C++ CMake Shell
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Pull request Compare This branch is even with Apkawa:master.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
cmake
doc
locale
res
src
tests
translations
ui
.gitignore
CMakeLists.txt
README.md
icon.rc
res.qrc
tsupdate

README.md

QGifer

QGifer is a tool for extracting part of a video to an animated GIF file.

http://sourceforge.net/projects/qgifer/

Author:  	Lukasz Chodyla <chodak166@op.pl>
Author:		Arkadii Ivanov <apkawa@gmail.com>

This program is free software; you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
(at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA

Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; możesz go
rozprowadzać dalej i/lub modyfikować na warunkach Powszechnej
Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundację Wolnego
Oprogramowania - według wersji 3 tej Licencji lub (według twojego
wyboru) którejś z późniejszych wersji.

Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on
użyteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej
gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH
ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania bliższych informacji sięgnij do
Powszechnej Licencji Publicznej GNU.

Z pewnością wraz z niniejszym programem otrzymałeś też egzemplarz
Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License);
jeśli nie - napisz do Free Software Foundation, Inc., 59 Temple
Place, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA

Requirements

  • Qt version 4.8.0, or higher.
  • OpenCV (core, highgui, imgproc) version 2.3 or higher.
  • giflib version 4.1 or higher.
  • CMake version 2.6 or higher.

Compilation and installation

cd qgifer_source_dir
mkdir build && cd build
cmake .. -DCMAKE_INSTALL_PREFIX="/usr/local/" -DQUIET_MODE=ON
make
sudo make install

note: use

cmake .. -G "MinGW Makefiles" -DQUIET_MODE=ON

for Windows with MinGW.

For debugging you can add cmake option RELEASE_MODE=OFF As example:

cmake .. -DRELEASE_MODE=OFF

Build debian package

cmake .. -DCMAKE_INSTALL_PREFIX="/usr/local/" -DQUIET_MODE=ON
make package