE5E5E5>Kuv xav tias nws yog qhov tseem ceeb tshaj plaws </c>
00:11:49.920 --> 00:11:56.160
<c.colorE5E5E5>obviously </c><c.colorCCCCCC>muaj tshuaj yog tias yog tias </c>
00:11:54.180 --> 00:11:58.830
dab tsi uas tus kws kho mob hais rau koj tias yuav mus
00:11:56.160 --> 00:12:01.230
<c.colorCCCCCC>los </c><c.colorE5E5E5>pab koj coj </c><c.colorCCCCCC>nws muaj </c><c.colorE5E5E5>tsis txaj muag rau hauv </c>
00:11:58.830 --> 00:12:02.700
hais tias koj tsis mus zoo siab li ntau dua
00:12:01.230 --> 00:12:05.090
kom hnav tsom iav thaum koj xav tau
00:12:02.700 --> 00:12:10.130
tsom iav li koj saib <c.colorCCCCCC>zoo hauv tsom iav </c>
00:12:05.090 --> 00:12:10.130
Kuv yog me nyuam tub yog nws lub <c.colorE5E5E5>ntiaj teb zoo nrog lawv </c>
00:12:11.000 --> 00:12:16.260
tiam sis tib neeg muaj peev xwm txaj muag
00:12:13.500 --> 00:12:18.540
kev noj tshuaj kom paub tseeb thiab kuv mus
00:12:16.260 --> 00:12:20.700
<c.colorE5E5E5>dhau ntawm qhov ntawd ib feem ntawm qhov ntawd </c>
00:12:18.540 --> 00:12:22.560
qhov twg kuv <c.colorE5E5E5>zoo li huag muaj koj xwb tsis tau </c>
00:12:20.700 --> 00:12:25.020
xav <c.colorE5E5E5>tau vim peb paub zoo li nws </c>
00:12:22.560 --> 00:12:26.340
zoo li kuv tau tawg nws yog zoo li kuv
00:12:25.020 --> 00:12:31.470
yuav tsum <c.colorE5E5E5>tau noj tshuaj vim tias kuv </c>
00:12:26.340 --> 00:12:33.360
tawg thiab <c.colorCCCCCC>nws zoo ntawm tuaj mus rau ib tug taw tes </c>
00:12:31.470 --> 00:12:35.820
qhov twg nws zoo li koj <c.colorE5E5E5>paub tias qhov no </c><c.colorCCCCCC>yog </c><c.colorE5E5E5>dab tsi </c>
00:12:33.360 --> 00:12:40.680
ib yam dab tsi <c.colorCCCCCC>uas Vajtswv tau muab rau </c><c.colorE5E5E5>kuv kom kuv ua tau </c>
00:12:35.820 --> 00:12:44.880
nyob hauv ib lub neej puv npo ces kuv thiaj muaj sijhawm
00:12:40.680 --> 00:12:49.529
kom tsis txhob nyob hauv <c.colorCCCCCC>qhov chaw no </c>
00:12:44.880 --> 00:12:51.990
zoo li <c.colorCCCCCC>muaj muaj </c><c.colorE5E5E5>ib tug taw tes nyob rau hauv nyob rau hauv </c>
00:12:49.529 --> 00:12:54.779
kuv <c.colorE5E5E5>lub neej qhov twg kuv niam kuv txiv ntshai tsam </c>
00:12:51.990 --> 00:12:56.520
Kuv yeej tsis muaj peev xwm <c.colorE5E5E5>muaj ib txoj haujlwm zoo li kuv </c>
00:12:54.779 --> 00:13:00.089
tej zaum yuav tsis tau <c.colorE5E5E5>txais kev sib yuav </c>
00:12:56.520 --> 00:13:05.279
<c.colorE5E5E5>thiab kuv presently muaj ob qho tib si </c>
00:13:00.089 --> 00:13:07.020
tej yam ua koj tsaug Vajtswv tab sis yog qhov ntawd
00:13:05.279 --> 00:13:11.990
ib yam dab tsi uas Vajtswv yuav siv los
00:13:07.020 --> 00:13:11.990
pab koj tau <c.colorE5E5E5>tawm </c><c.colorCCCCCC>ntawm muaj coj zoo li no </c>
00:13:12.680 --> 00:13:17.310
Kuv <c.colorE5E5E5>thov uas yog ib tug neeg kuv xav tau </c>
00:13:14.940 --> 00:13:23.339
twv yuav raug hu hais tias qhov ntawd yog ib qho Avenue
00:13:17.310 --> 00:13:25.230
Vajtswv siv tau los pab rau ya ib tug heev
00:13:23.339 --> 00:13:34.200
qee qhov teeb meem kuv xav hais
00:13:25.230 --> 00:13:38.010
kuj nyob hauv pawg ntseeg los ua tus thawj coj thiab
00:13:34.200 --> 00:13:40.920
yog tias koj muaj ib qho chaw zoo los sis ib tug neeg
00:13:38.010 --> 00:13:44.640
tias koj ntseeg lawv tsuas yog kev ncaj ncees xwb
00:13:40.920 --> 00:13:49.339
txog nws thiab zoo li koj tsis tau mus
00:13:44.640 --> 00:13:51.300
tau txais kev pab yog tias koj zais nws zoo li hauv
00:13:49.339 --> 00:13:53.580
<c.colorE5E5E5>kawm qib siab kuv tau mus dhau ib lub sijhawm nyuaj </c>
00:13:51.300 --> 00:13:55.530
thiab kuv paub kuv tau dhau los ntawm <c.colorE5E5E5>ib qho nyuaj </c>
00:13:53.580 --> 00:13:57.350
lub sij hawm hlwb thiab kuv thov ib tug phooj ywg hav
00:13:55.530 --> 00:14:00.210
koj tuaj <c.colorE5E5E5>yeem </c><c.colorCCCCCC>nco ntsoov tias kuv mus thiab noj mov </c>
00:13:57.350 --> 00:14:02.460
noj mov cuz <c.colorE5E5E5>tias yog kuv yuav ua li cas </c>
00:14:00.210 --> 00:14:05.010
tsis txhob noj yog tias kuv nyob hauv qhov chaw phem
00:14:02.460 --> 00:14:07.620
yog li ntawd nws yuav khob qhov rooj thiab
00:14:05.010 --> 00:14:09.540
hais tias hey tsis nco qab noj mov xav tuaj
00:14:07.620 --> 00:14:12.480
<c.colorE5E5E5>mus rau hauv chav nrog kuv thiab nws </c>
00:14:09.540 --> 00:14:14.670
yuav ua li ntawd <c.colorE5E5E5>thiab qhov ntawd yog kev hlub tshua </c>
00:14:12.480 --> 00:14:17.610
to taub tias nws yuav ua li cas
00:14:14.670 --> 00:14:18.750
tias <c.colorE5E5E5>nws yog tias nws tau ua nws zoo siab ua </c>
00:14:17.610 --> 00:14:20.730
nws tab sis nws yuav tsis tau ua nws nws
00:14:18.750 --> 00:14:22.529
tsis paub <c.colorCCCCCC>tias kuv xav tau nws yog li koj </c><c.colorE5E5E5>tau muaj </c>
00:14:20.730 --> 00:14:25.890
mus cuag muaj me ntsis me ntsis
00:14:22.529 --> 00:14:27.690
muaj tseeb thiab <c.colorE5E5E5>cia li ua siab ncaj nrog qhov ntawd thiab </c>
00:14:25.890 --> 00:14:32.280
koj tuaj yeem nrhiav tau cov neeg zoo li hais tias koj
00:14:27.690 --> 00:14:34.980
<c.colorE5E5E5>tsuas yog hais tias koj tuaj yeem hu kuv tias yog </c>
00:14:32.280 --> 00:14:36.420
nco ntsoov tias kuv tsis <c.colorE5E5E5>tsaug zog txhua hnub </c>
00:14:34.980 --> 00:14:39.660
nrog cov neeg dig muag
00:14:36.420 --> 00:14:41.220
yog <c.colorE5E5E5>vim hais tias yog tej yam uas yog </c>
00:14:39.660 --> 00:14:43.290
koj tab <c.colorE5E5E5>tom mus dhau ib lub sijhawm zoo </c>
00:14:41.220 --> 00:14:46.110
feem ntau thaum tib neeg mob siab rau kuv tsuas yog
00:14:43.290 --> 00:14:48.839
<c.colorE5E5E5>mus </c><c.colorCCCCCC>pw hauv lub qhov tsua tsaus thiab nws </c>
00:14:46.110 --> 00:14:51.720
docked thiab tsis <c.colorE5E5E5>ua haujlwm nws yog feem ntau </c>
00:14:48.839 --> 00:14:53.339
xws li qhov phem tshaj plaws <c.colorCCCCCC>rau koj tab sis tej zaum </c>
00:14:51.720 --> 00:14:56.519
<c.colorE5E5E5>koj </c><c.colorCCCCCC>yuav tsum muaj </c><c.colorE5E5E5>ib tug phooj ywg hu thiab hais </c>
00:14:53.339 --> 00:14:59.220
Hav koj tau noj hnub no koj tau txais
00:14:56.519 --> 00:15:01.769
tawm ntawm txaj hnub no thiab uas yuav siv qee yam
00:14:59.220 --> 00:15:03.660
siab tawv rau ib tug neeg mus cuag thiab
00:15:01.769 --> 00:15:05.850
tau hais tias kuv xav tau <c.colorCCCCCC>koj los </c><c.colorE5E5E5>ua </c><c.colorCCCCCC>qhov no rau </c>
00:15:03.660 --> 00:15:08.880
kuv thiab <c.colorE5E5E5>qhov kuv tshem ntawm </c><c.colorCCCCCC>Carmen </c>
00:15:05.850 --> 00:15:13.139
yog kuv xav ua hom phooj ywg thiab
00:15:08.880 --> 00:15:15.329
xws li tus muam rau ib tug neeg zoo li hauv
00:15:13.139 --> 00:15:16.889
pawg ntseeg tsev neeg uas lawv paub tias <c.colorCCCCCC>lawv </c>
00:15:15.329 --> 00:15:20.100
tuaj yeem tuaj rau kuv ib qho cuab tam <c.colorCCCCCC>thiab kuv tsis yog </c>
00:15:16.889 --> 00:15:21.779
mus <c.colorCCCCCC>txiav txim rau lawv rau nws kuv </c><c.colorE5E5E5>hais </c><c.colorCCCCCC>tias yog </c>
00:15:20.100 --> 00:15:23.610
Qhov no yog qhov koj <c.colorCCCCCC>xav tau Kuv xav ua Yexus </c>
00:15:21.779 --> 00:15:28.260
rau koj kuv xav <c.colorE5E5E5>ua nws tes thiab taw </c>
00:15:23.610 --> 00:15:30.000
thiab <c.colorE5E5E5>cia li hlub zoo li ntawd thiab tej zaum peb xav tau </c>
00:15:28.260 --> 00:15:33.300
kom tau thov Vajtswv tias Vajtswv qhia peb tias yuav ua li cas
00:15:30.000 --> 00:15:36.149
hlub lwm tus neeg zoo nyob rau hauv kev
00:15:33.300 --> 00:15:38.100
zoo li koj nyob nraum hais tias yog thiab <c.colorCCCCCC>kuv paub tej zaum </c>
00:15:36.149 --> 00:15:41.690
nws yog xa ib daim ntawv zoo li koj tus phooj ywg tau ua
00:15:38.100 --> 00:15:45.829
rau koj yog nws tseem <c.colorCCCCCC>ceeb heev thiab </c>
00:15:41.690 --> 00:15:49.860
obviously tau txais ib tug hmoov txhuas koj nyob rau hauv ntawd yog koj
00:15:45.829 --> 00:15:53.519
<c.colorE5E5E5>yog nws yog qhov zoo li Vajtswv tau ua </c>
00:15:49.860 --> 00:15:56.310
koj tsa koj lub zos qhib thiab nws yog tus
00:15:53.519 --> 00:15:58.699
<c.colorE5E5E5>zoo nkauj tshaj plaws thaum neeg thaum koj </c>
00:15:56.310 --> 00:16:02.820
pab ces koj <c.colorE5E5E5>tuaj yeem pab lwm tus neeg </c>
00:15:58.699 --> 00:16:05.630
muaj ib nqe yog tej zaum tsis zoo tag nrho
00:16:02.820 --> 00:16:08.399
hauv kuv lub siab tam sim no tiam sis peb tau txais kev nplij siab
00:16:05.630 --> 00:16:13.649
lwm tus nrog kev nplij siab uas peb muaj
00:16:08.399 --> 00:16:15.600
tau txais <c.colorE5E5E5>los ntawm Tswv Yexus kom peb tau txais kev nplij siab </c>
00:16:13.649 --> 00:16:17.459
peb tuaj <c.colorE5E5E5>rau lwm tus neeg nrog </c>
00:16:15.600 --> 00:16:18.779
kev nplij siab hais tias Khetos raug muab rau <c.colorE5E5E5>peb thiab </c>
00:16:17.459 --> 00:16:21.720
qee zaus <c.colorE5E5E5>uas yog los ntawm lwm tus neeg </c>
00:16:18.779 --> 00:16:23.880
lawv tus kheej yog tias nws muaj tseeb nws yog <c.colorE5E5E5>feem ntau </c>
00:16:21.720 --> 00:16:28.140
qhov twg koj nyiam Tswv Yexus pab kuv thov
00:16:23.880 --> 00:16:30.300
thiab feem ntau yog ib tug phooj ywg tuaj yeem tuaj Vajtswv
00:16:28.140 --> 00:16:32.819
<c.colorCCCCCC>feem ntau siv lwm tus neeg lossis koj lub xov tooj </c>
00:16:30.300 --> 00:16:34.889
ib ncig thiab hais tias ib tug neeg yog hu xwb
00:16:32.819 --> 00:16:37.889
hais tias koj yuav ua li cas koj ua <c.colorCCCCCC>thiab nws yog tus </c>
00:16:34.889 --> 00:16:41.339
tiag tiag li cas yog <c.colorE5E5E5>koj ua mmm tsis yog los </c>
00:16:37.889 --> 00:16:44.310
Qhia rau <c.colorCCCCCC>kuv tias koj nyob nraum zoo kuv yeej </c><c.colorE5E5E5>ua tsis tau </c>
00:16:41.339 --> 00:16:46.110
xav kom mloog cov tseem tseeb Vajtswv
00:16:44.310 --> 00:16:49.540
feem ntau <c.colorE5E5E5>siv lwm tus neeg thiab nyuam qhuav tuaj </c>
00:16:46.110 --> 00:16:56.019
paub <c.colorCCCCCC>tias thiab </c><c.colorE5E5E5>kuv ua Vajtswv tsaug rau qhov ntawd </c>
00:16:49.540 --> 00:16:57.279
Txawm <c.colorE5E5E5>li cas los xij, Vajtswv thiaj coj koj mus </c>
00:16:56.019 --> 00:17:00.399
los ntawm qhov uas koj nyob hauv koj tus menyuam xyoo
00:16:57.279 --> 00:17:02.079
thiab tom qab ntawd los ntawm kev kawm qib siab thiab tom qab ntawd <c.colorCCCCCC>koj </c>
00:17:00.399 --> 00:17:04.870
yuav coj nws coj peb mus ceev nrog
00:17:02.079 --> 00:17:07.179
qhov twg koj yog tam sim no yog li koj ntsib Joel li cas
00:17:04.870 --> 00:17:08.589
qhov ntawd tshwm sim thiab tom qab ntawd yog tias koj tuaj yeem ua tau
00:17:07.179 --> 00:17:10.299
qhia <c.colorCCCCCC>peb me ntsis txog koj paub qhov </c>
00:17:08.589 --> 00:17:13.750
pib ntawm <c.colorCCCCCC>koj txoj kev sib yuav </c><c.colorE5E5E5>thiab tej uas Vajtswv tau ua </c>
00:17:10.299 --> 00:17:16.390
muaj rau koj zoo kuv ntsib Joel ntawm ib tug hluas
00:17:13.750 --> 00:17:20.410
pab pawg neeg <c.colorE5E5E5>peb tau ob leeg dhau lawm tiag tiag </c>
00:17:16.390 --> 00:17:24.220
<c.colorE5E5E5>dai tawm ntawm </c><c.colorCCCCCC>plaub hau nws 20 Kuv </c><c.colorE5E5E5>yog 19 </c>
00:17:20.410 --> 00:17:26.380
Ua tsaug rau koj kuv xav tau xa mus tsev
00:17:24.220 --> 00:17:31.419
los ntawm tsev kawm qib siab ntxov rau Christmas vim tias
00:17:26.380 --> 00:17:33.730
Kuv tsis tau mob me ntsis li tiam sis
00:17:31.419 --> 00:17:36.760
Qhov ntawd yog lwm zaj dabneeg rau txhua yam zoo
00:17:33.730 --> 00:17:40.929
tuaj yeem tawm <c.colorCCCCCC>ntawm qhov no kom koj tau ntsib nws kuv </c>
00:17:36.760 --> 00:17:44.410
ntsib kuv tus txiv thiab nws yog <c.colorCCCCCC>uh nws yog xwb </c>
00:17:40.929 --> 00:17:47.890
zoo li koj muaj peev xwm <c.colorCCCCCC>ua dab tsi thiab peb </c>
00:17:44.410 --> 00:17:49.840
twb teem los ntawm ib tug poj niam zoo nkauj uas peb
00:17:47.890 --> 00:17:52.660
ob leeg paub thiab nws paub <c.colorCCCCCC>tias peb ob leeg </c>
00:17:49.840 --> 00:17:58.059
xav tau ib tug txij nkawm uas yog nws tus poj niam <c.colorCCCCCC>zoo li nws </c>
00:17:52.660 --> 00:17:59.710
hav thiab kuv paub <c.colorCCCCCC>nws koj tsis ntaus tawm </c>
00:17:58.059 --> 00:18:03.370
tam sim ntawd kuv rov qab mus <c.colorE5E5E5>kawm ntawv qib siab hauv </c>
00:17:59.710 --> 00:18:07.240
alberta thiab ontario oh wow sweden noj
00:18:03.370 --> 00:18:10.380
ib leeg rau ib yam li ib xyoos thiab <c.colorE5E5E5>yog </c>
00:18:07.240 --> 00:18:14.049
zoo nkauj heev poob hu peb tau ntsib dua
00:18:10.380 --> 00:18:18.730
thiab <c.colorCCCCCC>kuv nyuam qhuav tau tawg nrog </c>
00:18:14.049 --> 00:18:21.880
ib tug twg yog lwm zaj dab neeg tab sis peb tau ntsib
00:18:18.730 --> 00:18:23.650
<c.colorE5E5E5>dua ib pawg neeg laus hluas yog koj </c>
00:18:21.880 --> 00:18:27.100
kawm tiav los ntawm cov tub ntxhais hluas pab pawg neeg <c.colorE5E5E5>yog </c>
00:18:23.650 --> 00:18:31.659
kawm tiav rau cov pab pawg neeg siv thiab yog li <c.colorE5E5E5>kuv </c>
00:18:27.100 --> 00:18:36.580
muaj thiab nws pom tau hais <c.colorCCCCCC>tias kuv yog tib leeg </c>
00:18:31.659 --> 00:18:39.610
dua thiab dhau mus rau hauv <c.colorE5E5E5>chav kawm ntawm ib tug me ntsis </c>
00:18:36.580 --> 00:18:42.490
thaum nws hais tias cia li <c.colorE5E5E5>mus ib txwm muaj </c>
00:18:39.610 --> 00:18:46.179
zoo li peb yuav tawm mus rau <c.colorE5E5E5>McDonald's </c>
00:18:42.490 --> 00:18:47.919
tom qab tus tub ntxhais hluas <c.colorE5E5E5>IELTS pab pawg thiab </c>
00:18:46.179 --> 00:18:54.640
nws yuav tau zaum <c.colorE5E5E5>ntawm kuv ib txwm </c>
00:18:47.919 --> 00:18:57.970
qee qhov laj thawj tsimnyog peb tau pib rau hnub tim
00:18:54.640 --> 00:19:01.179
los yog lub tsev hais plaub dab tsi <c.colorE5E5E5>koj muaj mm-hmm dating </c>
00:18:57.970 --> 00:19:02.740
nrog <c.colorCCCCCC>rau lub hom phiaj ntawm txoj kev sib yuav yog tias </c>
00:19:01.179 --> 00:19:06.610
koj xav kom hu nws <c.colorE5E5E5>li cas </c>
00:19:02.740 --> 00:19:09.130
thiab kuv <c.colorE5E5E5>obviously tau ua ncaj ncees nrog </c>
00:19:06.610 --> 00:19:13.750
<c.colorCCCCCC>nws txog kuv txoj kev puas siab puas ntsws thiab tam sim no li cas </c>
00:19:09.130 --> 00:19:15.370
puas tau <c.colorE5E5E5>nws tau txais tias nws tau muaj nws </c>
00:19:13.750 --> 00:19:18.370
kev nrog tus neeg uas tau ntsib teeb meem
00:19:15.370 --> 00:19:21.400
nrog hais tias nws tau tiag tiag <c.colorE5E5E5>nws tau muaj ib tug neeg </c>
00:19:18.370 --> 00:19:23.800
heev ze rau nws hais tias leej twg tau muaj
00:19:21.400 --> 00:19:28.870
ib yam dab tsi nws tib yam tshaj plaws uas <c.colorCCCCCC>kuv muaj </c>
00:19:23.800 --> 00:19:34.840
muaj Wow thiab nws tau muaj rau nws yuav tsum tau kam
00:19:28.870 --> 00:19:36.760
nrog <c.colorCCCCCC>rau plaub xyoos dhau los no nws tau muaj </c>
00:19:34.840 --> 00:19:39.070
muaj thaum kuv hais rau nws tias kuv tawm tsam nrog
00:19:36.760 --> 00:19:41.890
OCD nrog kev ntxhov siab vim nws paub raws nraim <c.colorE5E5E5>li kuv </c>
00:19:39.070 --> 00:19:44.950
tau tham txog Wow thiab nws <c.colorE5E5E5>zoo li huag </c>
00:19:41.890 --> 00:19:48.130
<c.colorCCCCCC>cas kuv paub raws nraim koj nyob nraum </c><c.colorE5E5E5>hais lus </c>
00:19:44.950 --> 00:19:50.470
<c.colorE5E5E5>hais txog qhov ntawd yog qhov tsis txaus ntseeg uas yog qhov ntawd </c>
00:19:48.130 --> 00:19:53.490
<c.colorE5E5E5>ib </c><c.colorCCCCCC>yam uas </c><c.colorE5E5E5>yeej ua rau </c><c.colorCCCCCC>kuv xav hais tias </c>
00:19:50.470 --> 00:19:57.070
qhov no <c.colorCCCCCC>tej zaum yuav </c><c.colorE5E5E5>yog kuv tus txiv </c>
00:19:53.490 --> 00:20:00.400
<c.colorE5E5E5>vim hais tias kuv ib txwm xav ib qho </c>
00:19:57.070 --> 00:20:05.050
Kuv tsis muaj ntau cov <c.colorE5E5E5>ntseeg cov ntseeg </c>
00:20:00.400 --> 00:20:07.990
nyob ib ncig ntawm thiaj li thim xa koj cov neeg ntseeg Yexus
00:20:05.050 --> 00:20:11.500
<c.colorCCCCCC>txiv leej tub yog tsis muaj </c><c.colorE5E5E5>disc rau koj nws cia li nyob hauv kuv </c>
00:20:07.990 --> 00:20:13.690
nco li cas kuv twb xav <c.colorCCCCCC>dhau lawm Kuv xav tau ib tug txiv leej tub </c>
00:20:11.500 --> 00:20:17.290
uas yuav <c.colorCCCCCC>tsum tau kam nrog thiab </c>
00:20:13.690 --> 00:20:19.900
txais kuv yog thiab kuv qhov kev tawm tsam
00:20:17.290 --> 00:20:21.850
thiab lawv tsis yog ib txwm yooj yim rau <c.colorCCCCCC>nrog </c>
00:20:19.900 --> 00:20:24.700
li ntawd kuv thiaj li zoo li tej zaum yuav <c.colorE5E5E5>tsis mus </c>
00:20:21.850 --> 00:20:28.420
tshwm sim nws mus rau kuv ib tug <c.colorE5E5E5>tub txib </c>
00:20:24.700 --> 00:20:33.190
qhov chaw xijpeem <c.colorCCCCCC>puas yog leej twg saib xyuas </c>
00:20:28.420 --> 00:20:35.830
yog kuv lub hnub nyoog 19 xyoo npaj tau <c.colorE5E5E5>zoo tab sis nws </c>
00:20:33.190 --> 00:20:38.410
nws muaj peev xwm txheeb tau cov kev <c.colorE5E5E5>hloov tshiab </c>
00:20:35.830 --> 00:20:42.670
yog li ntawd nws tau txais thiab peb txiav txim siab li cas
00:20:38.410 --> 00:20:45.910
peb <c.colorCCCCCC>yuav txav mus rau tom ntej thiab peb tau ua thiab peb </c>
00:20:42.670 --> 00:20:50.230
twb txhawb nws <c.colorE5E5E5>heev </c>
00:20:45.910 --> 00:20:53.440
txhawb nqa kuv thiab ib qho zoo heev
00:20:50.230 --> 00:20:56.410
cwm pwm mm-hmm yog tias koj tawm tsam nrog
00:20:53.440 --> 00:20:58.420
ntxhov siab vim los yog kev xav irrational nws heev
00:20:56.410 --> 00:21:01.179
zoo kom muaj ib tus neeg uas nyob ib ncig ntawm koj
00:20:58.420 --> 00:21:04.510
leej twg lees txais koj thiab tuaj yeem ua haujlwm zoo xwb
00:21:01.179 --> 00:21:08.860
nrog koj tham thaum koj lees txais koj
00:21:04.510 --> 00:21:11.410
nws 's heev logical neeg yog hais tias lawv' awm tsis
00:21:08.860 --> 00:21:13.240
ceev faj yuav tuaj yeem mob khaub thuas thiab
00:21:11.410 --> 00:21:15.460
yuav ua rau koj xav tias tsis lees txais yog tias koj nyob
00:21:13.240 --> 00:21:16.540
tawm tsam nrog <c.colorE5E5E5>tej no tab sis kuv </c>
00:21:15.460 --> 00:21:18.900
tus txiv nws ntev heev
00:21:16.540 --> 00:21:21.940
jacoba tseem sov heev nws tseem heev
00:21:18.900 --> 00:21:26.560
maj mam thiab lees txais muaj tseeb uas yog xwb
00:21:21.940 --> 00:21:28.600
ib tug zoo meej sib xyaw kuv thiaj zoo li ntawd
00:21:26.560 --> 00:21:31.990
<c.colorE5E5E5>koj tau txais phom gauge mus tau nrog </c>
00:21:28.600 --> 00:21:34.720
<c.colorE5E5E5>xav tau zoo </c><c.colorCCCCCC>thiab zoo lus koj nyiam peb </c>
00:21:31.990 --> 00:21:35.980
<c.colorCCCCCC>yuav tsum tau ua </c><c.colorE5E5E5>peb tau sau cov npe ntawm dab tsi </c>
00:21:34.720 --> 00:21:39.340
Peb <c.colorCCCCCC>xav tau ib tug txij nkawm peb zoo li muaj tseeb </c>
00:21:35.980 --> 00:21:41.200
<c.colorE5E5E5>xav tshuaj xyuas tias qhov no ua haujlwm rau kuv tau </c>
00:21:39.340 --> 00:21:43.390
sib yuav <c.colorCCCCCC>peb tau muaj </c><c.colorE5E5E5>tsis muaj nplhaib </c>
00:21:41.200 --> 00:21:46.120
kev koom tes tsis tau tab sis peb <c.colorE5E5E5>zoo li yog peb yog lawm </c>
00:21:43.390 --> 00:21:49.800
sib yuav thiab ob lub lim tiam tom qab <c.colorCCCCCC>peb </c>
00:21:46.120 --> 00:21:55.150
txiav txim siab tias Joel hu kuv rau
00:21:49.800 --> 00:22:00.160
facebook kuv thiab <c.colorE5E5E5>nws hais tias hey tus kws kho mob </c>
00:21:55.150 --> 00:22:04.030
pom ib lub pob loj nyob hauv kuv lub ntsws
00:22:00.160 --> 00:22:08.970
thiab lawv mus ntsuam xyuas nws vim hais tias
00:22:04.030 --> 00:22:12.910
nws yuav <c.colorE5E5E5>mob cancer thiab zoo li kuv nyiam </c>
00:22:08.970 --> 00:22:14.980
tsis muaj txoj kev <c.colorCCCCCC>Yog li txoj cai </c><c.colorE5E5E5>neeg yeej ib txwm xav </c>
00:22:12.910 --> 00:22:18.340
<c.colorE5E5E5>nws yog mob cancer cuz koj mam li freak tawm blah </c>
00:22:14.980 --> 00:22:23.220
blah blah um thiab nws muab tawm hais tias nws
00:22:18.340 --> 00:22:26.680
yog nws yog ib theem <c.colorE5E5E5>2 Hodgkin's lymphoma </c>
00:22:23.220 --> 00:22:30.850
nias rau hauv <c.colorE5E5E5>nws lub ntsws Wow thiab wrapping </c>
00:22:26.680 --> 00:22:36.750
nyob ib ncig ntawm nws lub siab vau li ntawd thiab nws yog nws
00:22:30.850 --> 00:22:39.310
dab tsi 20 nws yog 20 22 22 lub sij hawm 2023 thov txim
00:22:36.750 --> 00:22:41.170
thiab koj tseem tsis tau sib yuav peb tsis tau
00:22:39.310 --> 00:22:42.670
tsis tau muaj txij nkawm peb tseem tsis tuaj yeem tuaj teb
00:22:41.170 --> 00:22:45.820
koom tsis tau peb tab <c.colorE5E5E5>tom pib los </c>
00:22:42.670 --> 00:22:48.430
npaj peb txoj hau kev nws niam nws txiv uas yog li ntawd
00:22:45.820 --> 00:22:55.390
zoo li dab tsi <c.colorE5E5E5>koj nej ua txawm gay shit </c>
00:22:48.430 --> 00:22:57.700
xijpeem thiaj li <c.colorE5E5E5>zoo siab uas zoo li lub Kaum Ib Hlis </c>
00:22:55.390 --> 00:23:00.490
thawj zaug uas peb tau pom tias nws muaj ib tug
00:22:57.700 --> 00:23:03.010
lump thiab ces ob lub lim tiam tom qab nws pib
00:23:00.490 --> 00:23:05.530
Kws khomob tsuas yog ob <c.colorCCCCCC>lub lim tiam tom qab ntawd </c>
00:23:03.010 --> 00:23:08.050
amazingly ceev li tus kws kho mob tuaj
00:23:05.530 --> 00:23:10.150
nws lub tsev <c.colorE5E5E5>nws hmo ntawd nws </c>
00:23:08.050 --> 00:23:12.610
luam theej duab thiab pom lub pob zeb ua ib lub tsev hu
00:23:10.150 --> 00:23:15.790
<c.colorCCCCCC>Kuv paub tias kuv twb paub tias tseem tshwm sim </c>
00:23:12.610 --> 00:23:18.880
tsis tshua muaj ua hais tias zoo li hais tias <c.colorE5E5E5>yog </c>
00:23:15.790 --> 00:23:21.910
<c.colorCCCCCC>kiag li zoo heev thiab nws tau qhia nws </c>
00:23:18.880 --> 00:23:23.530
lub xoo fai fab ntawm lub hauv siab thiab nws zoo li
00:23:21.910 --> 00:23:24.700
yog muaj 's vim li cas koj' yos luv luv
00:23:23.530 --> 00:23:25.930
ua pa
00:23:24.700 --> 00:23:27.190
cas vim nws <c.colorE5E5E5>tau muaj </c>
00:23:25.930 --> 00:23:30.010
teeb meem ua pa thiab nws <c.colorE5E5E5>heev </c>
00:23:27.190 --> 00:23:31.600
lethargic thiab tau tsaug zog tag nrho cov
00:23:30.010 --> 00:23:34.960
sij hawm thiab lawv cia li <c.colorCCCCCC>xav tias nws yog tawm ntawm </c>
00:23:31.600 --> 00:23:36.400
zoo thiab nws cia li <c.colorE5E5E5>rov qab mus zoo li </c>
00:23:34.960 --> 00:23:39.940
<c.colorCCCCCC>tsis muaj </c><c.colorE5E5E5>dab tsi tsis ncaj ncees lawm thiab lawv </c>
00:23:36.400 --> 00:23:45.580
<c.colorE5E5E5>pom nyob hauv siab xoo hluav taws xob xwv kom muaj tseeb </c>
00:23:39.940 --> 00:23:47.680
scary nws yog muaj <c.colorE5E5E5>dab tsi surreal </c>
00:23:45.580 --> 00:23:51.430
txog kev mob qog nqaij nyoos heev
00:23:47.680 --> 00:23:53.170
txog nws <c.colorCCCCCC>tshwj xeeb tshaj yog thaum koj nyob nraum 22 thiab </c>
00:23:51.430 --> 00:23:55.000
20 xyoo koj zoo li koj yog kidding
00:23:53.170 --> 00:23:57.910
Kuv yog kuv li nyuam qhuav pib lub neej tshiab no
00:23:55.000 --> 00:24:04.440
ua ke thiab tom qab ntawd ces tawg yog lag tee
00:23:57.910 --> 00:24:06.880
yog nws <c.colorCCCCCC>tu siab heev tiam sis kuv ua siab ncaj </c>
00:24:04.440 --> 00:24:12.820
cas Vajtswv tau txhawb peb li ntawd
00:24:06.880 --> 00:24:15.130
hais tias peb tsis yog nws tsis yog <c.colorCCCCCC>phem li </c><c.colorE5E5E5>nws </c>
00:24:12.820 --> 00:24:19.240
yuav <c.colorCCCCCC>zoo li peb tsis xav kuv </c>
00:24:15.130 --> 00:24:21.220
mus <c.colorE5E5E5>dhau kev ntxhov siab vim peb txhua tus </c>
00:24:19.240 --> 00:24:24.940
paub tias <c.colorCCCCCC>Vajtswv nyob rau ntawd thiab peb tau paub lawm hais tias </c>
00:24:21.220 --> 00:24:27.420
<c.colorE5E5E5>nws txhawb peb thiab nws yog peb </c>
00:24:24.940 --> 00:24:29.890
muaj ob peb lub pob zeb tab sis txhua yam nws yog
00:24:27.420 --> 00:24:32.860
Vaj tswv cia li yeej txhawb peb ntawm lub
00:24:29.890 --> 00:24:34.720
cov neeg <c.colorE5E5E5>nyob rau hauv peb pawg ntseeg thiab los ntawm qhov zoo li hauv </c>
00:24:32.860 --> 00:24:37.210
<c.colorCCCCCC>Kuv yuav ua li cas rau cov neeg ntawm koj pawg ntseeg </c>
00:24:34.720 --> 00:24:42.070
muaj cov neeg uas koj paub tias peb nyob nraum
00:24:37.210 --> 00:24:44.800
yeej ib txwm thov txhua lub sijhawm thov Vajtswv
00:24:42.070 --> 00:24:47.260
yog cov neeg ntawm koj yuav muaj mob cancer
00:24:44.800 --> 00:24:50.080
nws yog amazing ntau npaum li cas cov neeg uas <c.colorE5E5E5>koj </c>
00:24:47.260 --> 00:24:54.010
paub tias muaj mob kasmes tiam sis koj <c.colorE5E5E5>tsis paub </c>
00:24:50.080 --> 00:24:57.430
txog <c.colorE5E5E5>nws tiag tiag yog li lawv tau hais tias </c>
00:24:54.010 --> 00:25:00.640
hav II muaj mob khees xaws <c.colorCCCCCC>rau hauv kuv lub ntsws thiab </c>
00:24:57.430 --> 00:25:02.740
yog li yeej tsis muaj txoj kev coj <c.colorCCCCCC>li ntawd </c>
00:25:00.640 --> 00:25:05.500
Txhawb kom pom cov hav koj paub <c.colorE5E5E5>nws tsis yog </c>
00:25:02.740 --> 00:25:09.730
<c.colorE5E5E5>ib tug tuag kab lus zoo li nws tsis zoo li lub </c>
00:25:05.500 --> 00:25:12.730
<c.colorCCCCCC>tas li mob cancer yog survivable ces nws </c>
00:25:09.730 --> 00:25:15.550
pib chemotherapy thiab neeg
00:25:12.730 --> 00:25:19.420
heev tseem heev txhawb thiab
00:25:15.550 --> 00:25:21.370
txhawb tab sis nws tseem yog heev
00:25:19.420 --> 00:25:25.180
ntxhov siab vim nws puas mob heev
00:25:21.370 --> 00:25:27.310
nrog ntawd yog nws tau txais nws <c.colorCCCCCC>yog hom ntawm </c>
00:25:25.180 --> 00:25:31.900
zoo li nws maj mam drained lub neej tawm ntawm
00:25:27.310 --> 00:25:35.350
nws yog nws <c.colorE5E5E5>yog ib qho nyuaj heev </c><c.colorCCCCCC>tshaj plaws rau </c>
00:25:31.900 --> 00:25:37.779
pom tab sis nyuaj rau koj <c.colorCCCCCC>saib </c><c.colorE5E5E5>ntawd </c>
00:25:35.350 --> 00:25:40.840
yog tshwj xeeb tshaj yog <c.colorE5E5E5>txij li thaum </c>
00:25:37.779 --> 00:25:45.309
thiab thaum twg koj hlub ib tug neeg koj ntxub
00:25:40.840 --> 00:25:48.609
<c.colorCCCCCC>pom lawv mob tab sis Vajtswv txhawb peb </c>
00:25:45.309 --> 00:25:51.489
los ntawm nws thiab peb <c.colorCCCCCC>txiav txim siab koj paub tias peb nyob nraum </c>
00:25:48.609 --> 00:25:53.349
tseem yuav npaj ib lub tshoob <c.colorE5E5E5>peb </c>
00:25:51.489 --> 00:25:59.379
tseem yuav tau <c.colorCCCCCC>sib yuav nws npaj siab mus </c>
00:25:53.349 --> 00:26:01.239
Kuv nrog nws cov plaub hau ntog tab sis nws yog
00:25:59.379 --> 00:26:04.929
nws tseem zoo nws tsis plam nws cov plaub hau kuv
00:26:01.239 --> 00:26:07.450
<c.colorE5E5E5>zoo siab xwb tau txais tiag tiag nyias hahaha kuv </c>
00:26:04.929 --> 00:26:13.749
txhais tias nws <c.colorE5E5E5>tuaj rov curly thiab nws thiaj li ntxim hlub </c>
00:26:07.450 --> 00:26:15.729
tam sim no huag nws yog nws zoo li ntawd thiab nws yog
00:26:13.749 --> 00:26:19.299
yeej <c.colorE5E5E5>nyiam kuv zoo li kuv tau lucked tawm nws </c>
00:26:15.729 --> 00:26:24.219
lub cutest Harris tau nws zoo lawm kuv
00:26:19.299 --> 00:26:28.210
hlub koj Joel um peb hais tias kuv npaj siab mus
00:26:24.219 --> 00:26:30.609
koj npaj siab rau kuv thiab peb txiav txim siab <c.colorE5E5E5>peb </c>
00:26:28.210 --> 00:26:32.950
tsis paub tseeb tias lub ntsiab tseem ceeb npaum li cas
00:26:30.609 --> 00:26:34.960
npaj ib <c.colorE5E5E5>tshoob zoo li nws tsis tau </c>
00:26:32.950 --> 00:26:40.330
<c.colorE5E5E5>ua haujlwm nws yuav tsum tau siv ib lub xyoo tawm ntawm </c>
00:26:34.960 --> 00:26:42.179
lub tsev kawm ntawv <c.colorE5E5E5>Wow kuv tau ua haujlwm tab sis peb tsis tau </c>
00:26:40.330 --> 00:26:45.549
Nco ntsoov qhov uas peb tau mus nyob
00:26:42.179 --> 00:26:47.080
vim hais tias peb <c.colorCCCCCC>tsis tau nrog kuv niam nws txiv </c>
00:26:45.549 --> 00:26:48.879
tau nyob nrog kuv nrog nws niam nws txiv
00:26:47.080 --> 00:26:50.979
txoj cai koj tsis mus <c.colorE5E5E5>nyob </c><c.colorCCCCCC>rau hauv </c>
00:26:48.879 --> 00:26:54.729
txawm tias lawv qab qab cuz uas yog cia li
00:26:50.979 --> 00:26:56.289
tsis yog ib yam uas peb xav <c.colorE5E5E5>yuav nqos tau koj </c>
00:26:54.729 --> 00:26:58.779
xav koj qhov chaw muaj tseeb tiag
00:26:56.289 --> 00:27:00.669
<c.colorE5E5E5>ua li cas peb thiaj li tseem nyob ntawm peb nyiam </c>
00:26:58.779 --> 00:27:02.950
<c.colorE5E5E5>cas koj paub dab tsi yog tias Vajtswv tsis xav tau </c>
00:27:00.669 --> 00:27:06.429
qhov no tshoob kom tshwm sim xyoo tom qab ntawd nws
00:27:02.950 --> 00:27:07.239
yuav tsis <c.colorE5E5E5>hmmm zoo xwb peb nws tuaj rau ib </c>
00:27:06.429 --> 00:27:11.019
taw tes rau qhov uas peb tau <c.colorCCCCCC>txiav txim siab </c>
00:27:07.239 --> 00:27:14.080
thiab peb cia li txiav txim siab tias peb tab tom mus rau nws
00:27:11.019 --> 00:27:16.359
Wow vim peb tsis paub nws ua tau
00:27:14.080 --> 00:27:18.279
tau nws chemo yog kimo yuav muaj
00:27:16.359 --> 00:27:20.289
tau raug <c.colorE5E5E5>ncua nyob ntawm seb </c>
00:27:18.279 --> 00:27:23.529
kev tshwm sim thiab ntuj txiag teb tsaus muaj kuv teb rau nws
00:27:20.289 --> 00:27:25.779
yog nws <c.colorE5E5E5>tau dhau lawm mob hnyav nws </c>
00:27:23.529 --> 00:27:31.749
tej zaum yuav txawm <c.colorE5E5E5>tau hloov dua tshiab ntawm chemo </c>
00:27:25.779 --> 00:27:38.820
saum ntuj ceeb tsheej txwv tab sis peb txiav txim siab peb mus rau
00:27:31.749 --> 00:27:38.820
nws lawm thiab nws <c.colorE5E5E5>tiav lawm nws txoj kev kho mob </c>
00:27:40.259 --> 00:27:47.980
peb lub hlis <c.colorCCCCCC>ua ntej lub tshoob Wow </c>
00:27:44.370 --> 00:27:52.270
yog li ntawd nws tau nthuav nws
00:27:47.980 --> 00:27:54.520
kws khomob thiab hluav taws xob thiab peb
00:27:52.270 --> 00:27:56.919
txiav txim siab <c.colorE5E5E5>koj </c><c.colorCCCCCC>paub tias peb tab </c><c.colorE5E5E5>tom mus </c>
00:27:54.520 --> 00:27:58.330
<c.colorCCCCCC>ua no kab tshoob ua yog yog peb tsis tau </c>
00:27:56.919 --> 00:28:01.059
tsub ib yam dab tsi uas peb <c.colorCCCCCC>tsis tau muaj </c>
00:27:58.330 --> 00:28:04.350
nws thiab peb tsuas <c.colorCCCCCC>xav kom muaj txij nkawm zoo </c>
00:28:01.059 --> 00:28:07.809
perspective muaj thiab nws yog amazing zoo li
00:28:04.350 --> 00:28:10.990
ua li cas Vajtswv muab rau peb kom muaj a
00:28:07.809 --> 00:28:15.520
zoo nkauj tshoob txawm tias peb tsis muaj
00:28:10.990 --> 00:28:18.910
nyiaj tus kws yees duab uas <c.colorE5E5E5>peb tau yog ib tug </c>
00:28:15.520 --> 00:28:21.840
Christian thiab nws hnov ​​peb zaj dab neeg thiab
00:28:18.910 --> 00:28:24.309
tom qab ntsib <c.colorCCCCCC>nrog peb thaum nws hais kuv </c>
00:28:21.840 --> 00:28:27.130
xav muab rau koj no photography rau
00:28:24.309 --> 00:28:30.340
dawb kab tshoob <c.colorE5E5E5>duab muaj lub tshoob </c>
00:28:27.130 --> 00:28:32.740
duab <c.colorE5E5E5>Wow uas yog zoo li ntawd </c>
00:28:30.340 --> 00:28:35.830
kim thiab zoo <c.colorE5E5E5>kuv paub peb </c>
00:28:32.740 --> 00:28:39.309
zoo li yog koj kidding kuv wow uas yog
00:28:35.830 --> 00:28:42.010
amazing qh cov poj niam ntawm kuv pawg ntseeg
00:28:39.309 --> 00:28:43.809
zoo li peb <c.colorE5E5E5>tau npaj rau kev ua ib tug potluck </c>
00:28:42.010 --> 00:28:47.500
thiab lawv zoo li tsis <c.colorE5E5E5>ua ib tug potluck </c>
00:28:43.809 --> 00:28:49.270
nws yuav phem txaus ntshai nws tus kheej
00:28:47.500 --> 00:28:53.020
yog li ntawd lawv <c.colorCCCCCC>tau muab tso rau ib qho kev txais tos </c>
00:28:49.270 --> 00:28:56.860
noj hmo rau peb lawv cov noob taum hauv
00:28:53.020 --> 00:29:01.120
tej yam thiab tej yam zoo <c.colorE5E5E5>li no peb thiaj li </c>
00:28:56.860 --> 00:29:03.760
muaj peev xwm <c.colorE5E5E5>ua tau hais tias peb muaj ib yam ntawm nws nws </c>
00:29:01.120 --> 00:29:07.390
niam txiv <c.colorE5E5E5>cov phooj ywg cia peb siv lawv lub tsev me </c>
00:29:03.760 --> 00:29:09.880
rau peb honeymoon cuz peb tau zoo li peb
00:29:07.390 --> 00:29:13.150
<c.colorE5E5E5>tsis gonna zaum ua kuv ua ib tug honeymooner peb </c>
00:29:09.880 --> 00:29:15.850
tau muaj ib qho thiab kuv tau txais ib tug
00:29:13.150 --> 00:29:18.190
secondhand tiab uas twb tsis tau lawm
00:29:15.850 --> 00:29:20.049
hnav ua ntej nws yog <c.colorE5E5E5>kuv ib tug poj niam xwb </c>
00:29:18.190 --> 00:29:23.140
yuam nws los ntawm txawv teb chaws thiab nws tsis ua li
00:29:20.049 --> 00:29:24.929
zoo li nws <c.colorE5E5E5>thiab me ntsis </c><c.colorCCCCCC>nws puas paub nruab nrab </c>
00:29:23.140 --> 00:29:29.200
koj puas paub nws tab tom muas nws rau kuv
00:29:24.929 --> 00:29:30.700
los ntawm Vajtswv los ntawm Vajtswv yog li nws yog zoo li kuv <c.colorCCCCCC>xav </c>
00:29:29.200 --> 00:29:33.280
Kuv them ob puas duas las rau kuv
00:29:30.700 --> 00:29:35.230
Leej niam them ob puas duas las thiab nws yog
00:29:33.280 --> 00:29:38.350
cia li zoo li nws tsis yog hais tias yog mus <c.colorCCCCCC>rau </c>
00:29:35.230 --> 00:29:41.110
<c.colorCCCCCC>hnav kaum yim txhiab kaum tsib nws yog </c>
00:29:38.350 --> 00:29:45.730
nws <c.colorE5E5E5>zoo nkauj koj yeej tsis paub </c><c.colorCCCCCC>tias kuv </c>
00:29:41.110 --> 00:29:47.350
tau txais <c.colorE5E5E5>nws super super pheej yig amazing </c><c.colorCCCCCC>qh li ntawd </c>
00:29:45.730 --> 00:29:49.660
koj muaj zoo nkauj tshoob tawm ntawm ib
00:29:47.350 --> 00:29:52.270
ntshav zoo thiab ces koj nrhiav tau ib qho chaw
00:29:49.660 --> 00:29:54.700
kom <c.colorE5E5E5>nyob twj ywm muaj zoo li peb lub hlis ua ntej </c>
00:29:52.270 --> 00:29:56.590
lub tshoob peb zoo li thov Vajtswv peb
00:29:54.700 --> 00:29:58.040
xav tau ib qho chaw nyob thiab peb twb ob leeg <c.colorE5E5E5>mus </c>
00:29:56.590 --> 00:30:01.160
mus rau <c.colorCCCCCC>lwm qhov chaw </c>
00:29:58.040 --> 00:30:03.080
thiab kuv niam <c.colorCCCCCC>zoo li Carmen nws ntsia </c>
00:30:01.160 --> 00:30:06.710
kijiji dua thiab nws pom koj tus kwv
00:30:03.080 --> 00:30:08.840
ntxiv nws xav tau ib tug Christian tenancy Jake
00:30:06.710 --> 00:30:13.220
koj tau pom qhov no thiab tsis zoo li ntawd
00:30:08.840 --> 00:30:16.310
tsis muaj nag hmo peb tau mus thiab
00:30:13.220 --> 00:30:20.570
ntsia rau ntawm <c.colorCCCCCC>qhov chaw thiab peb zoo li muaj tseeb </c>
00:30:16.310 --> 00:30:23.510
qhov no yog amazing thiab yog li kuv tsiv hauv ob
00:30:20.570 --> 00:30:26.450
lub hlis ua ntej <c.colorCCCCCC>lub tshoob muaj tseeb thiab yog </c>
00:30:23.510 --> 00:30:29.660
nws <c.colorCCCCCC>yog qhov zoo vim peb tsis </c><c.colorE5E5E5>paub peb </c>
00:30:26.450 --> 00:30:31.490
twb mus nyob los yog muaj ntau yam
00:30:29.660 --> 00:30:34.190
<c.colorCCCCCC>tej yam uas zoo li peb yuav tau muaj </c>
00:30:31.490 --> 00:30:35.600
thaum peb tau muaj thiab <c.colorCCCCCC>koj cia li mus txog </c>
00:30:34.190 --> 00:30:38.930
peb tau nyiam saib xyuas cov ntsiab lus
00:30:35.600 --> 00:30:41.630
rau <c.colorCCCCCC>koj thiab nws kiag li nws puas yog </c>
00:30:38.930 --> 00:30:43.010
xws li <c.colorE5E5E5>tsaus muag txiv neej tam sim no thaum muaj tej yam tshwm sim </c>
00:30:41.630 --> 00:30:44.600
thiab peb nyob zoo li huag kuv lub siab zoo li cas
00:30:43.010 --> 00:30:47.630
mus rau <c.colorE5E5E5>nws zoo li zoo li Vajtswv tau txais </c>
00:30:44.600 --> 00:30:52.100
peb <c.colorCCCCCC>no deb nws tsis </c><c.colorE5E5E5>ntshe yuav mus </c>
00:30:47.630 --> 00:30:53.690
poob pob tam sim no thiab koj paub nrog
00:30:52.100 --> 00:30:57.710
cov kab no koj tau hais rau kuv
00:30:53.690 --> 00:30:59.150
<c.colorCCCCCC>ua ntej ntawd thaum koj tau txais </c><c.colorE5E5E5>nws thaum </c>
00:30:57.710 --> 00:31:02.420
ib tug neeg nyob ze koj kom mob khees xaws
00:30:59.150 --> 00:31:04.430
kuaj koj lub ntiaj teb hloov mus hloov koj
00:31:02.420 --> 00:31:05.870
tseem paub <c.colorCCCCCC>tias Vajtswv mob siab rau koj tab sis </c>
00:31:04.430 --> 00:31:08.600
koj lub ntiaj teb tseem hloov thiab ua li cas tau ua
00:31:05.870 --> 00:31:10.790
Vaj tswv ua <c.colorE5E5E5>koj tawm ntawm koj </c><c.colorCCCCCC>foundations </c>
00:31:08.600 --> 00:31:13.960
hloov koj <c.colorE5E5E5>siv cov lus uas Vajtswv hais </c>
00:31:10.790 --> 00:31:17.600
tsom koj yam dab tsi ua <c.colorE5E5E5>koj txhais los ntawm tias kuv </c>
00:31:13.960 --> 00:31:23.270
xav hais <c.colorCCCCCC>tias koj tsis txhob siv cov khoom </c>
00:31:17.600 --> 00:31:26.330
rau kev tso cai npaum li cas zoo li koj
00:31:23.270 --> 00:31:32.420
nres nws zoo ntawm koj nco txog koj tus kheej
00:31:26.330 --> 00:31:37.510
<c.colorCCCCCC>lub neej thwj tim paub meej thiab </c><c.colorE5E5E5>koj tsom dua rau </c>
00:31:32.420 --> 00:31:42.110
cas lub neej tsis tas li zoo li no
00:31:37.510 --> 00:31:44.360
qhov no tsis yog mus ib txhis li nws yeej <c.colorCCCCCC>tsom ntsoov </c>
00:31:42.110 --> 00:31:49.690
koj <c.colorE5E5E5>xav txog tej yam tseem ceeb </c>
00:31:44.360 --> 00:31:52.340
thiab nws <c.colorE5E5E5>hloov koj cov hom phiaj uas kuv xav tau </c>
00:31:49.690 --> 00:31:55.730
qee cov neeg muaj peev xwm tuaj yeem ua phem heev
00:31:52.340 --> 00:31:58.580
tus kab mob khees xaws thiab qhov tshwm sim ntawd
00:31:55.730 --> 00:32:04.070
tab sis kuv xav tias txoj kev zoo tshaj los ua nws yog
00:31:58.580 --> 00:32:06.440
coj nws yog nws sucks tab sis coj nws thiab
00:32:04.070 --> 00:32:09.020
cia li coj Vajtswv los ntawm nws Au Vajtswv
00:32:06.440 --> 00:32:11.210
coj koj los ntawm nws thiab nws mam hloov koj
00:32:09.020 --> 00:32:12.029
los ntawm nws thiab tam sim no koj paub koj
00:32:11.210 --> 00:32:14.279
muaj peev xwm txheeb tau
00:32:12.029 --> 00:32:16.469
tib neeg txawv koj pom <c.colorCCCCCC>neeg </c>
00:32:14.279 --> 00:32:18.239
txawv tshwj xeeb tshaj yog cov neeg uas
00:32:16.469 --> 00:32:21.749
tau muaj kabmob kheesxaws lossis cov uas tau ntsib dua
00:32:18.239 --> 00:32:24.690
nws vim tias koj tuaj yeem txheeb <c.colorCCCCCC>rau lawv hauv ib </c>
00:32:21.749 --> 00:32:28.109
txoj kev uas ntau tus neeg muaj peev xwm ua tau li ntawd
00:32:24.690 --> 00:32:30.119
kuv xav hais tias txoj haujlwm yog zoo li cas
00:32:28.109 --> 00:32:31.619
tshwj xeeb tshaj yog <c.colorE5E5E5>thaum koj tseem hluas </c>
00:32:30.119 --> 00:32:34.979
zoo li koj nyob hauv ib qho nyob mus ib txhis thiab <c.colorE5E5E5>nws yog </c>
00:32:31.619 --> 00:32:36.840
zoo li tsis muaj peev xwm txais tau kheesxaws ntawm 22 koj tau txais
00:32:34.979 --> 00:32:38.999
ib me ntsis ntawm <c.colorE5E5E5>kev tshawb fawb tiag kiag li </c>
00:32:36.840 --> 00:32:40.259
kev muaj tiag kos tam sim no kuv pom kuv tus txiv
00:32:38.999 --> 00:32:43.590
thiab kuv zoo li kuv tsis coj nws mus
00:32:40.259 --> 00:32:45.179
<c.colorE5E5E5>granite hmm vim kuv nyiam kuv ua tau </c>
00:32:43.590 --> 00:32:49.200
tau poob koj ua ntej peb twb tau
00:32:45.179 --> 00:32:53.879
sib yuav li ntawd nws yog tiag tiag ib tug koob hmoov <c.colorCCCCCC>yuav </c>
00:32:49.200 --> 00:32:57.210
sib yuav rau <c.colorCCCCCC>nws </c><c.colorE5E5E5>Wow yeah ua tsaug rau koj li ntawd </c>
00:32:53.879 --> 00:32:59.789
<c.colorE5E5E5>ntau ntau yog peb lub sijhawm rau lub </c><c.colorCCCCCC>ntiaj teb no </c>
00:32:57.210 --> 00:33:03.149
xwb ib ntsais muag ntawm lub qhov muag kiag li
00:32:59.789 --> 00:33:05.460
piv rau kev nyob mus ib txhis uas koj paub ntawm yog tias koj
00:33:03.149 --> 00:33:06.749
twb mus ncab mus ib txhis <c.colorCCCCCC>koj tsuas yog </c>
00:33:05.460 --> 00:33:08.519
ib <c.colorE5E5E5>me me ntsis uas yuav tau txais </c>
00:33:06.749 --> 00:33:10.379
me thiab me dua nyob rau hauv lub teeb ntawm lub neej
00:33:08.519 --> 00:33:13.229
hais tias nws yuav <c.colorE5E5E5>tuaj tom qab no nrog </c>
00:33:10.379 --> 00:33:15.210
tab sis kuv xav tias thaum koj tab tom mus
00:33:13.229 --> 00:33:19.109
los ntawm cov khoom nws yog nws txoj cai <c.colorE5E5E5>nyob rau hauv </c>
00:33:15.210 --> 00:33:24.059
koj lub ntsej muag <c.colorCCCCCC>eh yog tab sis kiag li kuv </c>
00:33:19.109 --> 00:33:27.450
nyob mus ib txhis yog ib lub sijhawm ntev <c.colorE5E5E5>neeg lub neej tsis yog </c>
00:33:24.059 --> 00:33:29.849
lub neej tsis yog tab sis Vajtswv cog lus yuav tsum muaj
00:33:27.450 --> 00:33:32.299
txawm yog los ntawm <c.colorE5E5E5>cov hlau lead </c>
00:33:29.849 --> 00:33:37.379
mus rau hauv lub plob txhua qhov ntxeev
00:33:32.299 --> 00:33:40.039
mm-hmm Wow yeah peb nyob nraum ua zoo nws 's
00:33:37.379 --> 00:33:43.339
ua <c.colorE5E5E5>zoo rau cov menyuam no dawb yog nws </c>
00:33:40.039 --> 00:33:43.339
nyuam qhuav tau nws
00:33:45.099 --> 00:33:50.269
nws tau lawm <c.colorE5E5E5>nws twb tiav lawm </c>
00:33:47.449 --> 00:33:53.239
rau ntau tshaj ib xyoo ces nws nyuam qhuav tau nws lub xeem
00:33:50.269 --> 00:33:54.589
lub sijhawm teem <c.colorCCCCCC>rau lub lim tiam dhau los thiab rau xyoo </c>
00:33:53.239 --> 00:33:57.079
<c.colorE5E5E5>lub hlis tam sim no lawv yuav rov qab mus li </c>
00:33:54.589 --> 00:34:00.979
Tej yam tseem ua tau zoo dua ces ua tsaug rau <c.colorE5E5E5>Vajtswv </c>
00:33:57.079 --> 00:34:04.249
yog ua Vajtswv tsaug, tiam sis hauv kuv <c.colorCCCCCC>lub siab nws yog qhov ntawd </c>
00:34:00.979 --> 00:34:06.199
Tshooj ntawv kaw kuv pom kuv pub nws noj
00:34:04.249 --> 00:34:11.659
thiab kuv mam li saib xyuas <c.colorE5E5E5>zoo ntawm nws thiab nws mam li </c>
00:34:06.199 --> 00:34:13.879
nrog kuv nyob ib qho thaum kuv cia siab thiab
00:34:11.659 --> 00:34:16.899
Yog koj ua tau zoo noj <c.colorE5E5E5>zoo ua qhov ntawd </c>
00:34:13.879 --> 00:34:19.129
zoo thiab nws yog ib tug zoo eater Huag zoo meej
00:34:16.899 --> 00:34:21.019
txaus ua tsaug koj <c.colorCCCCCC>npaum </c><c.colorE5E5E5>li ntawd </c><c.colorCCCCCC>rau kev sib koom </c>
00:34:19.129 --> 00:34:23.779
tias <c.colorE5E5E5>Carmen koj nyob nraum taug kev yog zoo </c><c.colorCCCCCC>li ntawd </c>
00:34:21.019 --> 00:34:28.460
hnov qhov Vajtswv tau ua tiav li cas nws tau ntsib koj
00:34:23.779 --> 00:34:31.549
los ntawm kev sib txawv sim thiab yam zoo
00:34:28.460 --> 00:34:36.289
thiab qee yam kev phem heev tab sis tib neeg
00:34:31.549 --> 00:34:39.139
txhua lub zog kuv tsuas pom koj <c.colorE5E5E5>paub koj </c>
00:34:36.289 --> 00:34:40.700
tau txais Tswv Yexus hauv <c.colorE5E5E5>koj lub neej thiab </c>
00:34:39.139 --> 00:34:42.769
tam sim no thaum koj mus los ntawm ib tug nriaj thiab
00:34:40.700 --> 00:34:44.419
tau txais nws tus Khetos uas tawm los
00:34:42.769 --> 00:34:46.819
ntawm koj yog lwm lub <c.colorE5E5E5>sijhawm rau koj </c>
00:34:44.419 --> 00:34:48.919
kom paub tias nws yog leej twg thiab txawm tias koj thiab
00:34:46.819 --> 00:34:51.049
sib koom qhov no nws <c.colorE5E5E5>zoo li thiab zoo li koj </c>
00:34:48.919 --> 00:34:53.629
<c.colorE5E5E5>hais tias zoo li </c><c.colorCCCCCC>Vajtswv yog txaus txawm </c>
00:34:51.049 --> 00:34:58.069
koj twb mus dhau ntawm koj <c.colorCCCCCC>paub tias yog </c>
00:34:53.629 --> 00:35:03.079
<c.colorE5E5E5>txaus heev ces so yeah ua tsaug koj thiaj li </c>
00:34:58.069 --> 00:35:05.299
ntau rau tuning hauv dua thiab rau
00:35:03.079 --> 00:35:06.619
cov neeg <c.colorCCCCCC>uas tau mloog zoo </c><c.colorE5E5E5>siab </c>
00:35:05.299 --> 00:35:08.299
los yog saib ntsoov peb ua tsaug
00:35:06.619 --> 00:35:10.490
koj ntau heev thiab <c.colorE5E5E5>ua tsaug rau peb </c>
00:35:08.299 --> 00:35:12.680
cov neeg koom tes peb tau txais ib co neeg tshiab
00:35:10.490 --> 00:35:15.710
tiag tiag uas tau koom nrog peb koj tuaj yeem mus
00:35:12.680 --> 00:35:18.470
rau peb <c.colorCCCCCC>lub website tshiab txhua hnub TV thiab nias </c>
00:35:15.710 --> 00:35:20.900
<c.colorE5E5E5>ntawm peb cov neeg koom tes nrog koj tuaj yeem mus </c>
00:35:18.470 --> 00:35:23.680
tsev neeg christian khw muag khoom ua tau <c.colorE5E5E5>nws yog </c>
00:35:20.900 --> 00:35:25.849
online christian <c.colorE5E5E5>bookstore koj tuaj yeem tau </c>
00:35:23.680 --> 00:35:28.220
yuav ntau ntau txawv Christian
00:35:25.849 --> 00:35:30.349
cov kev pab muaj ces mus rau peb lub vas sab peb
00:35:28.220 --> 00:35:34.190
<c.colorE5E5E5>yaum kom koj siv peb lub website mus </c>
00:35:30.349 --> 00:35:36.680
mus saib tau peb cov neeg koom tes mus kuj <c.colorCCCCCC>kapoor </c>
00:35:34.190 --> 00:35:38.660
ntuj yog <c.colorE5E5E5>ib qho </c><c.colorCCCCCC>kev tiv thaiv kab mob thiab internet </c>
00:35:36.680 --> 00:35:40.819
kev ruaj ntseg thiab koj yuav tau txais <c.colorE5E5E5>ib tug </c><c.colorCCCCCC>dawb 30-hnub </c>
00:35:38.660 --> 00:35:43.849
mus sib hais ces mus rau <c.colorE5E5E5>qhov txuas ntawm peb lub vev xaib </c>
00:35:40.819 --> 00:35:47.720
thiab <c.colorE5E5E5>tau txais kev pub dawb 30 hnub rau </c>
00:35:43.849 --> 00:35:48.549
<c.colorE5E5E5>antivirus software compliments ntawm tooj liab </c>
00:35:47.720 --> 00:35:52.329
ntuj
00:35:48.549 --> 00:35:53.739
yog li ntawd thiab kuj ua <c.colorE5E5E5>koj tsaug </c><c.colorCCCCCC>rau qeb 5 TV </c>
00:35:52.329 --> 00:35:56.349
thiab Bobby Ferguson peb tus thawj coj thiab
00:35:53.739 --> 00:35:58.539
<c.colorE5E5E5>tsim kom muaj qhov qhia tau tias nws yog dab tsi </c>
00:35:56.349 --> 00:36:01.539
thiab ua rau hauv phau Vajlugkub tshooj <c.colorE5E5E5>pop </c>
00:35:58.539 --> 00:36:03.219
magically thiab puas yog txhua yam kev lom zem khoom thiaj li
00:36:01.539 --> 00:36:04.719
ua tsaug ntau ces peb <c.colorE5E5E5>vam tias koj qhib hauv </c>
00:36:03.219 --> 00:36:07.119
lwm lub lim tiam peb tau txais lwm exciting
00:36:04.719 --> 00:36:10.380
rov tuaj los txog ntawm koj tus kheej fandom
00:36:07.119 --> 00:36:10.380
ib qho txaus xav
00:36:30.950 --> 00:36:33.010
koj
You can’t perform that action at this time.