Ένα bash script που ενημερώνει για τις γιορτές της τρέχουσας ημέρας
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
LICENSE
README.md
eortes

README.md

Eortes-bash-zenity

Ένα bash script που ενημερώνει για τις γιορτές της τρέχουσας ημέρας