Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
1367 lines (913 sloc) 37.6 KB
WEBVTT
Kind: captions
Language: pl
Style:
::cue(c.colorCCCCCC) { color: rgb(204,204,204);
}
::cue(c.colorE5E5E5) { color: rgb(229,229,229);
}
##
00:00:00.000 --> 00:00:05.790
witamy z powrotem w kolejnym odcinku nowego
00:00:02.310 --> 00:00:07.440
<c.colorCCCCCC>codziennie tak się cieszę, że dostroiłeś się i </c><c.colorE5E5E5>jestem taki </c>
00:00:05.790 --> 00:00:09.719
podekscytowany, <c.colorCCCCCC>że </c><c.colorE5E5E5>mój tata wrócił na koncert </c>
00:00:07.440 --> 00:00:14.610
Rob web i <c.colorE5E5E5>porozmawiamy również </c>
00:00:09.719 --> 00:00:15.949
o Jezusie, który twierdzi, że jest bóstwem, więc jesteśmy
00:00:14.610 --> 00:00:19.130
podekscytowany rozmową o tym <c.colorE5E5E5>i </c>
00:00:15.949 --> 00:00:19.130
bądźcie czujni
00:00:42.600 --> 00:00:48.100
masz szalone umiejętności, teraz je szlifuj
00:00:45.850 --> 00:00:49.750
poznaj nowe umiejętności lub ulepsz swoje
00:00:48.100 --> 00:00:51.910
istniejące z wideo online
00:00:49.750 --> 00:00:55.120
tutoriale z treningu ze spokoju Lindy
00:00:51.910 --> 00:00:58.810
dzięki naszemu specjalnemu linkowi w Cat Five dot
00:00:55.120 --> 00:01:01.060
TV <c.colorE5E5E5>/ Linda uczy się technologii oprogramowania </c>
00:00:58.810 --> 00:01:02.620
kreatywne <c.colorE5E5E5>i biznesowe umiejętności, których możesz użyć </c>
00:01:01.060 --> 00:01:05.680
dzisiaj, aby pomóc Ci <c.colorE5E5E5>osiągnąć </c>
00:01:02.620 --> 00:01:07.510
cele zawodowe dołączają dziś i zaczynają się
00:01:05.680 --> 00:01:09.820
nauka <c.colorE5E5E5>da ci taką szansę </c>
00:01:07.510 --> 00:01:13.120
spróbuj <c.colorE5E5E5>całkowicie za darmo z nieograniczoną </c>
00:01:09.820 --> 00:01:19.210
dostęp do <c.colorE5E5E5>wszystkich kursów zarejestruj się teraz </c>
00:01:13.120 --> 00:01:22.090
za darmo Cat Five Dot TV <c.colorE5E5E5>/ Linda w </c><c.colorCCCCCC>porządku </c>
00:01:19.210 --> 00:01:24.210
witam ponownie dzięki jeszcze raz <c.colorE5E5E5>tacie za przybycie </c>
00:01:22.090 --> 00:01:26.410
w serialu i rozmawiając ze mną i
00:01:24.210 --> 00:01:28.420
wybierzmy się <c.colorCCCCCC>dokładnie tam, gdzie wyszliśmy </c>
00:01:26.410 --> 00:01:30.490
nie mówiliśmy o autorytecie
00:01:28.420 --> 00:01:33.160
Pisma Świętego i jak mówimy
00:01:30.490 --> 00:01:34.900
do innych i powiedzieć, dobrze <c.colorCCCCCC>wiesz, </c><c.colorE5E5E5>że </c>
00:01:33.160 --> 00:01:37.119
Biblia <c.colorCCCCCC>mówi tę tęsknotę </c><c.colorE5E5E5>o Bogu </c>
00:01:34.900 --> 00:01:39.820
o zbawieniu, ponieważ Biblia
00:01:37.119 --> 00:01:43.780
ponieważ <c.colorE5E5E5>mówi tak, jak </c><c.colorCCCCCC>możemy być pewni </c>
00:01:39.820 --> 00:01:45.340
że Biblia ma prawo powiedzieć
00:01:43.780 --> 00:01:47.650
że jest to słowo Boże i <c.colorCCCCCC>ty </c>
00:01:45.340 --> 00:01:53.370
już zaznaczyłem niektóre rzeczy
00:01:47.650 --> 00:01:56.830
wspomniano, ale często używasz <c.colorE5E5E5>trochę </c>
00:01:53.370 --> 00:02:00.810
trik pamięci, aby <c.colorE5E5E5>łatwo zapamiętać co </c>
00:01:56.830 --> 00:02:04.090
<c.colorE5E5E5>dodaj tata, używając swojej ręki, to jest </c>
00:02:00.810 --> 00:02:06.700
sposób <c.colorE5E5E5>zapamiętania autorytetu </c>
00:02:04.090 --> 00:02:09.489
Pismo Święte i obszary, które to dają
00:02:06.700 --> 00:02:13.269
nam powody, by <c.colorE5E5E5>wierzyć i mam to </c>
00:02:09.489 --> 00:02:15.670
od Grega <c.colorCCCCCC>kakao rozumiem, dlaczego jest świetny </c>
00:02:13.269 --> 00:02:20.440
strona wielka służba, którą robi i
00:02:15.670 --> 00:02:23.170
<c.colorE5E5E5>więc pomysł jest taki, że mamy nasze małe </c>
00:02:20.440 --> 00:02:25.209
Pinky zaczyna się od P dla przepowiedni
00:02:23.170 --> 00:02:26.950
o czym rozmawialiśmy w <c.colorE5E5E5>zeszłym tygodniu, więc my </c>
00:02:25.209 --> 00:02:28.239
mieć <c.colorE5E5E5>dowód autorytetu </c>
00:02:26.950 --> 00:02:31.180
<c.colorCCCCCC>Pismo Święte, ponieważ proroctwo </c><c.colorE5E5E5>jest </c>
00:02:28.239 --> 00:02:33.459
spełniony przepowiedziany i spełniony jak my
00:02:31.180 --> 00:02:35.440
rozmawialiśmy <c.colorE5E5E5>o zeszłym tygodniu, a potem mamy </c>
00:02:33.459 --> 00:02:38.350
nasz następny palec, który jest naszym końcem
00:02:35.440 --> 00:02:40.590
palec serdeczny i ten palec jest <c.colorE5E5E5>z </c>
00:02:38.350 --> 00:02:43.930
palec, na którym mamy pierścień <c.colorE5E5E5>i to </c>
00:02:40.590 --> 00:02:46.570
to <c.colorE5E5E5>dowód jedności, </c><c.colorCCCCCC>która jest jednostką </c>
00:02:43.930 --> 00:02:48.190
byli zjednoczeni w małżeństwie i <c.colorE5E5E5>tam </c>
00:02:46.570 --> 00:02:50.560
<c.colorE5E5E5>umieściliśmy tam pierścień, aby to zaznaczyć </c>
00:02:48.190 --> 00:02:53.680
ten palec przypomina <c.colorE5E5E5>nam jedność i </c>
00:02:50.560 --> 00:02:54.670
przypomina nam <c.colorCCCCCC>Pismo, które my </c>
00:02:53.680 --> 00:02:56.590
użyj tego do zapamiętania
00:02:54.670 --> 00:02:58.660
ci, którzy <c.colorE5E5E5>są naszą małą pamięcią </c>
00:02:56.590 --> 00:03:02.260
ćwiczenie pamięci tutaj, aby to zapamiętać
00:02:58.660 --> 00:03:04.690
powody, <c.colorCCCCCC>by wierzyć, że mamy nasz pierścień </c>
00:03:02.260 --> 00:03:06.130
palec, który jest dowodem, <c.colorE5E5E5>że przypomina nam </c>
00:03:04.690 --> 00:03:09.010
<c.colorE5E5E5>jedności pism świętych </c>
00:03:06.130 --> 00:03:12.310
66 książek jest powiązanych ze sobą i daje
00:03:09.010 --> 00:03:14.080
nam spójna prezentacja Bożego <c.colorE5E5E5>planu </c>
00:03:12.310 --> 00:03:17.620
dla zbawienia <c.colorE5E5E5>od samego początku </c>
00:03:14.080 --> 00:03:19.600
zakończyć nawet progresywne objawienie
00:03:17.620 --> 00:03:22.540
chociaż mamy te 66 książek napisanych
00:03:19.600 --> 00:03:24.190
ponad 1500 lat przez ponad 40 różnych
00:03:22.540 --> 00:03:25.870
autorzy są tam jednością
00:03:24.190 --> 00:03:28.450
nie można odmówić podczas przechodzenia przez nie
00:03:25.870 --> 00:03:31.450
książki, więc to kolejny powód
00:03:28.450 --> 00:03:33.850
uwierz, a potem twój trzeci palec, który
00:03:31.450 --> 00:03:35.410
to twój największy palec, z którym rozmawiasz
00:03:33.850 --> 00:03:37.959
<c.colorE5E5E5>aby pamiętać, że odpowiada na duże </c>
00:03:35.410 --> 00:03:39.819
pytania o życie największe odpowiedzi na palec
00:03:37.959 --> 00:03:41.500
wielkie pytanie tak, w <c.colorCCCCCC>porządku, tak </c>
00:03:39.819 --> 00:03:43.930
teraz wiesz, więc mamy przepowiednię
00:03:41.500 --> 00:03:46.000
dostałem jedność, mamy proroctwa w
00:03:43.930 --> 00:03:47.650
Jedność biblijna <c.colorE5E5E5>pism świętych </c>
00:03:46.000 --> 00:03:50.739
książki <c.colorE5E5E5>i mamy wielkie pytania </c>
00:03:47.650 --> 00:03:53.799
Wielkie pytania, gdzie przyszedłem
00:03:50.739 --> 00:03:55.420
skąd jest sposób <c.colorCCCCCC>na życie moim życiem </c>
00:03:53.799 --> 00:03:57.280
tam jest <c.colorE5E5E5>jakiś cel </c>
00:03:55.420 --> 00:03:59.769
sposób moralny ma <c.colorCCCCCC>znaczenie dla </c><c.colorE5E5E5>mojego życia </c>
00:03:57.280 --> 00:04:02.440
i <c.colorCCCCCC>gdzie pójdę, więc jego pochodzenie </c>
00:03:59.769 --> 00:04:05.140
czyli <c.colorE5E5E5>moralność i przeznaczenie i </c>
00:04:02.440 --> 00:04:08.380
Biblia <c.colorCCCCCC>ma spójną prezentację </c>
00:04:05.140 --> 00:04:10.269
te <c.colorCCCCCC>1500 </c><c.colorE5E5E5>lat książek w Biblii </c>
00:04:08.380 --> 00:04:13.140
z <c.colorE5E5E5>66 książek ma spójną </c>
00:04:10.269 --> 00:04:16.030
prezentacja tych perspektyw
00:04:13.140 --> 00:04:19.510
pochodzenie skąd pochodziłem od znaczenia
00:04:16.030 --> 00:04:21.970
jaki jest cel moralności
00:04:19.510 --> 00:04:24.550
sposób, w jaki muszę żyć własnym życiem, tak, tak
00:04:21.970 --> 00:04:26.530
absolutnie i przeznaczenie, co się dzieje, gdy
00:04:24.550 --> 00:04:29.500
Umieram, Biblia odpowiada na wszystkie te pytania
00:04:26.530 --> 00:04:31.720
kwestionuje w spójny sposób
00:04:29.500 --> 00:04:34.479
z rzeczywistością, w której żyjemy
00:04:31.720 --> 00:04:36.280
<c.colorE5E5E5>nic więcej, więc mamy te trzy </c><c.colorCCCCCC>i </c>
00:04:34.479 --> 00:04:38.710
następnie czwarty palec z telefonem <c.colorCCCCCC>to </c><c.colorE5E5E5>Twój </c>
00:04:36.280 --> 00:04:41.050
palec wskazujący, więc używamy go jako indeksu
00:04:38.710 --> 00:04:43.380
historia, aby pamiętać, <c.colorE5E5E5>że Biblia jest </c>
00:04:41.050 --> 00:04:46.289
historycznie dokładny i używany
00:04:43.380 --> 00:04:48.520
i <c.colorCCCCCC>został użyty przez </c>
00:04:46.289 --> 00:04:51.370
archeolodzy i naukowcy zajrzą do środka
00:04:48.520 --> 00:04:53.169
historyczne dowody i oraz i oraz
00:04:51.370 --> 00:04:55.360
<c.colorE5E5E5>więc wstaje, zostało przetestowane i </c>
00:04:53.169 --> 00:04:56.889
jest używany przez cały czas jako historyczny
00:04:55.360 --> 00:04:59.169
<c.colorE5E5E5>referencja i zawsze była znaleziona </c>
00:04:56.889 --> 00:05:00.850
bądź w stu procentach dokładny, więc
00:04:59.169 --> 00:05:02.830
historycznie dokładny, a więc inny
00:05:00.850 --> 00:05:05.620
rzecz na <c.colorE5E5E5>dowód pism świętych </c>
00:05:02.830 --> 00:05:07.780
<c.colorE5E5E5>ok, więc mamy jedność proroctw </c>
00:05:05.620 --> 00:05:08.740
<c.colorE5E5E5>pisma święte odpowiadają na wielkie pytania </c>
00:05:07.780 --> 00:05:10.630
znaczenia pochodzenia
00:05:08.740 --> 00:05:12.099
rzeczywistość i przeznaczenie pokrywają <c.colorE5E5E5>się z </c>
00:05:10.630 --> 00:05:14.050
indeks <c.colorE5E5E5>historii, a potem co jest nasze </c>
00:05:12.099 --> 00:05:15.430
kciuk dobrze to <c.colorCCCCCC>indeksowanie indeksów </c>
00:05:14.050 --> 00:05:17.319
historia i patrząc przez nią tak
00:05:15.430 --> 00:05:18.910
palec przypomina nam, że jest to jego dobro
00:05:17.319 --> 00:05:20.710
historyczny jest <c.colorE5E5E5>wielki historyczny </c>
00:05:18.910 --> 00:05:24.580
odniesienie, ponieważ Bóg ma swoją historię
00:05:20.710 --> 00:05:26.740
prawo i wreszcie kciuk, który stawiamy
00:05:24.580 --> 00:05:29.620
kciuk taki i to jest Biblia
00:05:26.740 --> 00:05:31.300
zmienia życie, jeśli robimy to, co Biblia
00:05:29.620 --> 00:05:33.240
<c.colorE5E5E5>każe nam żyć i żyć jak my </c>
00:05:31.300 --> 00:05:35.500
tacy i przyjmujcie Chrystusa jako naszego Zbawiciela
00:05:33.240 --> 00:05:39.340
pamiętajmy, że powiedzieliśmy temat Biblii
00:05:35.500 --> 00:05:41.759
jest Jezus Chrystus <c.colorE5E5E5>i cel </c>
00:05:39.340 --> 00:05:44.580
Biblia, którą czytamy w <c.colorE5E5E5>2 Tymoteusza 3, 15 jest </c>
00:05:41.759 --> 00:05:48.190
abyśmy <c.colorCCCCCC>byli mądrzy ku zbawieniu </c>
00:05:44.580 --> 00:05:50.560
przez Jezusa Chrystusa, kiedy się ruszamy i
00:05:48.190 --> 00:05:53.530
i czyń tak, jak mówi Biblia, życie jest
00:05:50.560 --> 00:05:55.599
przemieniony <c.colorCCCCCC>O Boże, przemienia nas w prawo </c>
00:05:53.530 --> 00:05:59.860
<c.colorCCCCCC>jesteśmy jak od śmierci do życia </c>
00:05:55.599 --> 00:06:01.659
w porządku, lubię to, <c.colorCCCCCC>och, dobrze, i tak możemy </c>
00:05:59.860 --> 00:06:03.250
użyj naszej ręki, ponieważ jest tylko <c.colorE5E5E5>u nas </c>
00:06:01.659 --> 00:06:04.509
jako szybki sposób na zapamiętanie, <c.colorE5E5E5>jak my </c>
00:06:03.250 --> 00:06:07.599
omawianie z kimś tych rzeczy
00:06:04.509 --> 00:06:08.860
<c.colorCCCCCC>dobrze, więc dowody </c><c.colorE5E5E5>są tam, nie mam </c>
00:06:07.599 --> 00:06:12.250
Dbaj o to, jak <c.colorCCCCCC>wyjdziesz z Biblii </c>
00:06:08.860 --> 00:06:13.570
teraz chciałeś nas zabrać
00:06:12.250 --> 00:06:15.610
niektóre pisma święte będą o tym <c.colorE5E5E5>pamiętać </c>
00:06:13.570 --> 00:06:19.210
ponieważ jesteśmy jak budowanie
00:06:15.610 --> 00:06:21.070
dowody na poparcie tego, jeśli mamy, jeśli
00:06:19.210 --> 00:06:23.909
ustaliliśmy autorytet
00:06:21.070 --> 00:06:26.740
<c.colorE5E5E5>Pisma święte przez to oznaczają tak </c>
00:06:23.909 --> 00:06:28.990
kiedy patrzymy na to, co <c.colorE5E5E5>powiedział Jezus </c>
00:06:26.740 --> 00:06:31.419
Sam bo to <c.colorCCCCCC>kwestia </c><c.colorE5E5E5>Jezusa </c>
00:06:28.990 --> 00:06:34.120
bóstwo, które niektórzy ludzie <c.colorE5E5E5>ci powiedzą </c>
00:06:31.419 --> 00:06:36.070
<c.colorE5E5E5>cóż, nigdy nie twierdził, </c><c.colorCCCCCC>że </c><c.colorE5E5E5>jest Bogiem </c>
00:06:34.120 --> 00:06:39.099
<c.colorE5E5E5>ludzie mówią mi, że tak, tak i </c>
00:06:36.070 --> 00:06:41.050
wtedy i co <c.colorE5E5E5>chciałabym </c><c.colorCCCCCC>pokazać wam teraz </c>
00:06:39.099 --> 00:06:43.840
to tylko dwa miejsca w <c.colorE5E5E5>pismach świętych </c>
00:06:41.050 --> 00:06:46.870
gdzie robi <c.colorE5E5E5>dobrze twierdzić, że jest Bogiem i </c>
00:06:43.840 --> 00:06:51.659
jest tam wielu i tak jest w znaku
00:06:46.870 --> 00:06:55.719
rozdział <c.colorCCCCCC>drugi, a Jezus nie tylko mówi </c>
00:06:51.659 --> 00:06:58.060
uwierz mi, jestem <c.colorE5E5E5>Bogiem w porządku, jak tylko zaufanie </c>
00:06:55.719 --> 00:07:01.300
<c.colorE5E5E5>ja dzieci jak rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu </c>
00:06:58.060 --> 00:07:03.729
musi być dowodem na poparcie naszej wiary
00:07:01.300 --> 00:07:05.620
i raz w coś wierzyć <c.colorE5E5E5>i </c>
00:07:03.729 --> 00:07:07.599
dowody <c.colorE5E5E5>są wystarczająco silne, że się wprowadzamy </c>
00:07:05.620 --> 00:07:09.370
w który kierunek nas inwestuje
00:07:07.599 --> 00:07:11.680
to, w co wierzymy i to jest wiara
00:07:09.370 --> 00:07:17.349
<c.colorE5E5E5>to wiara w działanie, to jest wiara </c>
00:07:11.680 --> 00:07:19.539
ma rację, więc w znaku rozdział <c.colorE5E5E5>2 Jezus jest </c>
00:07:17.349 --> 00:07:22.100
głosząc w domu, a on <c.colorCCCCCC>to mówi </c>
00:07:19.539 --> 00:07:24.510
Pismo Święte tak mówi
00:07:22.100 --> 00:07:26.130
wszedł do <c.colorE5E5E5>Kafarnaum i po kilku dniach </c>
00:07:24.510 --> 00:07:28.080
to ona <c.colorCCCCCC>była w domu </c>
00:07:26.130 --> 00:07:30.060
Natychmiast wielu się zebrało
00:07:28.080 --> 00:07:32.550
że nie było już miejsca na przyjęcie
00:07:30.060 --> 00:07:34.590
nawet nie <c.colorE5E5E5>blisko drzwi i on </c>
00:07:32.550 --> 00:07:36.180
głosił im słowo, a potem przyszli
00:07:34.590 --> 00:07:38.520
do niego przynoszącego paralityka, który był
00:07:36.180 --> 00:07:40.260
noszony przez czterech mężczyzn i kiedy mogli
00:07:38.520 --> 00:07:42.480
<c.colorCCCCCC>nie zbliżaj się do niego z powodu tłumu </c>
00:07:40.260 --> 00:07:44.520
odkryli dach, gdzie był i
00:07:42.480 --> 00:07:46.770
<c.colorE5E5E5>kiedy się przebili, pozwolili </c>
00:07:44.520 --> 00:07:49.530
w dół łóżka, na którym był paralityk
00:07:46.770 --> 00:07:50.820
kłamstwo, gdy Jezus widział teraz ich wiarę
00:07:49.530 --> 00:07:53.460
zauważ, że to słowo widział ich wiarę
00:07:50.820 --> 00:07:56.160
ich wiara była co myślę, <c.colorE5E5E5>swoje </c>
00:07:53.460 --> 00:07:58.860
działanie dokładnie wierzyli, że Jezus mógł
00:07:56.160 --> 00:08:01.470
uzdrowić ich przyjaciela, a więc ich wiara była
00:07:58.860 --> 00:08:03.810
ich wiara w działanie <c.colorE5E5E5>obniżające go </c>
00:08:01.470 --> 00:08:07.230
przez dach <c.colorCCCCCC>ok podstawowa wiara w </c>
00:08:03.810 --> 00:08:09.660
akcja jest wiara <c.colorCCCCCC>ok, gdy zobaczył ich </c>
00:08:07.230 --> 00:08:12.960
wiarę powiedział do syna paralityka, twojego
00:08:09.660 --> 00:08:14.850
grzechy są wybaczone teraz werset 6, ale
00:08:12.960 --> 00:08:16.740
<c.colorE5E5E5>niektórzy ze skrybów, którzy siedzieli </c>
00:08:14.850 --> 00:08:19.260
<c.colorCCCCCC>tam i rozumujcie rozumowanie </c>
00:08:16.740 --> 00:08:21.450
serca, dlaczego ten człowiek mówi bluźnierstwo
00:08:19.260 --> 00:08:23.850
tak jak ten, kto może odpuszczać grzechy oprócz Boga
00:08:21.450 --> 00:08:25.650
sam i natychmiast, gdy Jezus
00:08:23.850 --> 00:08:27.330
postrzegane w duchu, <c.colorCCCCCC>który rozumowali </c>
00:08:25.650 --> 00:08:29.610
tak powiedział do nich w sobie
00:08:27.330 --> 00:08:31.979
dlaczego rozumujesz w <c.colorE5E5E5>tych sprawach </c>
00:08:29.610 --> 00:08:34.349
twoje serca, które łatwiej <c.colorCCCCCC>powiedzieć </c>
00:08:31.979 --> 00:08:38.580
do paralityka odpuszczone są twoje grzechy
00:08:34.349 --> 00:08:44.820
albo wstań, weź swoje łóżko i idź wierszem
00:08:38.580 --> 00:08:47.190
10 Jezus <c.colorCCCCCC>mówi, ale możesz to wiedzieć </c>
00:08:44.820 --> 00:08:50.640
<c.colorCCCCCC>abyście poznali, że Syn Człowieczy </c>
00:08:47.190 --> 00:08:52.950
ma moc na ziemi, aby wybaczać grzechy, które On
00:08:50.640 --> 00:08:54.930
powiedział do paralityka, mówię do ciebie, powstań
00:08:52.950 --> 00:08:56.940
weź <c.colorE5E5E5>swoje łóżko </c><c.colorCCCCCC>i idź swoją drogą </c>
00:08:54.930 --> 00:08:58.500
<c.colorE5E5E5>wiedz, że </c><c.colorCCCCCC>Jezus rzeczywiście cię mówi </c>
00:08:56.940 --> 00:09:00.900
wiem, że masz rację, łatwo <c.colorE5E5E5>mi to zrobić </c>
00:08:58.500 --> 00:09:03.930
powiedz to, <c.colorE5E5E5>przebacz nam grzechy twoje </c>
00:09:00.900 --> 00:09:06.930
są przebaczone, ale <c.colorE5E5E5>Jezus tak mówi </c>
00:09:03.930 --> 00:09:08.640
będziesz <c.colorCCCCCC>wiedział, że są dowody </c>
00:09:06.930 --> 00:09:10.080
Wesprzyj swoją, <c.colorE5E5E5>zamierzam ci </c><c.colorCCCCCC>pokazać </c>
00:09:08.640 --> 00:09:13.020
coś <c.colorE5E5E5>fizycznego, więc będziesz </c>
00:09:10.080 --> 00:09:15.540
zrozumcie to duchowo
00:09:13.020 --> 00:09:18.360
implikacje są takie <c.colorE5E5E5>, że Syn Syna </c>
00:09:15.540 --> 00:09:20.370
człowiek ma prawo wybaczać grzechy
00:09:18.360 --> 00:09:22.320
a nawet <c.colorE5E5E5>powiedzieli, że jedyna osoba </c>
00:09:20.370 --> 00:09:25.800
tylko <c.colorE5E5E5>jedno, które może wybaczyć grzechy, jest </c>
00:09:22.320 --> 00:09:27.900
Bóg mówi do <c.colorCCCCCC>nich, że jestem </c><c.colorE5E5E5>bogiem, mogę to zrobić </c>
00:09:25.800 --> 00:09:31.260
dokładnie <c.colorE5E5E5>daje dowody na poparcie </c>
00:09:27.900 --> 00:09:33.930
co powiedział i tak jest
00:09:31.260 --> 00:09:35.870
zasady ustanowione przez cały czas
00:09:33.930 --> 00:09:38.839
pisma święte Bóg nie jest
00:09:35.870 --> 00:09:40.430
wiesz, że mamy naszą wiarę opartą na
00:09:38.839 --> 00:09:42.589
dowód, <c.colorE5E5E5>który dał nam Bóg i </c>
00:09:40.430 --> 00:09:44.330
to przez ogólne objawienie
00:09:42.589 --> 00:09:47.029
kreacja i jest wyjątkowa
00:09:44.330 --> 00:09:49.670
objawienie <c.colorE5E5E5>Biblii i Jezusa i my </c>
00:09:47.029 --> 00:09:51.560
mieć nasze osobiste objawienie, tak jak my
00:09:49.670 --> 00:09:53.839
<c.colorCCCCCC>poznaj Pana i </c><c.colorE5E5E5>żył </c>
00:09:51.560 --> 00:09:55.790
włócznia <c.colorCCCCCC>Boga żyje w </c><c.colorE5E5E5>nas i tak jest </c>
00:09:53.839 --> 00:09:58.250
tylko jedno miejsce, w którym Jezus to <c.colorCCCCCC>jest </c>
00:09:55.790 --> 00:10:00.770
pośrednie roszczenie do bóstwa tak, co
00:09:58.250 --> 00:10:03.529
ciekawe, jak mi się podoba, co mówi
00:10:00.770 --> 00:10:05.660
<c.colorE5E5E5>łatwiej powiedzieć, że twoje grzechy są odpuszczone lub </c>
00:10:03.529 --> 00:10:08.690
powiedzieć wstać weź <c.colorE5E5E5>swoje</c><c.colorCCCCCC> łoże i idź </c>
00:10:05.660 --> 00:10:10.790
tak <c.colorE5E5E5>dla jednego w świecie fizycznym </c>
00:10:08.690 --> 00:10:13.010
<c.colorE5E5E5>niemożliwy do uzyskania przez paralityka </c>
00:10:10.790 --> 00:10:14.750
tak i chodź tak, więc oba są jednakowo
00:10:13.010 --> 00:10:16.850
niemożliwe, ale to pierwsze może być tylko
00:10:14.750 --> 00:10:19.570
zrobione przez Boga, a on przyznaje
00:10:16.850 --> 00:10:23.150
że fakt, <c.colorE5E5E5>że może uzdrowić tego człowieka </c>
00:10:19.570 --> 00:10:25.520
jest <c.colorCCCCCC>także dowodem, </c><c.colorE5E5E5>że jest Bogiem tak i </c>
00:10:23.150 --> 00:10:27.770
podejmuje wyzwanie, ona jest w porządku
00:10:25.520 --> 00:10:29.450
to <c.colorCCCCCC>uczciwe wyzwanie, ale </c><c.colorE5E5E5>mnie ogarnęło </c>
00:10:27.770 --> 00:10:30.950
powiedzieć to, a on daje mu
00:10:29.450 --> 00:10:33.830
dowody na poparcie tego, co powiedziałeś
00:10:30.950 --> 00:10:36.440
dowód rzeczy niewidoczny dokładnie a
00:10:33.830 --> 00:10:38.900
minutowe przebaczenie <c.colorE5E5E5>grzechów jest niewidoczne </c>
00:10:36.440 --> 00:10:42.410
dowód, że <c.colorE5E5E5>moje grzechy zostały mi wybaczone </c>
00:10:38.900 --> 00:10:44.270
własne życie objawia się i jak
00:10:42.410 --> 00:10:46.640
<c.colorCCCCCC>ludzie widzą, jak żyję </c><c.colorE5E5E5>i</c><c.colorCCCCCC> tak </c>
00:10:44.270 --> 00:10:48.320
transformacje w sercu tak tak i
00:10:46.640 --> 00:10:51.080
że <c.colorE5E5E5>Chrystus poszedł na krzyż i </c>
00:10:48.320 --> 00:10:54.740
umarł za nas i uczynił nas sprawiedliwymi przedtem
00:10:51.080 --> 00:10:56.630
Boże i że jesteśmy <c.colorCCCCCC>jego tak, więc to jest </c>
00:10:54.740 --> 00:10:59.270
tylko jedno miejsce w pismach świętych to my
00:10:56.630 --> 00:11:00.950
patrz Jezus, który twierdzi pośrednio
00:10:59.270 --> 00:11:02.870
Bóstwo poprzez wydarzenia, które są
00:11:00.950 --> 00:11:05.330
dzieje się, że robi to ponownie i <c.colorCCCCCC>raz </c>
00:11:02.870 --> 00:11:10.040
<c.colorE5E5E5>to jeden z moich ulubionych Matthew </c>
00:11:05.330 --> 00:11:14.089
rozdział 12 werset 1 <c.colorE5E5E5>zaczynamy tam widzimy </c>
00:11:10.040 --> 00:11:16.339
u Mateusza Jezus jest szabatem i tak dalej
00:11:14.089 --> 00:11:18.350
na przeczytam z rozdziału 12 werset 1
00:11:16.339 --> 00:11:20.089
<c.colorCCCCCC>Mateusza w tym czasie </c><c.colorE5E5E5>Jezus poszedł </c>
00:11:18.350 --> 00:11:22.970
przez pola zboża <c.colorCCCCCC>w szabat </c>
00:11:20.089 --> 00:11:24.589
<c.colorCCCCCC>dzień i jego uczniowie byli głodni </c>
00:11:22.970 --> 00:11:27.950
i zacząłem zrywać głowy zboża i
00:11:24.589 --> 00:11:30.200
jedzcie, ale gdy faryzeusze zobaczyli piłę
00:11:27.950 --> 00:11:31.790
powiedzieli mu, aby <c.colorE5E5E5>spojrzał na swoich uczniów </c>
00:11:30.200 --> 00:11:35.029
robią to, co nie jest zgodne z prawem
00:11:31.790 --> 00:11:36.529
w szabat wtedy powiedział do nich
00:11:35.029 --> 00:11:39.170
Jezus powiedział im, żebyś nie czytał
00:11:36.529 --> 00:11:41.120
co Dawid zrobił, co Dawid zrobił, kiedy on?
00:11:39.170 --> 00:11:43.820
był głodny on <c.colorCCCCCC>i ci, którzy są z nim </c>
00:11:41.120 --> 00:11:45.560
jak wszedł do <c.colorE5E5E5>domu Bożego i jadł </c>
00:11:43.820 --> 00:11:47.690
pieczywo chrupkie, które było niezgodne z prawem
00:11:45.560 --> 00:11:49.550
on jeść, ani dla tych, którzy byli z
00:11:47.690 --> 00:11:52.220
ale tylko dla <c.colorE5E5E5>kapłana </c>
00:11:49.550 --> 00:11:54.200
lub czy nie czytałeś w prawie, że dalej
00:11:52.220 --> 00:11:55.970
Sabat kapłan i <c.colorCCCCCC>świątynia </c>
00:11:54.200 --> 00:11:57.529
sprofanować <c.colorE5E5E5>szabat i są niewinni </c>
00:11:55.970 --> 00:11:59.660
dlaczego <c.colorCCCCCC>tak mówi, </c><c.colorE5E5E5>ponieważ są </c>
00:11:57.529 --> 00:12:01.519
faktycznie pracują kapłani
00:11:59.660 --> 00:12:03.260
wszystkie obowiązki kapłańskie właśnie tam
00:12:01.519 --> 00:12:04.490
pracują, a mimo <c.colorE5E5E5>to profanują </c>
00:12:03.260 --> 00:12:05.930
Sabat, ponieważ oni to robią
00:12:04.490 --> 00:12:09.140
powinien być dniem odpoczynku i tak jest
00:12:05.930 --> 00:12:12.410
a Jezus tylko gwoździ to tutaj, ale <c.colorE5E5E5>ja mówię </c>
00:12:09.140 --> 00:12:15.110
do ciebie, że <c.colorE5E5E5>w tym miejscu jest </c>
00:12:12.410 --> 00:12:17.540
<c.colorCCCCCC>jeden większy </c><c.colorE5E5E5>niż świątynia, ale </c><c.colorCCCCCC>jeśli ty </c>
00:12:15.110 --> 00:12:19.700
wiedziałem, co to znaczy, że pragnę miłosierdzia
00:12:17.540 --> 00:12:22.399
a nie poświęcenie, którego byś nie miał
00:12:19.700 --> 00:12:25.420
potępił tych niewinnych za
00:12:22.399 --> 00:12:29.060
Syn Człowieczy jest Panem nawet w szabat
00:12:25.420 --> 00:12:31.220
więc robi odniesienie, tak jak zrobił wszystko
00:12:29.060 --> 00:12:33.649
przez to Nowy Testament w
00:12:31.220 --> 00:12:35.329
<c.colorE5E5E5>Ewangelie Jezus nazywa siebie jako </c>
00:12:33.649 --> 00:12:37.640
synu mężczyzny tak, dlaczego to robi
00:12:35.329 --> 00:12:41.300
ponieważ jest synem człowieka, ponieważ on
00:12:37.640 --> 00:12:45.140
jest łatwe w człowieku tak i jest Bogiem
00:12:41.300 --> 00:12:48.529
stałem się człowiekiem, aby wziąć od nas nasz grzech, który
00:12:45.140 --> 00:12:50.899
Zaczął od Adama, a więc <c.colorE5E5E5>jest synem </c>
00:12:48.529 --> 00:12:53.269
ale ona jest synem Boga i tak
00:12:50.899 --> 00:12:56.589
<c.colorE5E5E5>mówi tutaj, że Syn Człowieczy jest </c>
00:12:53.269 --> 00:13:01.779
Pan szabatu dobrze szabat był
00:12:56.589 --> 00:13:05.690
<c.colorE5E5E5>zaczęło się, gdy wiesz, kiedy jedno stworzenie </c>
00:13:01.779 --> 00:13:09.320
dokładnie w tworzeniu, więc mówi, że jestem
00:13:05.690 --> 00:13:11.660
władca szabatu jestem twórcą Jestem
00:13:09.320 --> 00:13:14.959
<c.colorE5E5E5>Boże, jestem panem tego, jak może </c><c.colorCCCCCC>być </c><c.colorE5E5E5>Panem tego </c>
00:13:11.660 --> 00:13:18.050
jeśli zostanie stworzony dokładnie, to tak jest
00:13:14.959 --> 00:13:20.990
bezpośrednie roszczenie, więc wiesz, że to robi
00:13:18.050 --> 00:13:23.480
udowodnij, że on jest tym dystansem
00:13:20.990 --> 00:13:25.790
udowodniono, że jest <c.colorCCCCCC>udowodnione, że on </c>
00:13:23.480 --> 00:13:28.190
powiedział <c.colorCCCCCC>, że ma rację, ludzie mówią oh </c>
00:13:25.790 --> 00:13:30.290
on nigdy nie powiedział, że robił to <c.colorE5E5E5>jest to </c>
00:13:28.190 --> 00:13:32.300
bezpośrednie roszczenie, tak, aby data była tutaj
00:13:30.290 --> 00:13:35.270
w znaku widzimy, jak <c.colorE5E5E5>Pan daje </c>
00:13:32.300 --> 00:13:38.029
dowód <c.colorE5E5E5>na to dobrze, a jeśli zrobiliśmy nasze </c>
00:13:35.270 --> 00:13:39.920
nasze badanie, <c.colorE5E5E5>dlaczego powinniśmy ufać </c>
00:13:38.029 --> 00:13:43.579
autorytet Pisma Świętego, kiedy Jezus
00:13:39.920 --> 00:13:46.730
<c.colorCCCCCC>mówi, że możemy im wierzyć z powodu </c>
00:13:43.579 --> 00:13:48.230
<c.colorCCCCCC>autorytet tego słowa i tak dalej </c>
00:13:46.730 --> 00:13:49.699
<c.colorE5E5E5>nie ma kołowego rozumowania </c>
00:13:48.230 --> 00:13:51.290
dowody wewnątrz i na zewnątrz
00:13:49.699 --> 00:13:54.410
<c.colorCCCCCC>Pisma wskazujące na autorytet </c>
00:13:51.290 --> 00:13:57.649
pisma święte i <c.colorE5E5E5>rzeczywistość </c>
00:13:54.410 --> 00:14:00.680
Jezus jest Bogiem i przyszedł jako <c.colorE5E5E5>bezgrzeszny </c>
00:13:57.649 --> 00:14:02.790
poświęcenie dla nas i to <c.colorE5E5E5>, co mówi </c>
00:14:00.680 --> 00:14:05.880
o charakterze i łasce Boga
00:14:02.790 --> 00:14:07.590
i kim właściwie jest jego atrybuty
00:14:05.880 --> 00:14:10.980
kiedy mówimy o Bożej łasce, <c.colorCCCCCC>która jest </c>
00:14:07.590 --> 00:14:13.590
<c.colorE5E5E5>wielka historia Boga jest Jego łaską </c>
00:14:10.980 --> 00:14:17.130
cała książka, którą dał nam <c.colorCCCCCC>swoje słowo </c>
00:14:13.590 --> 00:14:18.450
to wszystko łaska mówimy teraz, że jesteśmy w
00:14:17.130 --> 00:14:22.140
<c.colorE5E5E5>czas kościoła i czas </c>
00:14:18.450 --> 00:14:25.620
łaska to cała łaska dzięki Jego łasce on
00:14:22.140 --> 00:14:29.730
dał <c.colorCCCCCC>nam swoje słowo i to wszystko </c>
00:14:25.620 --> 00:14:31.800
<c.colorCCCCCC>czy </c><c.colorE5E5E5>to jest pełne ekspresji </c>
00:14:29.730 --> 00:14:34.530
<c.colorE5E5E5>Jego miłość i Jego łaska </c><c.colorCCCCCC>i Jego miłosierdzie </c>
00:14:31.800 --> 00:14:37.320
ku nam i triumfuje miłosierdzie
00:14:34.530 --> 00:14:39.380
sąd i Bóg nie chce tego
00:14:37.320 --> 00:14:42.390
powinien zginąć, ale wszyscy powinni przyjść
00:14:39.380 --> 00:14:44.010
pokuta i zbawienie przez Jezusa
00:14:42.390 --> 00:14:45.990
Chrystus nie chce tego
00:14:44.010 --> 00:14:47.880
zginąć i <c.colorE5E5E5>tak poszedł do tych wielkich </c>
00:14:45.990 --> 00:14:51.060
długości i pokazując nam swoją miłość
00:14:47.880 --> 00:14:54.300
wyrażona poprzez <c.colorCCCCCC>ofiarę złożoną przez </c>
00:14:51.060 --> 00:14:56.460
Jezus Chrystus w naszym imieniu jest niesamowity
00:14:54.300 --> 00:14:58.800
<c.colorE5E5E5>i to jest dobra wiadomość </c>
00:14:56.460 --> 00:15:00.960
dobre wieści <c.colorE5E5E5>to świetna wiadomość, tak </c>
00:14:58.800 --> 00:15:05.580
wielkie tak, to jest <c.colorCCCCCC>i </c><c.colorE5E5E5>dowód na to </c>
00:15:00.960 --> 00:15:07.950
popiera, że ​​wspaniała wiadomość jest wspaniała
00:15:05.580 --> 00:15:10.950
i dlatego to zmieniające życie tak
00:15:07.950 --> 00:15:14.700
tak tak wiem, że to było <c.colorCCCCCC>w moim życiu i </c>
00:15:10.950 --> 00:15:17.400
<c.colorE5E5E5>w twoim też i tak tak, kiedy ty </c>
00:15:14.700 --> 00:15:18.870
czytaj <c.colorE5E5E5>swoją </c><c.colorCCCCCC>Biblię i wiesz, że ty </c>
00:15:17.400 --> 00:15:20.190
chodź <c.colorE5E5E5>, że załatwiłeś </c>
00:15:18.870 --> 00:15:22.380
upoważnij Pismo Święte teraz, kiedy Ty
00:15:20.190 --> 00:15:25.290
przeczytaj to, <c.colorE5E5E5>a zobaczysz, co Bóg mówi </c>
00:15:22.380 --> 00:15:28.680
<c.colorE5E5E5>o tym kim </c><c.colorCCCCCC>jest i kim jesteś </c>
00:15:25.290 --> 00:15:30.330
on i jego łaska i patrzymy na niego
00:15:28.680 --> 00:15:32.100
Znam początek od końca i
00:15:30.330 --> 00:15:33.480
widzimy całą drogę przez <c.colorE5E5E5>Biblię </c>
00:15:32.100 --> 00:15:36.270
<c.colorE5E5E5>aż do końca Objawienia </c>
00:15:33.480 --> 00:15:39.600
Boża łaska Boża łaska i jest
00:15:36.270 --> 00:15:41.100
wstrzymanie wyroku, ale <c.colorE5E5E5>musimy </c>
00:15:39.600 --> 00:15:43.200
zrozum, <c.colorE5E5E5>że wiesz, że </c><c.colorCCCCCC>wszyscy </c><c.colorE5E5E5>jesteśmy </c>
00:15:41.100 --> 00:15:46.350
grzesznicy i wszyscy naruszyliśmy Boga
00:15:43.200 --> 00:15:49.470
prawo moralne i zapewnił nam drogę
00:15:46.350 --> 00:15:51.950
nie brać kary, która <c.colorCCCCCC>jest </c>
00:15:49.470 --> 00:15:54.960
słusznie nasze za złamanie <c.colorE5E5E5>jego prawa </c>
00:15:51.950 --> 00:15:57.750
przez Jezusa Chrystusa dał <c.colorE5E5E5>drogę </c>
00:15:54.960 --> 00:16:00.750
<c.colorE5E5E5>uciec od Jeopardy, za którą jest </c>
00:15:57.750 --> 00:16:04.050
wszyscy z <c.colorE5E5E5>nas tak i ci, którzy otrzymują </c>
00:16:00.750 --> 00:16:06.720
Chrystus stał się jego, a my jesteśmy sprawiedliwi
00:16:04.050 --> 00:16:09.750
przed nim z <c.colorE5E5E5>tego powodu nic nie zrobiliśmy </c>
00:16:06.720 --> 00:16:13.110
nie tak nie nie zasłużyliśmy na samochody
00:16:09.750 --> 00:16:15.150
niesamowity <c.colorCCCCCC>jest niesamowity huh tak on jest </c>
00:16:13.110 --> 00:16:18.060
<c.colorCCCCCC>niesamowite to jest </c><c.colorE5E5E5>jego słowo </c>
00:16:15.150 --> 00:16:21.990
a my tylko podrapaliśmy powierzchnię i my
00:16:18.060 --> 00:16:23.670
po prostu jedz to wszystko tam <c.colorE5E5E5>wow, to więcej </c>
00:16:21.990 --> 00:16:30.180
jest tam tak wiele <c.colorE5E5E5>po prostu </c>
00:16:23.670 --> 00:16:32.520
to wspaniałe i wiem, czasami <c.colorE5E5E5>w </c>
00:16:30.180 --> 00:16:34.260
dzielenie się z ludźmi, wiesz, <c.colorCCCCCC>kiedyś </c>
00:16:32.520 --> 00:16:36.150
<c.colorE5E5E5>denerwuj się tato i nadal czasami </c>
00:16:34.260 --> 00:16:39.030
z <c.colorCCCCCC>Bogiem myślę, że mi w tym pomaga </c>
00:16:36.150 --> 00:16:40.770
umowa, oh muszę się dzielić, trochę szybko
00:16:39.030 --> 00:16:42.390
podaj powód, dlaczego w <c.colorE5E5E5>to wierzę </c>
00:16:40.770 --> 00:16:45.120
bo to takie niesamowite, czy mogę go poznać
00:16:42.390 --> 00:16:47.490
łaska wobec mnie i tak niesamowita i <c.colorE5E5E5>ja </c>
00:16:45.120 --> 00:16:49.470
muszę zapamiętać datę Izajasza i ja
00:16:47.490 --> 00:16:53.580
muszę pamiętać o tych wszystkich rzeczach, ale ja
00:16:49.470 --> 00:16:56.670
okazało się, <c.colorE5E5E5>że to nie ma znaczenia </c>
00:16:53.580 --> 00:16:58.410
ponieważ to Bóg działa w tobie
00:16:56.670 --> 00:17:01.740
będzie <c.colorE5E5E5>działać zgodnie z jego dobrym celem </c>
00:16:58.410 --> 00:17:04.500
absolutnie i <c.colorE5E5E5>on wykonuje pracę i on </c>
00:17:01.740 --> 00:17:07.860
chce, z kim rozmawiasz, czy
00:17:04.500 --> 00:17:10.770
to twój współmałżonek twoje dzieci twoje
00:17:07.860 --> 00:17:12.270
rodzice znajomych chce <c.colorE5E5E5>im </c>
00:17:10.770 --> 00:17:15.240
<c.colorE5E5E5>dobrze z nim współpracować </c>
00:17:12.270 --> 00:17:17.070
nawet więcej <c.colorE5E5E5>niż chcemy, żeby </c><c.colorCCCCCC>on i tak on </c>
00:17:15.240 --> 00:17:19.650
w swojej miłości przyciąga go sznurkami
00:17:17.070 --> 00:17:21.720
<c.colorCCCCCC>kochająca dobroć mówi w jego słowie i </c>
00:17:19.650 --> 00:17:23.910
Po prostu <c.colorE5E5E5>trzymam się tego czasami chodzę </c>
00:17:21.720 --> 00:17:26.450
daleko, oh człowieku, powinienem był <c.colorE5E5E5>powiedzieć, że ja </c>
00:17:23.910 --> 00:17:29.310
nie powinienem tego powiedzieć <c.colorCCCCCC>, ale </c><c.colorE5E5E5>w końcu </c>
00:17:26.450 --> 00:17:31.370
jest w jego rękach <c.colorE5E5E5>i on ich kocha </c>
00:17:29.310 --> 00:17:34.080
tak i to nie jest kwestia sprawiedliwego
00:17:31.370 --> 00:17:35.790
rozumienie intelektualnie, ale
00:17:34.080 --> 00:17:37.500
jest dziełem <c.colorCCCCCC>ducha </c><c.colorE5E5E5>w </c>
00:17:35.790 --> 00:17:40.020
<c.colorE5E5E5>przyciąga serce tych, którzy są Bogiem </c>
00:17:37.500 --> 00:17:41.400
sam, a więc tak, dowody muszą
00:17:40.020 --> 00:17:43.920
bądź tam i tak jest
00:17:41.400 --> 00:17:46.950
my, którzy znamy Pana, jak i tych, którzy
00:17:43.920 --> 00:17:48.960
czy nie daje nam to budowania naszej wiary
00:17:46.950 --> 00:17:51.870
prawda potwierdza nasze własne tak i
00:17:48.960 --> 00:17:55.590
wzmacnia naszą determinację do chodzenia i do
00:17:51.870 --> 00:17:58.050
służcie Mu i wiedzcie, że <c.colorE5E5E5>my jesteśmy tym </c>
00:17:55.590 --> 00:18:01.200
jest prawdą, a więc kiedy dowody są
00:17:58.050 --> 00:18:03.330
zażądałem, żebyś tam <c.colorCCCCCC>był </c>
00:18:01.200 --> 00:18:05.160
<c.colorE5E5E5>tak, a może właśnie o to chodzi </c>
00:18:03.330 --> 00:18:07.320
wskazuje osobę w <c.colorCCCCCC>kierunku zadłużenia </c>
00:18:05.160 --> 00:18:09.630
i gdy poruszają się w tym kierunku, to
00:18:07.320 --> 00:18:12.300
<c.colorE5E5E5>mam na myśli Ducha Bożego, który ich prowadzi </c>
00:18:09.630 --> 00:18:14.730
niektórzy sadzą wodę, którą Bóg powoduje
00:18:12.300 --> 00:18:17.780
zwiększ <c.colorE5E5E5>hej tak dobrze, dlaczego nie </c>
00:18:14.730 --> 00:18:20.310
Modlitwa końcowa, czy będziecie się modlić ponownie, tato
00:18:17.780 --> 00:18:22.140
ojciec dziękuję za ten czas <c.colorE5E5E5>i my </c>
00:18:20.310 --> 00:18:25.680
dziękuję <c.colorE5E5E5>za twoje słowo dziękujemy </c>
00:18:22.140 --> 00:18:26.910
Panie za twoją łaskę wobec nas ojciec I
00:18:25.680 --> 00:18:28.770
módlcie się <c.colorE5E5E5>za wszystkich, którzy słuchają </c>
00:18:26.910 --> 00:18:31.290
oglądanie ojca
00:18:28.770 --> 00:18:33.360
nawet teraz w tym momencie dotkniesz
00:18:31.290 --> 00:18:36.300
ich serca z prawdą <c.colorE5E5E5>o tym, kim jesteście </c>
00:18:33.360 --> 00:18:38.220
są i łaska, którą masz dla <c.colorE5E5E5>nich </c>
00:18:36.300 --> 00:18:40.680
i miłosierdzie, które jest dostępne przez
00:18:38.220 --> 00:18:44.130
Jezus Chrystus i za którym tęsknisz
00:18:40.680 --> 00:18:46.500
oni zwracają się do ciebie <c.colorCCCCCC>i długości tego </c>
00:18:44.130 --> 00:18:48.090
poszedłeś do ojca, dziękujemy ci
00:18:46.500 --> 00:18:52.520
dziękuję za ten <c.colorCCCCCC>czas w imieniu Jezusa </c>
00:18:48.090 --> 00:18:55.380
amen amen dzięki jeszcze raz <c.colorE5E5E5>za dostrajanie </c>
00:18:52.520 --> 00:18:58.290
sprawdź naszą nową telewizję codzienną
00:18:55.380 --> 00:19:00.720
możesz także znaleźć nas na <c.colorE5E5E5>Facebooku i na Tobie </c>
00:18:58.290 --> 00:19:02.490
można <c.colorE5E5E5>nas posłuchać także na zszywaczu i </c>
00:19:00.720 --> 00:19:04.830
mamy <c.colorE5E5E5>nadzieję, że dostroisz się w przyszłym tygodniu </c>
00:19:02.490 --> 00:19:06.750
i <c.colorE5E5E5>że zaczniesz otwierać </c><c.colorCCCCCC>Słowo </c>
00:19:04.830 --> 00:19:09.060
<c.colorCCCCCC>Boga i pozwalając mu mówić do ciebie i </c>
00:19:06.750 --> 00:19:11.040
dzięki <c.colorE5E5E5>temu zmieni twoje życie </c>
00:19:09.060 --> 00:19:13.430
<c.colorE5E5E5>znowu tata nie wygląda na rozmytego </c><c.colorCCCCCC>dobrze </c>
00:19:11.040 --> 00:19:13.430
świetny tydzień
00:19:16.550 --> 00:19:18.610
ty
00:19:28.890 --> 00:19:30.950
ty
00:19:33.130 --> 00:19:35.190
ty
You can’t perform that action at this time.