Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
2135 lines (1425 sloc) 60.7 KB
WEBVTT
Kind: captions
Language: zu
Style:
::cue(c.colorCCCCCC) { color: rgb(204,204,204);
}
::cue(c.colorE5E5E5) { color: rgb(229,229,229);
}
##
00:00:00.000 --> 00:00:06.420
thola futhi wamukeleke emuva <c.colorE5E5E5>okusha </c><c.colorCCCCCC>nsuku zonke </c>
00:00:02.429 --> 00:00:07.649
Igama lami ngu- <c.colorCCCCCC>kerry no-jen uphinde baphinde </c>
00:00:06.420 --> 00:00:13.620
kuleli sonto empeleni wenza ikamu
00:00:07.649 --> 00:00:16.080
enkonzweni enkabeni Canada futhi <c.colorCCCCCC>siba </c>
00:00:13.620 --> 00:00:18.810
UCarmen wabe <c.colorCCCCCC>esebuyele </c><c.colorE5E5E5>nathi kuleli sonto </c>
00:00:16.080 --> 00:00:21.510
ukukhuluma kabanzi <c.colorE5E5E5>ngokugula kwengqondo futhi </c>
00:00:18.810 --> 00:00:23.939
UJesu nokuthi iNkosi ingena kanjani kulokho
00:00:21.510 --> 00:00:26.060
isithombe esiphelele ngakho-ke hlala ubukele ukuthi kuza
00:00:23.939 --> 00:00:26.060
up
00:00:43.890 --> 00:00:50.620
sinezimakhono ezikhukhumezayo manje namakhono ethu amasha noma
00:00:48.610 --> 00:00:52.570
phuthukisa okukhona kwakho nge-intanethi
00:00:50.620 --> 00:00:55.450
izifundo zevidiyo nokuqeqesha <c.colorE5E5E5>okuvela kuLinda </c>
00:00:52.570 --> 00:00:59.110
ezolile ngokuxhumana kwethu okhethekile ekati
00:00:55.450 --> 00:01:01.270
ama-dot five <c.colorE5E5E5>/ TV / Linda afunde isofthiwe </c>
00:00:59.110 --> 00:01:03.640
ubuchwepheshe bokudala <c.colorE5E5E5>namabhizinisi </c>
00:01:01.270 --> 00:01:06.280
ungasebenzisa namhlanje <c.colorCCCCCC>ukukusiza </c><c.colorE5E5E5>ukufezekisa </c>
00:01:03.640 --> 00:01:08.350
imigomo yakho yobuchwepheshe ijoyina namuhla futhi
00:01:06.280 --> 00:01:10.900
qala <c.colorCCCCCC>ukufunda kuzokunika leli thuba </c>
00:01:08.350 --> 00:01:14.320
ukuze uzame <c.colorE5E5E5>ngokuphelele mahhala ngokungenamkhawulo </c>
00:01:10.900 --> 00:01:19.899
ukufinyelela kuzo <c.colorE5E5E5>zonke </c><c.colorCCCCCC>izifundo zibhalise manje </c>
00:01:14.320 --> 00:01:25.130
for free <c.colorCCCCCC>cat5 dot TV / </c><c.colorE5E5E5>linda </c>
00:01:19.899 --> 00:01:26.509
wamukele emuva <c.colorE5E5E5>esiqhingini </c><c.colorCCCCCC>sethu </c><c.colorE5E5E5>se-20 sesisha </c>
00:01:25.130 --> 00:01:29.270
<c.colorCCCCCC>nsuku zonke angikwazi ukukholelwa </c><c.colorE5E5E5>kakade </c>
00:01:26.509 --> 00:01:30.860
kwaba <c.colorE5E5E5>20 iziqephu sibonga </c><c.colorCCCCCC>kakhulu </c>
00:01:29.270 --> 00:01:33.740
labo abakubo <c.colorCCCCCC>abaye baba khona </c>
00:01:30.860 --> 00:01:36.740
ukulungiswa ngokwethembeka kulokhu kuye kwaba njalo
00:01:33.740 --> 00:01:39.560
isipiliyoni esimnandi ngizizwa ngathi
00:01:36.740 --> 00:01:41.569
wafunda <c.colorCCCCCC>into entsha njalo ngenza </c>
00:01:39.560 --> 00:01:43.759
bonisa futhi ngiyazi ukuthi uJen uthi okufanayo
00:01:41.569 --> 00:01:45.679
futhi ngiqinisile ngifunde okuningi kuwe
00:01:43.759 --> 00:01:49.130
<c.colorE5E5E5>UCarmen ngakho-ke ngiyabonga </c><c.colorCCCCCC>kakhulu ngokubuya </c>
00:01:45.679 --> 00:01:51.079
ngoba ukuba nami <c.colorE5E5E5>kwakumangalisa ukuzwa </c>
00:01:49.130 --> 00:01:54.490
indaba yakho nokuthi yini uNkulunkulu ayenzayo yokugcina
00:01:51.079 --> 00:01:56.599
Isonto likaCarmen labelane ngendaba yakhe
00:01:54.490 --> 00:01:58.729
bebhekene nokugula kwengqondo ku
00:01:56.599 --> 00:02:02.840
<c.colorE5E5E5>isifo esithile sokuqeda amandla </c>
00:01:58.729 --> 00:02:05.090
nokuthi uNkulunkulu wamletha kanjani ngaleyo <c.colorCCCCCC>ndlela futhi </c>
00:02:02.840 --> 00:02:07.189
naye wafuna usizo lochwepheshe futhi
00:02:05.090 --> 00:02:11.269
umlethe lapho ekhona namuhla
00:02:07.189 --> 00:02:12.470
futhi ungumuntu onjalo omuhle <c.colorE5E5E5>engifisa </c>
00:02:11.269 --> 00:02:20.420
wayengamhlangabeza <c.colorE5E5E5>yena ngokwakhe </c>
00:02:12.470 --> 00:02:24.079
ezinye ezithandekayo ngakho-ke uKarmin <c.colorE5E5E5>ngangiyilungile </c>
00:02:20.420 --> 00:02:25.730
wabelane naye ukuthi ube naye <c.colorCCCCCC>lapha </c>
00:02:24.079 --> 00:02:29.269
futhi <c.colorCCCCCC>ngacabanga</c><c.colorE5E5E5> nje </c><c.colorCCCCCC>lokhu</c><c.colorE5E5E5> phambi thina </c>
00:02:25.730 --> 00:02:31.040
weza kuNkulunkulu waphendula umkhuleko wami ngokuba
00:02:29.269 --> 00:02:34.940
uze lapha <c.colorE5E5E5>ngoba ngiyasebenza </c>
00:02:31.040 --> 00:02:38.359
umnyango ophuthumayo njengomhlengikazi <c.colorCCCCCC>nathi </c>
00:02:34.940 --> 00:02:39.709
<c.colorCCCCCC>ngokuvamile ukubhekana noma ukuzama ukunakekela </c>
00:02:38.359 --> 00:02:42.079
ngoba abantu banenkinga <c.colorE5E5E5>yengqondo </c>
00:02:39.709 --> 00:02:44.420
ukugula futhi bavame ukuhamba nabo
00:02:42.079 --> 00:02:46.700
ukuphela noma nje baqala ukuqala
00:02:44.420 --> 00:02:48.980
ezinye izimpawu ezifana nokuchaza noku
00:02:46.700 --> 00:02:51.470
bamane wazi izwe <c.colorE5E5E5>yabo </c>
00:02:48.980 --> 00:02:53.060
ehlukana futhi sizama ngokuqinisekile
00:02:51.470 --> 00:02:55.819
okusemandleni ethu ukuwanikeza
00:02:53.060 --> 00:02:57.889
usizo lobuchwepheshe kanye nemithi futhi uthole
00:02:55.819 --> 00:03:01.850
baqala ngomzila kwabanye
00:02:57.889 --> 00:03:04.940
ukululekwa kanye nokwelapha kodwa okuyikho
00:03:01.850 --> 00:03:09.650
kubonakala sengathi ukungabi <c.colorE5E5E5>khona kwethemba </c>
00:03:04.940 --> 00:03:13.190
kaKristu <c.colorE5E5E5>noParma mhlawumbe ungakwazi nje </c>
00:03:09.650 --> 00:03:15.650
wabelana kabanzi <c.colorE5E5E5>mayelana nalokhu ngokuthi i- </c>
00:03:13.190 --> 00:03:18.819
Nkosi uhlangane nawe mhlawumbe <c.colorE5E5E5>ungabelana nje </c>
00:03:15.650 --> 00:03:22.760
mayelana nokuthi umeluleki uthini kuwe
00:03:18.819 --> 00:03:25.760
Nganginomqondo <c.colorCCCCCC>wengqondo ongewona ongumKristu </c>
00:03:22.760 --> 00:03:30.110
iminyaka eminingana <c.colorE5E5E5>ngicabanga ukuthi kwakunjalo </c>
00:03:25.760 --> 00:03:33.079
iminyaka emine futhi kwafika iphuzu lapho
00:03:30.110 --> 00:03:33.920
wayemthuthela ekwenzeni kwenye indawo
00:03:33.079 --> 00:03:38.390
futhi <c.colorE5E5E5>ngingathanda </c>
00:03:33.920 --> 00:03:42.920
isikhathi eside ukuba abe nguye amakhasimende akhe kanye naye
00:03:38.390 --> 00:03:45.080
wayehamba wathi uyazi <c.colorE5E5E5>ukuthi yena </c>
00:03:42.920 --> 00:03:50.060
akazange akholwe <c.colorE5E5E5>njengokungathi wayengakwenzi </c>
00:03:45.080 --> 00:03:53.510
kholwa <c.colorE5E5E5>kuJesu kodwa ukhiphe </c><c.colorCCCCCC>ukuthi lo Nkulunkulu </c>
00:03:50.060 --> 00:03:56.000
izinto eziqinisekisiwe ezangisebenza <c.colorCCCCCC>kimi wathi </c>
00:03:53.510 --> 00:03:57.800
<c.colorCCCCCC>ukuthi </c><c.colorE5E5E5>kuwe nakwakho yebo </c>
00:03:56.000 --> 00:04:01.670
uthi <c.colorCCCCCC>isazi sokusebenza kwengqondo yeka a </c>
00:03:57.800 --> 00:04:05.060
non-christian um kepha wayekubone
00:04:01.670 --> 00:04:07.850
umehluko <c.colorCCCCCC>okwenzile kimi </c>
00:04:05.060 --> 00:04:12.549
ukuphila <c.colorCCCCCC>kanye nokwelapha ayekuyo </c>
00:04:07.850 --> 00:04:15.680
wabona yeah ngakho kwaba kuhle futhi mina nje
00:04:12.549 --> 00:04:17.419
wayekhala kuNkulunkulu lokhu nansi indlela
00:04:15.680 --> 00:04:20.239
UNkulunkulu waphendula umthandazo wami ngisho nawe
00:04:17.419 --> 00:04:24.680
bethi ukuthi ngenza <c.colorCCCCCC>lokho lochwepheshe engangiyikho </c>
00:04:20.239 --> 00:04:27.020
uthi unkulunkulu Ngifuna <c.colorE5E5E5>ukubona ukuthi usiza kanjani </c>
00:04:24.680 --> 00:04:29.810
abantu abanesifo sengqondo ngenxa yokuthi
00:04:27.020 --> 00:04:32.660
<c.colorE5E5E5>hhayi into engingahamba ngayo ngempela </c>
00:04:29.810 --> 00:04:36.410
futhi usize ubeke noma ulazi
00:04:32.660 --> 00:04:39.940
amanzi we-sepia anzima kodwa sidinga uNkulunkulu
00:04:36.410 --> 00:04:42.979
Ukungenelela Ngangipholile kangangokuthi yena
00:04:39.940 --> 00:04:45.020
isazi sezengqondo <c.colorCCCCCC>saqaphela ukuthi kuwe </c>
00:04:42.979 --> 00:04:47.810
ukuphila futhi uJesu wathi <c.colorCCCCCC>ngize kuwe </c>
00:04:45.020 --> 00:04:52.070
kungaba nokuphila nokuphila ngokugcwele futhi
00:04:47.810 --> 00:04:54.860
futhi mina elinye <c.colorE5E5E5>lamavesi esasikhuluma </c>
00:04:52.070 --> 00:04:57.500
<c.colorE5E5E5>cishe ngaphambili kwakungenxa yokuthi angizange nginike </c>
00:04:54.860 --> 00:05:01.310
wena umoya <c.colorCCCCCC>wesaba kodwa amandla ka </c>
00:04:57.500 --> 00:05:03.410
uthando nomqondo ozwakalayo futhi uNkulunkulu uye kanjani
00:05:01.310 --> 00:05:08.300
wasebenzisa umbhalo ekuphileni kwakho ukukusiza
00:05:03.410 --> 00:05:11.300
kanye noCarmen kahle ngisho umbhalo
00:05:08.300 --> 00:05:13.880
uye <c.colorCCCCCC>waba njengengxenye yangempela </c><c.colorE5E5E5>yeglue </c>
00:05:11.300 --> 00:05:19.280
ubambe empilweni yami ndawonye lapho <c.colorE5E5E5>kwaba </c>
00:05:13.880 --> 00:05:24.860
Ukuhlukana ngempela <c.colorE5E5E5>umama wami kwakuyintombazane </c>
00:05:19.280 --> 00:05:27.470
wezwi ngokuphelele futhi wayezokwenza
00:05:24.860 --> 00:05:31.130
njalo ungitshele ukuthi ungaduduza
00:05:27.470 --> 00:05:36.590
mina ngenkathi nginenkinga eyodwa
00:05:31.130 --> 00:05:39.830
ngokuvamile akhuphule u-Isaya 41 10 akekho
00:05:36.590 --> 00:05:43.099
yesaba <c.colorE5E5E5>ukuma nawe ungabi </c>
00:05:39.830 --> 00:05:45.620
wesaba ngoba nginguNkulunkulu <c.colorCCCCCC>wakho engiyothandayo </c>
00:05:43.099 --> 00:05:47.930
ngiyakuqinisa <c.colorE5E5E5>ngizokusiza ngizokwenza </c>
00:05:45.620 --> 00:05:53.810
ngikusekela ngami ngakwesokudla
00:05:47.930 --> 00:05:56.270
kwesokunene nje ngakho wesabe uNkulunkulu
00:05:53.810 --> 00:05:59.650
ukhuluma nalabo izinto ezinjengalezi
00:05:56.270 --> 00:06:02.300
abaningi bangesabi eBhayibhelini
00:05:59.650 --> 00:06:04.220
Umbhalo ulayishwe nabo futhi
00:06:02.300 --> 00:06:06.800
ngakho-ke <c.colorE5E5E5>kukhona ngesizathu ngoba uNkulunkulu </c>
00:06:04.220 --> 00:06:08.180
wayazi ukuthi sibasidinga ikakhulu <c.colorE5E5E5>lapho </c>
00:06:06.800 --> 00:06:12.460
ubhekene <c.colorE5E5E5>nokugula ngengqondo </c>
00:06:08.180 --> 00:06:16.639
ukuthi kungcono scary ngakho <c.colorCCCCCC>into </c>
00:06:12.460 --> 00:06:20.180
UNkulunkulu angenza futhi afune ukusiduduza
00:06:16.639 --> 00:06:27.169
yebo futhi wenza nakanjani
00:06:20.180 --> 00:06:33.410
hleze angasisusi kuwe
00:06:27.169 --> 00:06:37.009
Um magically hhayi magically um kodwa kungenzeka
00:06:33.410 --> 00:06:40.490
<c.colorCCCCCC>bengakwazanga ukuphulukisa ngokushesha kwalowo </c><c.colorE5E5E5>ngempela </c>
00:06:37.009 --> 00:06:42.460
angase <c.colorE5E5E5>angathandi ukuthi nakanjani ngingathanda </c>
00:06:40.490 --> 00:06:47.900
uthathe ukuthi ulwa nolokho
00:06:42.460 --> 00:06:54.080
njengokubuza ukuthi kungani uhlangabezana nakho
00:06:47.900 --> 00:06:56.030
ukuthi yeah ngenza umama angasho
00:06:54.080 --> 00:06:59.330
Carmen ukuthi uhamba kanjani kahle
00:06:56.030 --> 00:07:04.550
manje uyangikhumbuza umsebenzi futhi uNkulunkulu akazange akhumbule
00:06:59.330 --> 00:07:09.320
tshela umsebenzi zonke <c.colorE5E5E5>izizathu ezenza yena kodwa uNkulunkulu </c>
00:07:04.550 --> 00:07:12.770
wasebenzisa futhi wasisebenzisa kalula
00:07:09.320 --> 00:07:16.520
ukuhlupheka ngokuhamba nomsebenzi <c.colorCCCCCC>abangakwenza </c>
00:07:12.770 --> 00:07:19.970
uzizwe nje sengathi <c.colorE5E5E5>unayo </c>
00:07:16.520 --> 00:07:23.659
ukukhathazeka kakhulu <c.colorCCCCCC>noJobe ngenxa yakhe </c>
00:07:19.970 --> 00:07:25.759
<c.colorE5E5E5>ukuphila ukusivumela ngaleso sikhathi </c><c.colorCCCCCC>abanye abaningi </c>
00:07:23.659 --> 00:07:29.210
<c.colorE5E5E5>ukhomba ukuthi uyamthanda u-yeah </c><c.colorCCCCCC>wayengazi </c>
00:07:25.759 --> 00:07:32.560
kungani kungekho <c.colorCCCCCC>owaziyo ukuthi kungani </c><c.colorE5E5E5>sinalo </c>
00:07:29.210 --> 00:07:35.810
isandulela sikaNkulunkulu noSathane ukukhuluma futhi
00:07:32.560 --> 00:07:38.930
<c.colorCCCCCC>wayengenalo lelo lungelo ayenalo nje </c>
00:07:35.810 --> 00:07:41.210
bonke abantwana ngokuzumayo bafile
00:07:38.930 --> 00:07:44.570
imbozwe <c.colorE5E5E5>izilonda futhi ilahlekile </c>
00:07:41.210 --> 00:07:47.930
yonke into <c.colorE5E5E5>ayengazi ukuthi kungani kodwa </c>
00:07:44.570 --> 00:07:49.849
usemiBhalweni futhi kunjalo <c.colorCCCCCC>noNkulunkulu wakhe kanjalo </c>
00:07:47.930 --> 00:07:56.680
yimibuzo yakhe yokuthi kungani uNkulunkulu ekhona
00:07:49.849 --> 00:07:56.680
ukwenza lokhu futhi lokho
00:07:56.800 --> 00:08:03.470
into eyodwa engiyifundile iyabuza
00:08:01.550 --> 00:08:07.220
kungani kungabi njalo umbuzo omuhle kakhulu
00:08:03.470 --> 00:08:11.450
cela uNkulunkulu ukuthi mhlawumbe ngeke akutshele
00:08:07.220 --> 00:08:16.700
e-Detroit <c.colorE5E5E5>uyambuza ukuthi kungani </c>
00:08:11.450 --> 00:08:20.380
angakukhombisa <c.colorE5E5E5>ukuthi ungayisebenzisa kanjani </c>
00:08:16.700 --> 00:08:22.700
usuhambe ukuze usize abanye abantu
00:08:20.380 --> 00:08:26.110
mina nginikezwe ukuzwela okuningi
00:08:22.700 --> 00:08:30.440
yeah kubantu abagulayo
00:08:26.110 --> 00:08:32.690
sibhekene nokukhathazeka nawe
00:08:30.440 --> 00:08:34.970
kumele ubone <c.colorCCCCCC>ukuthi kwamanye amaklayenti </c>
00:08:32.690 --> 00:08:40.280
ukuthi <c.colorCCCCCC>usize </c><c.colorE5E5E5>emhlathini </c><c.colorCCCCCC>wakho </c><c.colorE5E5E5>ngokuphelele </c>
00:08:34.970 --> 00:08:44.630
yeah ngokuphelele <c.colorE5E5E5>futhi inikeza ngempela </c>
00:08:40.280 --> 00:08:47.000
abantu indawo ephephile engase bazizwe
00:08:44.630 --> 00:08:49.610
awunzima uma ngabe ungenalo lokho
00:08:47.000 --> 00:08:52.210
ukuphepha ngawe ukuthi wena otholayo
00:08:49.610 --> 00:08:55.580
<c.colorE5E5E5>Ngiyazi kahle ukuthi uzokwenzani </c>
00:08:52.210 --> 00:08:59.660
okungenzeka kakhulu naningesiso njengoba <c.colorE5E5E5>ungenaso njengoba </c>
00:08:55.580 --> 00:09:01.850
kubi njengoba <c.colorE5E5E5>nginjalo yeah uNkulunkulu angakwazi </c>
00:08:59.660 --> 00:09:04.430
sebenzisa nakanjani ukuthi kungumdwebo omkhulu
00:09:01.850 --> 00:09:07.730
isibusiso ngisho nje ukuthi ngilokhu ngithemba
00:09:04.430 --> 00:09:10.160
umuntu engikholelwa ukuthi <c.colorCCCCCC>uNkulunkulu usebenzisa lokhu </c>
00:09:07.730 --> 00:09:12.050
ukududuza noma ukukhuthaza umuntu ngaphandle
00:09:10.160 --> 00:09:16.640
lapho okudinga ngempela ukuthi ubani ohlukumezayo
00:09:12.050 --> 00:09:19.880
futhi mhlawumbe ukucindezeleka noma ukukhathazeka noma yini
00:09:16.640 --> 00:09:22.640
Ingabe kufanele ubonise ukuthi <c.colorCCCCCC>uyazi </c>
00:09:19.880 --> 00:09:25.160
hhayi wodwa ukuthi uNkulunkulu akakushiyanga
00:09:22.640 --> 00:09:28.880
ngisho noma ngokuphelele <c.colorE5E5E5>uzizwa sengathi </c>
00:09:25.160 --> 00:09:30.650
ukukholwa akusilo <c.colorE5E5E5>ukuzwa ukholo kuyisinqumo </c>
00:09:28.880 --> 00:09:36.920
futhi uNkulunkulu akazwa <c.colorE5E5E5>uNkulunkulu njengo </c>
00:09:30.650 --> 00:09:40.130
Iqiniso ngempela yeah yebo a
00:09:36.920 --> 00:09:42.850
kuhle ukhuluma ngokuba <c.colorCCCCCC>nendawo ephephile </c>
00:09:40.130 --> 00:09:46.460
ukukhuluma ngakho <c.colorE5E5E5>futhi siqinisekile ukuthi sifuna </c>
00:09:42.850 --> 00:09:49.840
ukuhlinzeka lokho ngisho <c.colorCCCCCC>nasekhasini lethu le- Facebook </c>
00:09:46.460 --> 00:09:52.970
<c.colorE5E5E5>uma ungakwazi nje ukucinga okusha nsuku zonke futhi </c>
00:09:49.840 --> 00:09:54.170
Ngizobhala imibuzo engxoxweni futhi
00:09:52.970 --> 00:09:56.060
mhlawumbe uma ufuna ukuthumela kwakho
00:09:54.170 --> 00:09:59.990
isipiliyoni <c.colorE5E5E5>futhi sikumema ku-carmen </c>
00:09:56.060 --> 00:10:01.250
ukubeka amazwana khona uma uthanda <c.colorCCCCCC>nje </c>
00:09:59.990 --> 00:10:03.590
dala isikhala lapho singakhuluma <c.colorE5E5E5>ngakho </c>
00:10:01.250 --> 00:10:06.230
<c.colorE5E5E5>lezi zinkinga ngicabanga ukuthi kuhle kakhulu </c>
00:10:03.590 --> 00:10:08.910
manje ukuthi kuthiwa <c.colorE5E5E5>uCarmen isiphi iseluleko </c>
00:10:06.230 --> 00:10:12.990
unayo amanye amaKristu noma
00:10:08.910 --> 00:10:15.270
uyazi <c.colorE5E5E5>imindeni yesonto indlela yokusekela </c>
00:10:12.990 --> 00:10:18.990
abantu <c.colorCCCCCC>abanengqondo noma mhlawumbe noma </c>
00:10:15.270 --> 00:10:23.820
wena ilunga lomndeni kahle <c.colorE5E5E5>ukuthi ungathini </c>
00:10:18.990 --> 00:10:26.850
<c.colorE5E5E5>singabasekela kangcono isimo sabo </c>
00:10:23.820 --> 00:10:29.520
isimo siyashintsha kuyoxhomeka
00:10:26.850 --> 00:10:35.400
ukuthi isimo sizoba nzima kanjani
00:10:29.520 --> 00:10:37.860
uthembekile uma othile engozini
00:10:35.400 --> 00:10:42.990
ngokwabo noma kwabanye abantu <c.colorCCCCCC>benginga </c>
00:10:37.860 --> 00:10:44.280
nakanjani uthole usizo ngokushesha ukuthi wena
00:10:42.990 --> 00:10:49.800
awukwazi ukwenza <c.colorE5E5E5>lokho ngokwakho </c>
00:10:44.280 --> 00:10:53.880
Angikwazi yini ukusho ngabantu abakuyo
00:10:49.800 --> 00:10:57.930
ukubhekana nezinto <c.colorE5E5E5>ezifana kakhulu </c>
00:10:53.880 --> 00:11:02.520
imicabango engacabangi noma ukucindezeleka
00:10:57.930 --> 00:11:05.310
Usizo kakhulu kakhulu <c.colorE5E5E5>ukuzama ukulungisa </c>
00:11:02.520 --> 00:11:07.680
inkinga sonke isikhathi efana <c.colorCCCCCC>neloli lakho </c>
00:11:05.310 --> 00:11:10.950
<c.colorE5E5E5>Abantu bayo bazama ukusiza futhi bazame </c>
00:11:07.680 --> 00:11:12.780
unikeza izixazululo futhi lokho kuyinto enhle
00:11:10.950 --> 00:11:16.050
kodwa ngokuvamile lapho abantu bedinga lapho bekhona
00:11:12.780 --> 00:11:19.920
kulezi zindawo ezimnyama umuntu uvele nje
00:11:16.050 --> 00:11:21.870
lalela futhi othile <c.colorCCCCCC>nje ukuba abe </c><c.colorE5E5E5>khona </c>
00:11:19.920 --> 00:11:27.420
<c.colorE5E5E5>imisebenzi abangani ngaphambi kokuba bavule </c>
00:11:21.870 --> 00:11:31.740
umlomo nje ukuba ube lapho futhi ube khona
00:11:27.420 --> 00:11:33.990
ukucindezeleka hmm futhi hhayi
00:11:31.740 --> 00:11:35.370
bayeke bangazivumeli bazizwe
00:11:33.990 --> 00:11:39.420
ashiywe njengoba ungase <c.colorE5E5E5>ungabi </c>
00:11:35.370 --> 00:11:41.340
<c.colorCCCCCC>ukwazi </c><c.colorE5E5E5>ukushintsha isimo noma ukulungisa </c>
00:11:39.420 --> 00:11:43.920
noma yini eqhubekayo engqondweni yabo kodwa
00:11:41.340 --> 00:11:46.410
ungaba khona lapho <c.colorCCCCCC>futhi </c><c.colorE5E5E5>ubatshele </c>
00:11:43.920 --> 00:11:49.920
onkulunkulu babo lapho kanye nalabo
00:11:46.410 --> 00:11:54.180
<c.colorE5E5E5>Ngicabanga ukuthi into enamandla kakhulu </c>
00:11:49.920 --> 00:11:56.160
<c.colorE5E5E5>kusobala ukuthi </c><c.colorCCCCCC>yebo imithi uma kunjalo </c>
00:11:54.180 --> 00:11:58.830
lokho udokotela akutshela ukuthi kuya khona
00:11:56.160 --> 00:12:01.230
<c.colorCCCCCC>ukuze </c><c.colorE5E5E5>ikusize </c><c.colorCCCCCC>ukuyisa akukho</c><c.colorE5E5E5> namahloni </c>
00:11:58.830 --> 00:12:02.700
ukuthi ngeke ujabule njengokwengeziwe
00:12:01.230 --> 00:12:05.090
ukuze udle ugqoke izibuko lapho udinga
00:12:02.700 --> 00:12:10.130
izibuko ezinjengawe zibukeka <c.colorCCCCCC>zinkulu izibuko </c>
00:12:05.090 --> 00:12:10.130
Ngingumfana yizwe elikhulu <c.colorE5E5E5>elinabo </c>
00:12:11.000 --> 00:12:16.260
kodwa abantu ngezinye izikhathi bangase babe namahloni
00:12:13.500 --> 00:12:18.540
ukuthatha imithi ngokuqinisekile futhi ngaya
00:12:16.260 --> 00:12:20.700
<c.colorE5E5E5>ngokusebenzisa lolu chungechunge ingxenye yalokho </c>
00:12:18.540 --> 00:12:22.560
lapho <c.colorE5E5E5>nganginjengawe-yeah wena akazange nje </c>
00:12:20.700 --> 00:12:25.020
sifuna <c.colorE5E5E5>ngoba siyazi like </c>
00:12:22.560 --> 00:12:26.340
out like like I ukuphukile kufana nami
00:12:25.020 --> 00:12:31.470
Kudinga <c.colorE5E5E5>ukuthatha imithi ngoba nginguye </c>
00:12:26.340 --> 00:12:33.360
waphukile futhi <c.colorCCCCCC>waba nomusa weze iphuzu </c>
00:12:31.470 --> 00:12:35.820
lapho kufana nawe <c.colorE5E5E5>uyazi ukuthi lokhu </c><c.colorCCCCCC>kuyini </c>
00:12:33.360 --> 00:12:40.680
into <c.colorCCCCCC>uNkulunkulu anginike </c><c.colorE5E5E5>yona ngakho ngiyakwazi </c>
00:12:35.820 --> 00:12:44.880
phila impilo egcwele ukuze ngithole ithuba
00:12:40.680 --> 00:12:49.529
ukuze ungahlali <c.colorCCCCCC>kule ndawo ngakwesokudla </c>
00:12:44.880 --> 00:12:51.990
efana <c.colorCCCCCC>kwakukhona </c><c.colorE5E5E5>kwakukhona iphuzu ngemvume </c>
00:12:49.529 --> 00:12:54.779
<c.colorE5E5E5>ukuphila kwami lapho abazali bami besaba uma </c>
00:12:51.990 --> 00:12:56.520
Angikaze ngibe <c.colorE5E5E5>nomsebenzi onjengawe </c>
00:12:54.779 --> 00:13:00.089
kungenzeka ukuthi akakwazi <c.colorE5E5E5>ukushada </c>
00:12:56.520 --> 00:13:05.279
<c.colorE5E5E5>futhi manje nginakho kokubili kulabo </c>
00:13:00.089 --> 00:13:07.020
izinto ngiyabonga nguNkulunkulu kodwa yilokho
00:13:05.279 --> 00:13:11.990
into uNkulunkulu azoyisebenzisa
00:13:07.020 --> 00:13:11.990
ukukusiza ukuba <c.colorE5E5E5>uphume </c><c.colorCCCCCC>lapho uthathe njengokuthi </c>
00:13:12.680 --> 00:13:17.310
<c.colorE5E5E5>Ngiyabuza ukuthi ngingumuntu engingathanda </c>
00:13:14.940 --> 00:13:23.339
Ngokuqinisekile yilokho enye i-Avenue
00:13:17.310 --> 00:13:25.230
UNkulunkulu angasebenzisa ukusiza i-um kakhulu kakhulu
00:13:23.339 --> 00:13:34.200
Isimo sengqondo ngizosho
00:13:25.230 --> 00:13:38.010
futhi esontweni nje ukuba abe obala futhi
00:13:34.200 --> 00:13:40.920
uma unendawo ephephile noma abantu
00:13:38.010 --> 00:13:44.640
ukuthi uthemba ukuthi bavele baqonde
00:13:40.920 --> 00:13:49.339
ngakho futhi njengalapho ungahambi
00:13:44.640 --> 00:13:51.300
thola noma yikuphi usizo uma uyifihla njengokungathi ungaphakathi
00:13:49.339 --> 00:13:53.580
<c.colorE5E5E5>ekolishi ngangibukeka kanzima </c>
00:13:51.300 --> 00:13:55.530
futhi ngangazi ukuthi ngibhekene <c.colorE5E5E5>nobunzima </c>
00:13:53.580 --> 00:13:57.350
isikhathi engqondweni futhi ngabuza umngane hey
00:13:55.530 --> 00:14:00.210
<c.colorE5E5E5>Ungaqiniseka</c><c.colorCCCCCC> ukuthi ngehlela udle </c>
00:13:57.350 --> 00:14:02.460
sidla <c.colorE5E5E5>ngoba yilokho engingakwenza engingakwenza </c>
00:14:00.210 --> 00:14:05.010
nje ungadli uma ngabe ngisesendaweni embi
00:14:02.460 --> 00:14:07.620
yeah ngakho angqongqoza emnyango wami futhi
00:14:05.010 --> 00:14:09.540
uthi hey ungakhohlwa ukudla kudinga ukuza
00:14:07.620 --> 00:14:12.480
<c.colorE5E5E5>phansi egumbini lokudlela nami kanye naye </c>
00:14:09.540 --> 00:14:14.670
uzokwenza lokho <c.colorE5E5E5>futhi lokho kwakunothando kakhulu </c>
00:14:12.480 --> 00:14:17.610
ukuqonda into ayengayenza
00:14:14.670 --> 00:14:18.750
ukuthi <c.colorE5E5E5>uma ngabe wenza ujabule ukwenza </c>
00:14:17.610 --> 00:14:20.730
kodwa wayengeke akwenze lokho
00:14:18.750 --> 00:14:22.529
wayengazi <c.colorCCCCCC>ukuthi ebengikudinga ngakho </c><c.colorE5E5E5>kwadingeka </c>
00:14:20.730 --> 00:14:25.890
ukuze ufike ngaphandle lapho u-yeah kancane
00:14:22.529 --> 00:14:27.690
yeah futhi <c.colorE5E5E5>nje qotho nalokhu futhi uma </c>
00:14:25.890 --> 00:14:32.280
ungathola abantu abanjengawe ukuthi wena
00:14:27.690 --> 00:14:34.980
<c.colorE5E5E5>Ungasho nje ukuthi ungangibiza uma kufanele </c>
00:14:32.280 --> 00:14:36.420
qiniseka ukuthi <c.colorE5E5E5>angilali usuku lonke </c>
00:14:34.980 --> 00:14:39.660
ephuphuthekisa
00:14:36.420 --> 00:14:41.220
yeah <c.colorE5E5E5>ngoba lokho okuwukuthi uma </c>
00:14:39.660 --> 00:14:43.290
<c.colorE5E5E5>uhamba ngesikhathi esibi kakhulu </c>
00:14:41.220 --> 00:14:46.110
ngokuvamile lapho abantu befakaza ukuthi ngiyena nje
00:14:43.290 --> 00:14:48.839
<c.colorE5E5E5>ekulaleni</c><c.colorCCCCCC> emhumeni omnyama futhi </c>
00:14:46.110 --> 00:14:51.720
i-docked futhi ayisebenzi <c.colorE5E5E5>kahle kaningi </c>
00:14:48.839 --> 00:14:53.339
njengento eyimbi kunazo zonke <c.colorCCCCCC>kodwa mhlawumbe </c>
00:14:51.720 --> 00:14:56.519
<c.colorE5E5E5>kufanele</c><c.colorCCCCCC> ube </c><c.colorE5E5E5>umngane ukubiza athi </c>
00:14:53.339 --> 00:14:59.220
I-hey oye wadla namhlanje uyenzile
00:14:56.519 --> 00:15:01.769
esuka embhedeni namuhla futhi lokho kuthatha okunye
00:14:59.220 --> 00:15:03.660
isibindi sokuthi umuntu aphumelele futhi
00:15:01.769 --> 00:15:05.850
empeleni ngithi ngidinga <c.colorCCCCCC>ukuthi </c><c.colorE5E5E5>wenze </c><c.colorCCCCCC>lokhu </c>
00:15:03.660 --> 00:15:08.880
mina <c.colorE5E5E5>nalokho engisusa </c><c.colorCCCCCC>kulowo Carmen </c>
00:15:05.850 --> 00:15:13.139
Ngifuna ukuba uhlobo lomngane futhi
00:15:08.880 --> 00:15:15.329
njengodade kumuntu onjengowe
00:15:13.139 --> 00:15:16.889
umndeni isonto ukuthi bayazi ukuthi <c.colorCCCCCC>baye </c>
00:15:15.329 --> 00:15:20.100
angangisiza kimi <c.colorCCCCCC>futhi angikho </c>
00:15:16.889 --> 00:15:21.779
ngizowahlulela <c.colorCCCCCC>ngoba </c><c.colorE5E5E5>ngithi kufanelekile </c><c.colorCCCCCC>uma </c>
00:15:20.100 --> 00:15:23.610
yilokho <c.colorCCCCCC>okudingayo ngifuna ukuba uKristu </c>
00:15:21.779 --> 00:15:28.260
Ngifuna ukuba <c.colorE5E5E5>yizandla nezinyawo zakhe </c>
00:15:23.610 --> 00:15:30.000
futhi <c.colorE5E5E5>uthanda nje kahle futhi mhlawumbe sidinga </c>
00:15:28.260 --> 00:15:33.300
ukuba sithandaze ukuthi uNkulunkulu usikhombisa ukuthi singakwenza kanjani
00:15:30.000 --> 00:15:36.149
thanda abanye abantu kahle ngezindlela ezithile
00:15:33.300 --> 00:15:38.100
njengoba uthi u-yeah futhi <c.colorCCCCCC>ngiyazi mhlawumbe </c>
00:15:36.149 --> 00:15:41.690
ukuthumela ikhadi njengomngani wakho
00:15:38.100 --> 00:15:45.829
ngoba yebo kwakuyasiza <c.colorCCCCCC>kakhulu futhi </c>
00:15:41.690 --> 00:15:49.860
ngokusobala wakuhola kulowo u-yeah um
00:15:45.829 --> 00:15:53.519
<c.colorE5E5E5>Yebo, kuyamangalisa lokho uNkulunkulu angakuholela </c>
00:15:49.860 --> 00:15:56.310
wena ukuphakamisa idolobha lakho elivulekile futhi
00:15:53.519 --> 00:15:58.699
<c.colorE5E5E5>into enhle uma abantu bekhona </c>
00:15:56.310 --> 00:16:02.820
siza uze <c.colorE5E5E5>ukwazi ukusiza abanye abantu </c>
00:15:58.699 --> 00:16:05.630
kukhona ivesi cishe elingaphelele
00:16:02.820 --> 00:16:08.399
engqondweni yami okwamanje kodwa siyaduduza
00:16:05.630 --> 00:16:13.649
abanye ngenduduzo esinayo
00:16:08.399 --> 00:16:15.600
wathola <c.colorE5E5E5>kuKristu ngakho siyaduduza </c>
00:16:13.649 --> 00:16:17.459
siza <c.colorE5E5E5>kwabanye abantu abane </c>
00:16:15.600 --> 00:16:18.779
induduzo uKristu asinikwe <c.colorE5E5E5>yona futhi </c>
00:16:17.459 --> 00:16:21.720
ngezinye izikhathi <c.colorE5E5E5>lokho kuvela kwabanye abantu </c>
00:16:18.779 --> 00:16:23.880
ngokwabo yebo okuyiqiniso <c.colorE5E5E5>kaningi </c>
00:16:21.720 --> 00:16:28.140
lapho ufana noJesu ngisize ngicela
00:16:23.880 --> 00:16:30.300
futhi ngokuvamile umngane uzofika uNkulunkulu
00:16:28.140 --> 00:16:32.819
<c.colorCCCCCC>ngokuvamile isebenzisa abanye abantu noma ifoni yakho </c>
00:16:30.300 --> 00:16:34.889
izindandatho nokuthi othile ubiza nje
00:16:32.819 --> 00:16:37.889
ukusho ukuthi uyenjani <c.colorCCCCCC>futhi u </c>
00:16:34.889 --> 00:16:41.339
empeleni <c.colorE5E5E5>wenza kanjani mmm hhayi nje kuphela </c>
00:16:37.889 --> 00:16:44.310
ngitshele <c.colorCCCCCC>ukuthi ulungile yebo </c><c.colorE5E5E5>angikwenzi </c><c.colorCCCCCC>ngempela </c>
00:16:41.339 --> 00:16:46.110
bafuna ukulalela yeah kanjalo uNkulunkulu weqiniso
00:16:44.310 --> 00:16:49.540
ngokuvamile <c.colorE5E5E5>isebenzisa abanye abantu futhi nje </c>
00:16:46.110 --> 00:16:56.019
qaphela <c.colorCCCCCC>lokho futhi </c><c.colorE5E5E5>ngiyambonga uNkulunkulu ngalokho </c>
00:16:49.540 --> 00:16:57.279
Um lokho <c.colorE5E5E5>kuyiqiniso yeah ngakho uNkulunkulu wakuthatha </c>
00:16:56.019 --> 00:17:00.399
ngokusebenzisa lokho oseminyakeni yakho yentsha
00:16:57.279 --> 00:17:02.079
bese besebenzisa ekolishi bese <c.colorCCCCCC>wena </c>
00:17:00.399 --> 00:17:04.870
kungaletha ukuthi kusilethe ukusheshisa
00:17:02.079 --> 00:17:07.179
lapho ukhona khona manje uhlangabezane noJoel kanjani
00:17:04.870 --> 00:17:08.589
kwenze lokho kwenzeke futhi uma kungenzeka
00:17:07.179 --> 00:17:10.299
usitshele <c.colorCCCCCC>kancane ngokuthi uyazi </c>
00:17:08.589 --> 00:17:13.750
ukuqala <c.colorCCCCCC>komshado wakho </c><c.colorE5E5E5>nalokho uNkulunkulu akwenza </c>
00:17:10.299 --> 00:17:16.390
lapho ngahlangana kahle noJoel ebusheni
00:17:13.750 --> 00:17:20.410
iqembu <c.colorE5E5E5>esasibadala kakhulu kakhulu </c>
00:17:16.390 --> 00:17:24.220
<c.colorE5E5E5>ephule </c><c.colorCCCCCC>izinwele wayeneminyaka engama-20 ngineminyaka </c><c.colorE5E5E5>engu-19 </c>
00:17:20.410 --> 00:17:26.380
ngiyabonga ukuthi ngingathunyelwa ekhaya
00:17:24.220 --> 00:17:31.419
kusukela ekolishi ekuqaleni kukaKhisimusi ngoba
00:17:26.380 --> 00:17:33.730
Angikaze ngigule kancane ngengqondo kodwa
00:17:31.419 --> 00:17:36.760
lena enye indaba noma kunjalo izinto ezinhle
00:17:33.730 --> 00:17:40.929
angaphuma <c.colorCCCCCC>kulokhu ukuze uhlangane naye mina </c>
00:17:36.760 --> 00:17:44.410
wahlangana nomyeni wami futhi <c.colorCCCCCC>kwakungukuthi ulungile </c>
00:17:40.929 --> 00:17:47.890
njengawe usebenza <c.colorCCCCCC>kanjani futhi nathi </c>
00:17:44.410 --> 00:17:49.840
kwakhiwa owesifazane othandekayo ukuthi thina
00:17:47.890 --> 00:17:52.660
bobabili bayazi futhi wayazi <c.colorCCCCCC>ukuthi sobabili </c>
00:17:49.840 --> 00:17:58.059
ubufuna umngane womshado kokuhlonipha uNkulunkulu yeah <c.colorCCCCCC>wayenjengomfazi </c>
00:17:52.660 --> 00:17:59.710
hey futhi ngiyazi <c.colorCCCCCC>ukuthi awuzange uqede </c>
00:17:58.059 --> 00:18:03.370
ngokushesha ngabuyela <c.colorE5E5E5>ekolishi </c>
00:17:59.710 --> 00:18:07.240
I-alberta kanye ne-ontario oh wow sweden badla
00:18:03.370 --> 00:18:10.380
omunye nomunye njengomnyaka no- <c.colorE5E5E5>yeah </c>
00:18:07.240 --> 00:18:14.049
othintana naye olahlekile kakhulu sasihlangana naye futhi
00:18:10.380 --> 00:18:18.730
futhi <c.colorCCCCCC>ngase ngisanda kuphulwa </c>
00:18:14.049 --> 00:18:21.880
omunye omunye indaba kodwa sihlangane naye
00:18:18.730 --> 00:18:23.650
<c.colorE5E5E5>futhi kukhona iqembu elincane labantu abadala </c>
00:18:21.880 --> 00:18:27.100
waphumelela eqenjini lentsha <c.colorE5E5E5>yebo </c>
00:18:23.650 --> 00:18:31.659
<c.colorE5E5E5>ngiphumelele eqenjini lomsebenzisi ngakho-ke nganginguye </c>
00:18:27.100 --> 00:18:36.580
lapho futhi wabona <c.colorCCCCCC>ukuthi ngingashadile </c>
00:18:31.659 --> 00:18:39.610
ngokuphindaphindiwe nokuhamba <c.colorE5E5E5>kancane </c>
00:18:36.580 --> 00:18:42.490
ngenkathi esho nje <c.colorE5E5E5>ukuthi uhlale khona </c>
00:18:39.610 --> 00:18:46.179
njengathi sizophuma <c.colorE5E5E5>eMcDonald's </c>
00:18:42.490 --> 00:18:47.919
ngemuva kweqembu elincane le- <c.colorE5E5E5>IELTS futhi </c>
00:18:46.179 --> 00:18:54.640
uzobe ehlezi <c.colorE5E5E5>eceleni kwami ​​njalo </c>
00:18:47.919 --> 00:18:57.970
ezinye zizathu noma kunjalo saqala ukuphola
00:18:54.640 --> 00:19:01.179
noma inkantolo yini <c.colorE5E5E5>oyi-mm-hmm ukuthandana naye </c>
00:18:57.970 --> 00:19:02.740
<c.colorCCCCCC>ngenhloso yomshado uma ngabe yini </c>
00:19:01.179 --> 00:19:06.610
ufuna ukuyibiza <c.colorE5E5E5>ngokulungile </c>
00:19:02.740 --> 00:19:09.130
futhi <c.colorE5E5E5>kusobala ukuthi kwakufanele ngithembeke nazo </c>
00:19:06.610 --> 00:19:13.750
<c.colorCCCCCC>ngaye mayelana nokugula kwami ​​kwengqondo futhi manje kanjani </c>
00:19:09.130 --> 00:19:15.370
ingabe <c.colorE5E5E5>wathola ukuthi wayenakho </c>
00:19:13.750 --> 00:19:18.370
okuhlangenwe nakho kunoma ubani olwa nobunzima
00:19:15.370 --> 00:19:21.400
ngakho-ke wayekade <c.colorE5E5E5>enomuntu othile </c>
00:19:18.370 --> 00:19:23.800
esiseduze kakhulu naye lowo owayenakho
00:19:21.400 --> 00:19:28.870
into ethile into <c.colorCCCCCC>enganginayo </c>
00:19:23.800 --> 00:19:34.840
wayenoWow futhi kwakudingeka asebenze
00:19:28.870 --> 00:19:36.760
futhi <c.colorCCCCCC>lokho iminyaka emine kangaka ngakho </c>
00:19:34.840 --> 00:19:39.070
kwaba lapho ngimtshela ukuthi ngilwa nobunzima
00:19:36.760 --> 00:19:41.890
OCD enezinkathazo wayazi kahle <c.colorE5E5E5>ukuthi mina </c>
00:19:39.070 --> 00:19:44.950
wayekhuluma ngoWow futhi wayefana <c.colorE5E5E5>no-oh </c>
00:19:41.890 --> 00:19:48.130
<c.colorCCCCCC>Ngiyazi kahle ukuthi </c><c.colorE5E5E5>ukhuluma ngani </c>
00:19:44.950 --> 00:19:50.470
<c.colorE5E5E5>ngakho lokho kuyadabukisa ukuthi kwakungukho </c>
00:19:48.130 --> 00:19:53.490
<c.colorCCCCCC>into </c><c.colorE5E5E5>eyodwa </c><c.colorCCCCCC>ukuthi </c><c.colorE5E5E5>wenza ngempela </c><c.colorCCCCCC>kwakungenza ngicabange ukuthi </c>
00:19:50.470 --> 00:19:57.070
lokhu <c.colorCCCCCC>kungase </c><c.colorE5E5E5>kube yindoda yami </c>
00:19:53.490 --> 00:20:00.400
<c.colorE5E5E5>ngoba ngangihlale ngicabanga ukuthi kufanelekile </c>
00:19:57.070 --> 00:20:05.050
<c.colorE5E5E5>Ngingekho amantombazane amaningi angamaKristu </c>
00:20:00.400 --> 00:20:07.990
ezungeze ukukhishwa okuncane kangaka kumKristu wakho
00:20:05.050 --> 00:20:11.500
<c.colorCCCCCC>umfana akanayo i- </c><c.colorE5E5E5>diski kuwe okwakungokwami ​​nje </c>
00:20:07.990 --> 00:20:13.690
cabanga ukuthi ngangicabanga kanjani <c.colorCCCCCC>ngidinga umfana </c>
00:20:11.500 --> 00:20:17.290
lokho <c.colorCCCCCC>kuzokwazi ukubhekana nazo futhi </c>
00:20:13.690 --> 00:20:19.900
ngamukele u-yebo kanye nemibango yami ethize
00:20:17.290 --> 00:20:21.850
futhi akulula ngaso sonke isikhathi ukubhekana <c.colorCCCCCC>nazo </c>
00:20:19.900 --> 00:20:24.700
ngakho nganginjengewuya mhlawumbe <c.colorE5E5E5>angilali </c>
00:20:21.850 --> 00:20:28.420
kwenzeke angithume <c.colorE5E5E5>isithunywa sevangeli esisodwa </c>
00:20:24.700 --> 00:20:33.190
kunoma yikuphi <c.colorCCCCCC>okulungile okukhathalelayo lokho </c>
00:20:28.420 --> 00:20:35.830
kwakuyindlela yami engama-19 ubudala ubudala <c.colorE5E5E5>kodwa yena </c>
00:20:33.190 --> 00:20:38.410
wayengakwazi ukulandisa noma yikuphi <c.colorE5E5E5>ukushintshashintsha ngokuphelele </c>
00:20:35.830 --> 00:20:42.670
ngakho wayamukela futhi sanquma ukufaneleka
00:20:38.410 --> 00:20:45.910
sizoqhubeka <c.colorCCCCCC>futhi senze futhi thina </c>
00:20:42.670 --> 00:20:50.230
abangu engisekela wayengumuntu <c.colorE5E5E5>kakhulu </c>
00:20:45.910 --> 00:20:53.440
ukusekela mina nokuthula okukhulu
00:20:50.230 --> 00:20:56.410
ubuntu mm-hmm uma ulwa nazo
00:20:53.440 --> 00:20:58.420
ukukhathazeka noma imicabango engacabangi kakhulu
00:20:56.410 --> 00:21:01.179
Kuhle ukuba nomuntu ozolile ozungezile
00:20:58.420 --> 00:21:04.510
ngubani owamukelayo futhi angenza nje
00:21:01.179 --> 00:21:08.860
ngikhulume phansi ngesikhathi ngamukela wena yebo
00:21:04.510 --> 00:21:11.410
Abantu banengqondo kakhulu uma bengekho
00:21:08.860 --> 00:21:13.240
ngokucophelela kungabonakala kubanda futhi lokho
00:21:11.410 --> 00:21:15.460
kungenza uzizwe unqatshelwe uma ukhona
00:21:13.240 --> 00:21:16.540
ukubhekana <c.colorE5E5E5>nalezi zinto kodwa mina </c>
00:21:15.460 --> 00:21:18.900
umyeni ude kakhulu
00:21:16.540 --> 00:21:21.940
I-jacoba nayo ifudumala kakhulu futhi nayo
00:21:18.900 --> 00:21:26.560
ngomoya omnene futhi wamukela yeah okwakulungile
00:21:21.940 --> 00:21:28.600
ingxube ephelele Ngimnandi kakhulu kanjalo
00:21:26.560 --> 00:21:31.990
<c.colorE5E5E5>uthola noma yisiphi isibhamu sokubanjwa kwesibhamu </c>
00:21:28.600 --> 00:21:34.720
<c.colorE5E5E5>kuhle </c><c.colorCCCCCC>futhi ukhulume kahle nathi njengathi </c>
00:21:31.990 --> 00:21:35.980
<c.colorCCCCCC>kufanele </c><c.colorE5E5E5>sijabule sibhala uhlu lwezinzuzo zalokho </c>
00:21:34.720 --> 00:21:39.340
sifuna <c.colorCCCCCC>oshade naye sasifana no-yeah </c>
00:21:35.980 --> 00:21:41.200
<c.colorE5E5E5>Hlola kahle ukuthi lokhu kusebenza ngivumele ngithole </c>
00:21:39.340 --> 00:21:43.390
esishadile <c.colorCCCCCC>sasibe khona </c><c.colorE5E5E5>kungekho ring </c>
00:21:41.200 --> 00:21:46.120
sasihilelekile okwamanje kodwa <c.colorE5E5E5>sasinjengathi yeah siyikho </c>
00:21:43.390 --> 00:21:49.800
ukushada kanye namasonto amabili emva <c.colorCCCCCC>kwethu </c>
00:21:46.120 --> 00:21:55.150
wanquma ukuthi uJoel wangimemeza
00:21:49.800 --> 00:22:00.160
facebook nami futhi <c.colorE5E5E5>wathi yena udokotela </c>
00:21:55.150 --> 00:22:04.030
wathola isisindo esikhulu se-baseball emaphashini ami
00:22:00.160 --> 00:22:08.970
futhi bazoyibuyisa ngoba
00:22:04.030 --> 00:22:12.910
Kungaba <c.colorE5E5E5>ngumdlavuza futhi ngiyathanda </c>
00:22:08.970 --> 00:22:14.980
Ayikho indlela <c.colorCCCCCC>Yebo </c><c.colorE5E5E5>abantu abakucabange ngaso sonke isikhathi </c>
00:22:12.910 --> 00:22:18.340
<c.colorE5E5E5>kungumdlavuza ngoba uzophuma ngaphandle </c>
00:22:14.980 --> 00:22:23.220
blah blah um futhi kwaba khona
00:22:18.340 --> 00:22:26.680
kwakungumkhakha wesigaba <c.colorE5E5E5>2 se-Hodgkin's lymphoma </c>
00:22:23.220 --> 00:22:30.850
ukucindezela ukungena <c.colorE5E5E5>emaphashini akhe Wow nokugubha </c>
00:22:26.680 --> 00:22:36.750
azungeze inhliziyo yakhe wow ngakho futhi nguye
00:22:30.850 --> 00:22:39.310
yiyiphi 20 wayeneminyaka 20 22 22 isikhathi 2023 sorry
00:22:36.750 --> 00:22:41.170
futhi ungakashadile sasingakashadile
00:22:39.310 --> 00:22:42.670
nokho esishadile sasingakaze sisebenze ngokusemthethweni
00:22:41.170 --> 00:22:45.820
sasihlanganyela kodwa <c.colorE5E5E5>sasisanda kuqala </c>
00:22:42.670 --> 00:22:48.430
Hlela indlela abazali bethu ababeyiyo ngayo
00:22:45.820 --> 00:22:55.390
Njengamanje <c.colorE5E5E5>nina madoda nenza ngisho ne-gay shit </c>
00:22:48.430 --> 00:22:57.700
noma kunjalo ngakho-ke <c.colorE5E5E5>ulungile okwakunjenge-november </c>
00:22:55.390 --> 00:23:00.490
Okokuqala ukuthi senze ukuthi sithole ukuthi unakho
00:22:57.700 --> 00:23:03.010
ukubola futhi ngemva kwamasonto amabili waqala
00:23:00.490 --> 00:23:05.530
i-chemotherapy ngemva <c.colorCCCCCC>kwamasonto amabili kamuva </c>
00:23:03.010 --> 00:23:08.050
ngokushesha okusheshayo njengoba udokotela weza
00:23:05.530 --> 00:23:10.150
indlu yakhe <c.colorE5E5E5>ngalobo busuku ukuthi yena </c>
00:23:08.050 --> 00:23:12.610
ukuskena futhi bathola inhlama yabiza indlu
00:23:10.150 --> 00:23:15.790
<c.colorCCCCCC>Ngiyazi ukuthi ngisazi nokuthi kusenzekile </c>
00:23:12.610 --> 00:23:18.880
akuvamile lokho like lokho <c.colorE5E5E5>kwakuvela </c>
00:23:15.790 --> 00:23:21.910
<c.colorCCCCCC>ngokuphelele kumnandi futhi wamkhombisa </c>
00:23:18.880 --> 00:23:23.530
i-x-ray esifubeni futhi bekufana
00:23:21.910 --> 00:23:24.700
Yebo kunesizathu sokuthi awukho
00:23:23.530 --> 00:23:25.930
ukuphefumula
00:23:24.700 --> 00:23:27.190
Kuhle ngoba <c.colorE5E5E5>wayenalo </c>
00:23:25.930 --> 00:23:30.010
izimpikiswano zokuphefumula futhi wayengumuntu <c.colorE5E5E5>omkhulu </c>
00:23:27.190 --> 00:23:31.600
u-lethargic futhi wayelele bonke
00:23:30.010 --> 00:23:34.960
isikhathi futhi bacabanga nje <c.colorCCCCCC>ukuthi uphume </c>
00:23:31.600 --> 00:23:36.400
ukuma futhi waqhubeka <c.colorE5E5E5>ebuya </c>
00:23:34.960 --> 00:23:39.940
<c.colorCCCCCC>akukho </c><c.colorE5E5E5>okunye okungalungile futhi </c>
00:23:36.400 --> 00:23:45.580
<c.colorE5E5E5>etholakala e-x-ray yesifuba ngakho-ke okwakunjalo </c>
00:23:39.940 --> 00:23:47.680
okwesabisayo kwakukhona <c.colorE5E5E5>okuthize okuyi-surreal </c>
00:23:45.580 --> 00:23:51.430
mayelana nomdlavuza into ethile kakhulu kwi-surreal
00:23:47.680 --> 00:23:53.170
ngakho <c.colorCCCCCC>ikakhulukazi uma uneminyaka engu-22 futhi </c>
00:23:51.430 --> 00:23:55.000
Uneminyaka engama-20 ubudala othanda ngayo uyayibamba
00:23:53.170 --> 00:23:57.910
mina ngisanda kuqala le impilo entsha
00:23:55.000 --> 00:24:04.440
ndawonye bese uqala ukubamba amaconsi
00:23:57.910 --> 00:24:06.880
Yebo, kwakubuhlungu kakhulu <c.colorCCCCCC>kodwa mina ngobuqotho </c>
00:24:04.440 --> 00:24:12.820
Ngandlela-thile uNkulunkulu wasisekela ngaleyo ndlela
00:24:06.880 --> 00:24:15.130
ukuthi sasingekho into <c.colorCCCCCC>embi </c><c.colorE5E5E5>njengako </c>
00:24:12.820 --> 00:24:19.240
<c.colorCCCCCC>ngabe befana nathi esingicabangi mina </c>
00:24:15.130 --> 00:24:21.220
<c.colorE5E5E5>sibhekene nokukhathazeka okuningi nhlobo ngathi </c>
00:24:19.240 --> 00:24:24.940
wayazi ukuthi <c.colorCCCCCC>uNkulunkulu ukhona futhi sazi lokho </c>
00:24:21.220 --> 00:24:27.420
<c.colorE5E5E5>wayesekela futhi kwakungokuthi thina </c>
00:24:24.940 --> 00:24:29.890
babe nezindawo ezimbalwa ezimbi kepha konke kwaba
00:24:27.420 --> 00:24:32.860
UNkulunkulu usisisekele ngempela nge
00:24:29.890 --> 00:24:34.720
abantu <c.colorE5E5E5>esontweni lethu nangasese </c>
00:24:32.860 --> 00:24:37.210
<c.colorCCCCCC>Ngingayenza kanjani abantu besonto lakho </c>
00:24:34.720 --> 00:24:42.070
kwakukhona abantu obaziyo ukuthi singabantu
00:24:37.210 --> 00:24:44.800
njalo ucela njalo ukuthandaza khona lapho
00:24:42.070 --> 00:24:47.260
kwakungabantu benu abazoba nomdlavuza
00:24:44.800 --> 00:24:50.080
Kuyamangalisa ukuthi bangaki abantu <c.colorE5E5E5>obawe </c>
00:24:47.260 --> 00:24:54.010
uyazi ukuthi unomdlavuza kodwa <c.colorE5E5E5>awukwazi </c>
00:24:50.080 --> 00:24:57.430
ngakho <c.colorE5E5E5>ngempela yeah ngakho babekhuluma </c>
00:24:54.010 --> 00:25:00.640
Hey II wayenomdlavuza <c.colorCCCCCC>emaphashini ami futhi </c>
00:24:57.430 --> 00:25:02.740
kwakungenjalo neze indlela <c.colorCCCCCC>okwakungenjalo nakanjalo </c>
00:25:00.640 --> 00:25:05.500
ukukhuthaza ukubona i-hey uyazi <c.colorE5E5E5>ukuthi ayikho </c>
00:25:02.740 --> 00:25:09.730
<c.colorE5E5E5>isigwebo sokufa njengalo sasingenjengoba </c>
00:25:05.500 --> 00:25:12.730
<c.colorCCCCCC>iphela njengomdlavuza isaphila ngakho </c>
00:25:09.730 --> 00:25:15.550
waqala i-chemotherapy nabantu
00:25:12.730 --> 00:25:19.420
ngisakhuthaza kakhulu futhi
00:25:15.550 --> 00:25:21.370
ukusekela kodwa kwakunjalo ngempela
00:25:19.420 --> 00:25:25.180
Ukucindezeleka ngokuqinisekile ukuthi wayegula kakhulu
00:25:21.370 --> 00:25:27.310
Ngaloo yeah <c.colorCCCCCC>wayenomusa </c>
00:25:25.180 --> 00:25:31.900
njengokuthi wanciphisa kancane kancane impilo
00:25:27.310 --> 00:25:35.350
yena <c.colorE5E5E5>kwakuyinto edabukisayo </c><c.colorCCCCCC>kakhulu </c>
00:25:31.900 --> 00:25:37.779
bheka kodwa kunzima kakhulu ukuthi <c.colorCCCCCC>ubuke </c><c.colorE5E5E5>lokho </c>
00:25:35.350 --> 00:25:40.840
ikakhulukazi <c.colorE5E5E5>kusukela ngaleso sikhathi </c>
00:25:37.779 --> 00:25:45.309
futhi uma uthanda othile ozondayo
00:25:40.840 --> 00:25:48.609
<c.colorCCCCCC>babone begula kepha uNkulunkulu wasisekela </c>
00:25:45.309 --> 00:25:51.489
ngokusebenzisa kwalo futhi <c.colorCCCCCC>sanquma ukuthi uyazi </c>
00:25:48.609 --> 00:25:53.349
usazohlela umshado <c.colorE5E5E5>esikuwo </c>
00:25:51.489 --> 00:25:59.379
namanje uzothatha <c.colorCCCCCC>umshado yena ehlongozwayo </c>
00:25:53.349 --> 00:26:01.239
mina izinwele zakhe ziphuma ngaphandle kodwa kwaba
00:25:59.379 --> 00:26:04.929
Namanje akazange alahlekelwe izinwele zakhe
00:26:01.239 --> 00:26:07.450
<c.colorE5E5E5>Ngijabule kakhulu ngithole i-hahaha yangempela kakhulu </c>
00:26:04.929 --> 00:26:13.749
kusho ukuthi <c.colorE5E5E5>ibuyele emuva futhi ihle kakhulu </c>
00:26:07.450 --> 00:26:15.729
Manje oh kwakukuhle kakhulu futhi
00:26:13.749 --> 00:26:19.299
<c.colorE5E5E5>Ngithanda sengathi nganginjengenhlanhla </c>
00:26:15.729 --> 00:26:24.219
i-Harris encane kakhulu iyinto enhle mina noma kunjalo
00:26:19.299 --> 00:26:28.210
ngiyakuthanda uJoel um sathi sengihlongozile
00:26:24.219 --> 00:26:30.609
uhlongoze kimi futhi sanquma <c.colorE5E5E5>thina </c>
00:26:28.210 --> 00:26:32.950
babengaqiniseki ukuthi ukhiye kanjani ukuthi ungayithola kanjani
00:26:30.609 --> 00:26:34.960
Hlela <c.colorE5E5E5>umshado ongazange akwazi </c>
00:26:32.950 --> 00:26:40.330
<c.colorE5E5E5>umsebenzi kwakudingeka akhiphe unyaka </c>
00:26:34.960 --> 00:26:42.179
esikoleni <c.colorE5E5E5>Wow ngangisebenza kodwa sasingenjalo </c>
00:26:40.330 --> 00:26:45.549
siqiniseke ngisho nalapho sizohlala khona
00:26:42.179 --> 00:26:47.080
ngoba thina bengingekho <c.colorCCCCCC>nabazali bami yena </c>
00:26:45.549 --> 00:26:48.879
wayehlala nami nabazali bakhe
00:26:47.080 --> 00:26:50.979
ilungelo awungeke <c.colorE5E5E5>uhlale </c><c.colorCCCCCC>kulo </c>
00:26:48.879 --> 00:26:54.729
noma izindlu zabo zangasese uma kunjalo
00:26:50.979 --> 00:26:56.289
hhayi into esifuna <c.colorE5E5E5>ukukugwinya </c>
00:26:54.729 --> 00:26:58.779
befuna isikhala sakho siqu yeah ngokuphelele
00:26:56.289 --> 00:27:00.669
<c.colorE5E5E5>Kulungile ngakho saqhubeka sasiyathanda </c>
00:26:58.779 --> 00:27:02.950
<c.colorE5E5E5>Kulungile uyazi ukuthi uma uNkulunkulu engafuni </c>
00:27:00.669 --> 00:27:06.429
lo mshado uzokwenzeka kulo nyaka ke
00:27:02.950 --> 00:27:07.239
Ngeke senze <c.colorE5E5E5>kahle nje ukuthi sifike ku-a </c>
00:27:06.429 --> 00:27:11.019
iphuzu lapho kwakudingeka senze <c.colorCCCCCC>isinqumo </c>
00:27:07.239 --> 00:27:14.080
futhi sasivele sinqume ukuthi sizokwenza
00:27:11.019 --> 00:27:16.359
Hhayi ngoba sasingaqiniseki ukuthi kungenzeka
00:27:14.080 --> 00:27:18.279
bebeyi-chemo yakhe yi-kimo kungenzeka
00:27:16.359 --> 00:27:20.289
yenziwe <c.colorE5E5E5>kahle ngokuya ngo </c>
00:27:18.279 --> 00:27:23.529
imiphumela kanye nesihogo esihogweni ngiphendule kuso
00:27:20.289 --> 00:27:25.779
yeah wayengazigula <c.colorE5E5E5>kakhulu mmm yena </c>
00:27:23.529 --> 00:27:31.749
kungenzeka ukuthi <c.colorE5E5E5>uthole olunye uhlangothi lwe-chemo </c>
00:27:25.779 --> 00:27:38.820
Izulu liyanqabela kodwa sanquma ukuthi siyahamba
00:27:31.749 --> 00:27:38.820
noma kunjalo futhi <c.colorE5E5E5>waqeda ukwelashwa kwakhe </c>
00:27:40.259 --> 00:27:47.980
izinyanga ezintathu <c.colorCCCCCC>ngaphambi komshado Wow </c>
00:27:44.370 --> 00:27:52.270
ngakho-ke kwakuyinto enomusa ayenaye
00:27:47.980 --> 00:27:54.520
chemotherapy kanye nemisebe futhi thina
00:27:52.270 --> 00:27:56.919
unqume <c.colorE5E5E5>ukuthi </c><c.colorCCCCCC>uyazi ukuthi </c><c.colorE5E5E5>siyaphi </c>
00:27:54.520 --> 00:27:58.330
<c.colorCCCCCC>ukwenza lo mshado wenza uma singenakukwazi </c>
00:27:56.919 --> 00:28:01.059
ukuthenga okuthile <c.colorCCCCCC>esingeke sibe nakho </c>
00:27:58.330 --> 00:28:04.350
futhi sifuna nje <c.colorCCCCCC>ukushada okuhle </c>
00:28:01.059 --> 00:28:07.809
umbono weah futhi kwakuyinto emangalisayo
00:28:04.350 --> 00:28:10.990
indlela uNkulunkulu asinike ngayo ukuba sibe
00:28:07.809 --> 00:28:15.520
umshado omuhle nakuba singenalo
00:28:10.990 --> 00:28:18.910
imali umthwebuli wezithombe <c.colorE5E5E5>esasiba nayo kwakuyi-a </c>
00:28:15.520 --> 00:28:21.840
UmKristu futhi wezwa indaba yethu futhi
00:28:18.910 --> 00:28:24.309
emva kokuhlangana <c.colorCCCCCC>nathi lapho esho mina </c>
00:28:21.840 --> 00:28:27.130
bafuna ukukunika lokhu izithombe
00:28:24.309 --> 00:28:30.340
khulula wedding <c.colorE5E5E5>izithombe yeah lomshado </c>
00:28:27.130 --> 00:28:32.740
izithombe <c.colorE5E5E5>Wow okwakunjalo </c>
00:28:30.340 --> 00:28:35.830
ezibizayo futhi ezimangalisayo <c.colorE5E5E5>ngiyazi ukuthi siyikho </c>
00:28:32.740 --> 00:28:39.309
unjengokuthi ungithatha noma yikuphi
00:28:35.830 --> 00:28:42.010
amazing amazing ladies esontweni lami babe
00:28:39.309 --> 00:28:43.809
njengathi <c.colorE5E5E5>sasilungiselela ukwenza umquba </c>
00:28:42.010 --> 00:28:47.500
futhi babe njengezimvu <c.colorE5E5E5>ningenzi potluck </c>
00:28:43.809 --> 00:28:49.270
kuyoba yinto enyantisayo eyayiyilungisa
00:28:47.500 --> 00:28:53.020
ngakho <c.colorCCCCCC>empeleni bafaka ukwamukela </c>
00:28:49.270 --> 00:28:56.860
sidle ngathi bathengela ubhontshisi
00:28:53.020 --> 00:29:01.120
inqwaba nezinto ezifana naleyo <c.colorE5E5E5>ngakho-ke sasifanele </c>
00:28:56.860 --> 00:29:03.760
sikwazi <c.colorE5E5E5>ukwenza lokho esinawo omunye wakhe </c>
00:29:01.120 --> 00:29:07.390
Abazali abazali <c.colorE5E5E5>basivumele ukuthi sisebenzise i-cottage yabo </c>
00:29:03.760 --> 00:29:09.880
ukuze sijabule ngoba sasifana nathi
00:29:07.390 --> 00:29:13.150
<c.colorE5E5E5>hhayi gonna ngenza i-honeymooner thina </c>
00:29:09.880 --> 00:29:15.850
bekwazi ukuba nomunye futhi ngathola
00:29:13.150 --> 00:29:18.190
ingubo yesibili engakaze ibe khona
00:29:15.850 --> 00:29:20.049
sigqoke ngaphambi kokuba <c.colorE5E5E5>ngibe yindodakazi </c>
00:29:18.190 --> 00:29:23.140
wayala ivela phesheya futhi akazange
00:29:20.049 --> 00:29:24.929
njengalo <c.colorE5E5E5>futhi kancane wayekwazi </c><c.colorCCCCCC>phakathi </c>
00:29:23.140 --> 00:29:29.200
wayazi ukuthi uyangithengela yona
00:29:24.929 --> 00:29:30.700
kusuka kuNkulunkulu evela kuNkulunkulu ngakho kwakungathi <c.colorCCCCCC>ngicabanga </c>
00:29:29.200 --> 00:29:33.280
Ngikhokhela ama-dollar angamakhulu amabili ngami
00:29:30.700 --> 00:29:35.230
Umama wakhokhela ama-dollar angamakhulu amabili futhi kwakunjalo
00:29:33.280 --> 00:29:38.350
njengaso awuzange a ngoyebo <c.colorCCCCCC>le </c>
00:29:35.230 --> 00:29:41.110
<c.colorCCCCCC>sigqoke izinkulungwane eziyishumi nesishiyagalolunye neshumi nanhlanu </c>
00:29:38.350 --> 00:29:45.730
<c.colorE5E5E5>Kwakungcono ukuthi awukwazi </c><c.colorCCCCCC>ukuthi mina </c>
00:29:41.110 --> 00:29:47.350
uthole <c.colorE5E5E5>it super super eshibhile amazing </c><c.colorCCCCCC>um kanjalo </c>
00:29:45.730 --> 00:29:49.660
unomshado omuhle ovela ku-a
00:29:47.350 --> 00:29:52.270
isilonda segazi bese uthola indawo
00:29:49.660 --> 00:29:54.700
<c.colorE5E5E5>ukuhlala u-yeah njengezinyanga ezintathu ngaphambili </c>
00:29:52.270 --> 00:29:56.590
umshado esasikuthanda ukuthandaza uNkulunkulu thina
00:29:54.700 --> 00:29:58.040
badinga indawo yokulala nezinye sobabili <c.colorE5E5E5>ukuba </c>
00:29:56.590 --> 00:30:01.160
hamba <c.colorCCCCCC>kule ndawo </c>
00:29:58.040 --> 00:30:03.080
futhi umama <c.colorCCCCCC>wayefana noCarmen obukayo </c>
00:30:01.160 --> 00:30:06.710
kijiji futhi wabona umfowenu
00:30:03.080 --> 00:30:08.840
engeza yena efuna indawo yobuKristu uJake
00:30:06.710 --> 00:30:13.220
ubonile lokhu futhi ungathandi lokho
00:30:08.840 --> 00:30:16.310
kwakungekho khona izolo sahamba lapho futhi
00:30:13.220 --> 00:30:20.570
sibheke <c.colorCCCCCC>indawo futhi sifana no-yeah </c>
00:30:16.310 --> 00:30:23.510
lokhu kuyamangalisa ngakho ngathuthela emibili
00:30:20.570 --> 00:30:26.450
izinyanga ngaphambi <c.colorCCCCCC>komshado yeah no-yeah </c>
00:30:23.510 --> 00:30:29.660
<c.colorCCCCCC>kwaba kuhle ngoba sasingazi </c><c.colorE5E5E5>thina </c>
00:30:26.450 --> 00:30:31.490
babehlala noma bebaningi kangaka
00:30:29.660 --> 00:30:34.190
<c.colorCCCCCC>izinto ezazifana nathi sizofika lapho </c>
00:30:31.490 --> 00:30:35.600
lapho sifika lapho futhi <c.colorCCCCCC>usuzofika nje </c>
00:30:34.190 --> 00:30:38.930
sasifana nokunakekela imininingwane
00:30:35.600 --> 00:30:41.630
ngoba <c.colorCCCCCC>wena futhi wakwenza ngokuphelele </c>
00:30:38.930 --> 00:30:43.010
njengokudangala <c.colorE5E5E5>manje lapho izinto zenzeka </c>
00:30:41.630 --> 00:30:44.600
futhi sifana no oh ubuhle bami ukuthi yini
00:30:43.010 --> 00:30:47.630
I- <c.colorE5E5E5>albhamu kuphela I-albhamu kuphela </c>
00:30:44.600 --> 00:30:52.100
nathi <c.colorCCCCCC>kuze kube manje </c><c.colorE5E5E5>cishe ngeke </c>
00:30:47.630 --> 00:30:53.690
uphonsa ibhola manje futhi wazi ndawonye
00:30:52.100 --> 00:30:57.710
leyo migqa owatshele yona kimi
00:30:53.690 --> 00:30:59.150
<c.colorCCCCCC>ekuqaleni ukuthi uma uthola </c><c.colorE5E5E5>lapho </c>
00:30:57.710 --> 00:31:02.420
omunye oseduze nawe uthola umdlavuza
00:30:59.150 --> 00:31:04.430
ukuxilongwa ukushintsha kwezwe lakho yeah
00:31:02.420 --> 00:31:05.870
Namanje uyazi <c.colorCCCCCC>ukuthi uNkulunkulu uyakunakekela kodwa </c>
00:31:04.430 --> 00:31:08.600
izwe lakho lisashintsha futhi kwenzeka kanjani
00:31:05.870 --> 00:31:10.790
UNkulunkulu wenza <c.colorCCCCCC>okungafani </c><c.colorE5E5E5>nawe </c>
00:31:08.600 --> 00:31:13.960
shintsha <c.colorE5E5E5>usebenzise amagama uNkulunkulu </c>
00:31:10.790 --> 00:31:17.600
ugxila kulokho okwakushoyo <c.colorE5E5E5>ngukuthi mina </c>
00:31:13.960 --> 00:31:23.270
ungathi <c.colorCCCCCC>uthinte ukuthatha izinto </c>
00:31:17.600 --> 00:31:26.330
Kulula kakhulu ukufana nawe
00:31:23.270 --> 00:31:32.420
ayeke ukukhumbuza okwakho
00:31:26.330 --> 00:31:37.510
<c.colorCCCCCC>ukufa okuqinisekile futhi </c><c.colorE5E5E5>ugxila kakhulu </c>
00:31:32.420 --> 00:31:42.110
Ukuphila okuhle akusiyo kuze kube phakade njengalokhu
00:31:37.510 --> 00:31:44.360
lokhu akukhona kuze kube phakade ngakho <c.colorCCCCCC>kugxila kakhulu </c>
00:31:42.110 --> 00:31:49.690
wena <c.colorE5E5E5>ngicabanga ngezinto ezibalulekile </c>
00:31:44.360 --> 00:31:52.340
futhi <c.colorE5E5E5>lishintsha izinto ezibaluleke kakhulu engicabanga ngazo </c>
00:31:49.690 --> 00:31:55.730
abanye abantu bangasabela kabi kakhulu
00:31:52.340 --> 00:31:58.580
ukuxilongwa komdlavuza futhi lokho kwenzeka
00:31:55.730 --> 00:32:04.070
kodwa ngicabanga ukuthi indlela engcono yokwenza ngayo
00:31:58.580 --> 00:32:06.440
ukuthatha it yebo it sucks kodwa thatha it futhi
00:32:04.070 --> 00:32:09.020
Mthathe uZimu nje
00:32:06.440 --> 00:32:11.210
ukuthatha wena futhi uzokuguqula
00:32:09.020 --> 00:32:12.029
ngokusebenzisa lona futhi manje uyazi wena
00:32:11.210 --> 00:32:14.279
ingaba khona
00:32:12.029 --> 00:32:16.469
Abantu ngokuhlukile ubona <c.colorCCCCCC>abantu </c>
00:32:14.279 --> 00:32:18.239
ngokungafani ikakhulu abantu
00:32:16.469 --> 00:32:21.749
baye baba nomdlavuza noma abaye babhekana nakho
00:32:18.239 --> 00:32:24.690
ngoba ungakwazi ukuwaqonda <c.colorCCCCCC>ku-a </c>
00:32:21.749 --> 00:32:28.109
indlela abantu abaningi abangakwazi ngayo kanjalo
00:32:24.690 --> 00:32:30.119
lokho engingasho ukuthi ukushintshwa kuyiqiniso
00:32:28.109 --> 00:32:31.619
ikakhulukazi <c.colorE5E5E5>uma usencane uzwa </c>
00:32:30.119 --> 00:32:34.979
like uku bukhoma phakade futhi <c.colorE5E5E5>kungcono </c>
00:32:31.619 --> 00:32:36.840
njengokungathi ungathola umdlavuza lapho uthola khona
00:32:34.979 --> 00:32:38.999
okuncane okwenzekayo <c.colorE5E5E5>ngempela hlola a </c>
00:32:36.840 --> 00:32:40.259
Ukuhlola kwangempela ngakho manje ngibona umyeni wami
00:32:38.999 --> 00:32:43.590
futhi nginjengingamthathi
00:32:40.259 --> 00:32:45.179
<c.colorE5E5E5>i-granite hmm ngoba ngifana nami </c>
00:32:43.590 --> 00:32:49.200
sikulahlekile ngaphambi kokuba sisekhona
00:32:45.179 --> 00:32:53.879
washada ngakho akuyona ngempela yini isibusiso <c.colorCCCCCC>ukuba </c>
00:32:49.200 --> 00:32:57.210
washada <c.colorCCCCCC>naye </c><c.colorE5E5E5>Wow yeah ngiyabonga kanjalo </c>
00:32:53.879 --> 00:32:59.789
<c.colorE5E5E5>Yeah kakhulu yisikhathi sethu kulo </c><c.colorCCCCCC>mhlaba </c>
00:32:57.210 --> 00:33:03.149
nje ukukhanya kweso ngokuphelele
00:32:59.789 --> 00:33:05.460
uma kuqhathaniswa nokuphakade owaziyo uma wena
00:33:03.149 --> 00:33:06.749
kwakuzokwelula ukuphakade <c.colorCCCCCC>kwakho nje </c>
00:33:05.460 --> 00:33:08.519
<c.colorE5E5E5>iblip elincane elizoqhubeka lithola </c>
00:33:06.749 --> 00:33:10.379
ezincane futhi ezincane ekukhanyeni kokuphila
00:33:08.519 --> 00:33:13.229
ukuthi <c.colorE5E5E5>uzoza emva kwalokhu </c>
00:33:10.379 --> 00:33:15.210
umusa kodwa ngizizwa lapho uhamba
00:33:13.229 --> 00:33:19.109
ngokusebenzisa lezo zinto kuba <c.colorE5E5E5>kwesokudla </c>
00:33:15.210 --> 00:33:24.059
ubuso bakho <c.colorCCCCCC>eh yeah kodwa ngokuphelele kimi </c>
00:33:19.109 --> 00:33:27.450
Ukuhlala isikhathi eside <c.colorE5E5E5>impilo yomuntu ayikho </c>
00:33:24.059 --> 00:33:29.849
ukuphila akusikho kodwa uNkulunkulu uthembisa ukuba khona
00:33:27.450 --> 00:33:32.299
ngokuphelele ngisho <c.colorE5E5E5>nangegazi eliholayo </c>
00:33:29.849 --> 00:33:37.379
ungene ku-blip noma ngabe yiliphi iblip
00:33:32.299 --> 00:33:40.039
mm-hmm Yebo-ke senza okuhle
00:33:37.379 --> 00:33:43.339
Ukwenza <c.colorE5E5E5>kahle lezi zingane zikhululekile yeah he </c>
00:33:40.039 --> 00:33:43.339
nje wayenalo
00:33:45.099 --> 00:33:50.269
ubelokhu <c.colorE5E5E5>ephethe ikati eseqedile ukwelashwa </c>
00:33:47.449 --> 00:33:53.239
iminyaka engaphezu konyaka ngakho-ke wahlala ekugcineni
00:33:50.269 --> 00:33:54.589
ukuqashwa <c.colorCCCCCC>cishe ngesonto eledlule kanye nesithupha </c>
00:33:53.239 --> 00:33:57.079
<c.colorE5E5E5>Izinyanga kusukela manje zizobuyela emuva kanjalo </c>
00:33:54.589 --> 00:34:00.979
izinto zisezinhle ngakho ngiyabonga <c.colorE5E5E5>uNkulunkulu </c>
00:33:57.079 --> 00:34:04.249
Yebo ngiyabonga uNkulunkulu kodwa <c.colorCCCCCC>engqondweni yami yilokho </c>
00:34:00.979 --> 00:34:06.199
izahluko zivalile yeah ngiyabona ngiyamondla
00:34:04.249 --> 00:34:11.659
futhi ngizomnakekela <c.colorE5E5E5>futhi uzokwenza </c>
00:34:06.199 --> 00:34:13.879
uhlale nami isikhathi esithile ngethemba futhi
00:34:11.659 --> 00:34:16.899
ingabe wena opheka kahle yebo <c.colorE5E5E5>ulungile kahle lokho </c>
00:34:13.879 --> 00:34:19.129
kuhle futhi uyadla kahle Oh ophelele
00:34:16.899 --> 00:34:21.019
amangalisayo ngibonga <c.colorE5E5E5>kakhulu</c><c.colorCCCCCC> ngokwabelana </c>
00:34:19.129 --> 00:34:23.779
ukuthi <c.colorE5E5E5>uCarmen ohambayo kuhle </c><c.colorCCCCCC>kakhulu </c>
00:34:21.019 --> 00:34:28.460
yizwa lokho uNkulunkulu akwenzile ukuthi uhlangane nawe kanjani
00:34:23.779 --> 00:34:31.549
ngokusebenzisa izilingo ezahlukene nezinto ezinhle
00:34:28.460 --> 00:34:36.289
nezinye izinto ezimbi kakhulu kodwa umuntu
00:34:31.549 --> 00:34:39.139
umzabalazo ngamunye ngikubona nje ukuthi <c.colorE5E5E5>uyakwazi wena </c>
00:34:36.289 --> 00:34:40.700
samukele uKristu empilweni <c.colorE5E5E5>yakho futhi </c>
00:34:39.139 --> 00:34:42.769
manje lapho uhamba nomzabalazo futhi
00:34:40.700 --> 00:34:44.419
ukucindezelwa uKristu wakhe ophuma
00:34:42.769 --> 00:34:46.819
ngawe elinye <c.colorE5E5E5>ithuba kuwe </c>
00:34:44.419 --> 00:34:48.919
ukukhombisa ukuthi ungubani futhi ngisho nawe futhi
00:34:46.819 --> 00:34:51.049
ukwabelana lokhu <c.colorE5E5E5>kufana nokuthi ukhona </c>
00:34:48.919 --> 00:34:53.629
<c.colorE5E5E5>bethi </c><c.colorCCCCCC>njengoNkulunkulu kuyesabekayo naphezu kwalokho </c>
00:34:51.049 --> 00:34:58.069
uke wahamba nawe <c.colorCCCCCC>wazi ukuthi lokho </c>
00:34:53.629 --> 00:35:03.079
<c.colorE5E5E5>Ngiyabonga ngakho-ke ngiyabonga ngakho </c>
00:34:58.069 --> 00:35:05.299
okuningi kokulungiswa futhi futhi
00:35:03.079 --> 00:35:06.619
labo <c.colorCCCCCC>abaye balalela </c><c.colorE5E5E5>ngokwethembeka </c>
00:35:05.299 --> 00:35:08.299
noma ukubukela ngokwethembeka sifuna ukubonga
00:35:06.619 --> 00:35:10.490
wena kakhulu futhi <c.colorE5E5E5>ngiyabonga wethu </c>
00:35:08.299 --> 00:35:12.680
abalingani esinabalingani abasha abasha
00:35:10.490 --> 00:35:15.710
empeleni ojoyine nathi ungaya
00:35:12.680 --> 00:35:18.470
ku- <c.colorCCCCCC>website yethu entsha TV yansuku zonke bese uchofoza </c>
00:35:15.710 --> 00:35:20.900
<c.colorE5E5E5>kubalingani bethu sixhumanisa ongaya kuwo </c>
00:35:18.470 --> 00:35:23.680
umndeni ezitolo christian empeleni <c.colorE5E5E5>kungcono </c>
00:35:20.900 --> 00:35:25.849
<c.colorE5E5E5>esitolo sezincwadi se- christian e-inthanethi ungase futhi </c>
00:35:23.680 --> 00:35:28.220
ukuthenga okuningi kwe-christian
00:35:25.849 --> 00:35:30.349
izinsiza lapho uya kwiwebsite yethu
00:35:28.220 --> 00:35:34.190
<c.colorE5E5E5>kukukhuthaza ukuba usebenzise iwebhusayithi yethu </c>
00:35:30.349 --> 00:35:36.680
ukufinyelela abalingani bethu izixhumanisi futhi <c.colorCCCCCC>kapoor </c>
00:35:34.190 --> 00:35:38.660
isibhakabhaka liyi <c.colorE5E5E5>- </c><c.colorCCCCCC>anti-virus ne-intanethi </c>
00:35:36.680 --> 00:35:40.819
ukuphepha futhi ungathola <c.colorE5E5E5>usuku </c><c.colorCCCCCC>lwamahhala angu-30 </c>
00:35:38.660 --> 00:35:43.849
ukuhlolwa ukuze uye <c.colorE5E5E5>kusixhumanisi kwiwebsite yethu </c>
00:35:40.819 --> 00:35:47.720
futhi <c.colorE5E5E5>uthole isilingo samahhala wezinsuku ezingu-30 </c>
00:35:43.849 --> 00:35:48.549
<c.colorE5E5E5>isofthiwe ye-unqulo wesi arab ukuncoma kwethusi </c>
00:35:47.720 --> 00:35:52.329
isibhakabhaka
00:35:48.549 --> 00:35:53.739
ngakho futhi <c.colorE5E5E5>ngiyabonga</c><c.colorCCCCCC> isigaba 5 TV </c>
00:35:52.329 --> 00:35:56.349
kanye noBobby Ferguson umqondisi wethu futhi
00:35:53.739 --> 00:35:58.539
<c.colorE5E5E5>umkhiqizi okwenza lokhu kubonise ukuthi kuyini </c>
00:35:56.349 --> 00:36:01.539
futhi yenza amavesi eBhayibheli <c.colorE5E5E5>avele </c>
00:35:58.539 --> 00:36:03.219
umlingo futhi wenza konke lokho okujabulisayo kanjalo
00:36:01.539 --> 00:36:04.719
siyabonga kakhulu ngakho <c.colorE5E5E5>sithemba ukuthi uzongena </c>
00:36:03.219 --> 00:36:07.119
Isonto elizayo sinezinye ezithakazelisayo
00:36:04.719 --> 00:36:10.380
isiqephu esivela ku-fandom ithemba onalo
00:36:07.119 --> 00:36:10.380
ingqondo esabekayo
00:36:30.950 --> 00:36:33.010
wena
You can’t perform that action at this time.