Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
13 lines (8 sloc) 866 Bytes

Sobre el 1er Regiment Amfibi

image{: .center}

El 1er Regiment Ambfibi és un dels grups que pertany a la comunitat Catalana de simulació Cavallers del Cel. Dintre del 1RA és realitzen missions de combat posant en practica tàctiques i estratègies reals en entorns altament hostils i amb un component de rol important per ajudar-nos a la immersió.

Per aconseguir completar les missions amb èxit, tenim un programa de reclutes on impartim classes de manera regular per formar als nous membres en una acadèmia virtual creada al simulador.

Si voleu contactar amb nosaltres ho podeu fer: