Skip to content
master
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
js
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

p5Dojo

Try it!

Så här arbetar du! This is the way you work!

 • Du ska med kod återskapa den första bitmappen.
 • The first bitmap is your mission.
 • Resultatet av din kod hamnar i den andra bitmappen.
 • The result of your code is displayed in the second bitmap.
 • Skillnaden visas i den tredje bitmappen. Den ska bli helt svart när du har löst uppgiften.
 • The third bitmap contains the difference. When you are finished, it will be completely black.

Svårighetsnivåer Difficulty Levels

 • Vit White
  • Exempel Example
 • Grön Green
  • Lätt Easy
 • Gul Yellow
  • Medel Medium
 • Röd Red
  • Svår Hard

Menyn The Menu

  • innebär öppna Open
  • innebär stäng Close

Länkar Links

Chrome och Windows rekommenderas. Chrome and Windows are recommended.

Ingen annan programvara behöver installeras. No other software is needed.

Mera information More information

Kontakt: janchrister.nilsson snabel gmail.com

färger colors

r,g,b färg  colors
=====================
0,0,1 blå   blue
0,1,0 grön  green
0,1,1 cyan  cyan
1,0,0 röd   red
1,0,1 magenta magenta
1,1,0 gul   yellow
0   svart  black
0.5  grå   gray
1   vit   white

bg

bakgrundsfärg background

bg r,g,b färg color
=====================
bg 1   vit white
bg 1,1,0 gul yellow

fc

fyllningsfärg fill

fc r,g,b   färg
==================
fc()     ingen
fc 1     vit
fc 1,1,0   gul
fc 1,0,0   röd
fc 1,0,0,0.5 röd, halvgenomskinlig

sc

streckfärg stroke

sc r,g,b   färg
==================
sc()     ingen
sc 1     vit
sc 1,1,0   gul
sc 1,0,0   röd
sc 1,0,0,0.5 röd, halvgenomskinlig

sw

strecktjocklek strokeWeight

sw pixlar

Ritkommandon Drawing commands

circle

Ritar en cirkel med medelpunkt x,y och radie r

circle x,y,r

point

Ritar en punkt med koordinater x,y

point x,y

line

Ritar en linje mellan två punkter

line x1,y1, x2,y2

ellipse

Ritar en ellips med medelpunkt x,y, bredd w och höjd h

ellipse x,y, w,h

rect

Ritar en rektangel med övre vänstra hörnet i x,y, bredd w samt höjd h

rect x,y, w,h

triangle

Ritar en figur med tre hörn

triangle x1,y1, x2,y2, x3,y3

quad

Ritar en figur med fyra hörn

quad x1,y1, x2,y2, x3,y3, x4,y4

arc

Du ritar en cirkel, fast med startvinkel och stoppvinkel. Bågen ritas medurs med start klockan tre. Använd sc, sw samt fc för att styra utritningen. Använd angleMode för att ange vinklar som radianer eller grader.

arc x,y, w,h, start,stopp

angleMode

Påverkar rotate och trigonometriska funktioner, typ sinus och cosinus

 • DEGREES
 • RADIANS

rectMode

Anger rektangelns ankarpunkt

 • CORNER
 • CORNERS
 • CENTER
 • RADIUS

ellipseMode

Anger hur ellipsens parametrar ska tolkas

 • CORNER
 • CORNERS
 • CENTER
 • RADIUS

text

Skriver en text. fc, sc, textAlign och textSize påverkar utseendet

 text "p5Dojo",x,y

textAlign

textAlign horisontal,vertical

 • LEFT,CENTER,RIGHT
 • TOP,CENTER,BOTTOM,BASELINE

textSize

 textSize pixels

textFont

 textFont 'monospace' # t ex

range

Skapar en lista med tal

     range start,  stopp,  inkrement
compare: for i=start; i<stopp; i+=inkrement
[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9] == range 10
[0,1,2,3,4]      == range 5
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10] == range 1,11
[0,2,4,6,8]      == range 0,10,2
[10,8,6,4,2]      == range 10,0,-2

for

Används om man vill loopa ett visst antal gånger. Loop a known number of times

Glöm ej att indentera innehållet med ett tabsteg! Don't forget to indent one tab!

kommando           resultat
======================================
for i in range 10       [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9]
for i in range 5       [0,1,2,3,4]
for i in range 1,11      [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
for i in range 0,10,2     [0,2,4,6,8]
for i in [0..10] by 2     [0,2,4,6,8,10]
for i in range 10,0,-2    [10,8,6,4,2]
for i in [1,1,2,3,5,8,13,21] [1,1,2,3,5,8,13,21]

lerp

Linjär interpolation och extrapolation, genom att ange två startpunkter. Linear interpolation and extrapolation

 y == lerp y0,y1,i == y0 + (y1-y0) * i
 8 == lerp 10,12,-1
10 == lerp 10,12,0
11 == lerp 10,12,0.5
12 == lerp 10,12,1
14 == lerp 10,12,2

if

# Fyra olika sätt att göra samma sak:

if i % 2 == 0
 fc 0
else 
 fc 1

if i % 2 == 0 then fc 0 else fc 1

fc if i % 2 == 0 then 0 else 1

fc i%2

koordinatsystemet

kommando    kommentar
=========================
translate x,y  flyttar origo
rotate vinkel  roterar runt origo
scale n     skalar upp eller ner

rotate

Roterar en vinkel medurs. Rotate a given angle clockwise

rotate vinkel 

cos

sin

Grafik

radianer grader  cos   sin
0      0    1    0
PI / 6   30    0.866  0.5
PI / 4   45    0.707  0.707
PI / 3   60    0.5   0.866
PI / 2   90    0    1
PI    180   -1    0

atan2

  y  x  atan2 y,x
      radianer grader
  0 100  0     0
 100 100  PI/4   45
 100  0  PI/2   90
 100 -100  3*PI/4  135
  0 -100  PI    180
-100 -100  5*PI/4  225
-100  0  3*PI/2  270
-100 100  7*PI/4  315

map

Linjär interpolation och extrapolation, genom att ange start- och slutpunkter. Linear interpolation and extrapolation

 yi == map xi, x0, xn, y0, yn == y0 + (xi-x0) * (yn-y0) / (xn-x0)
250 == map 25, 0,100, 0,1000
 30 == map 1, 0, 10, 25, 75

constrain

Begränsar ett värde

    constrain  x, xmin, xmax
 0 == constrain -10,  0, 100
 10 == constrain 10,  0, 100
100 == constrain 120,  0, 100

int

Tar bort decimalerna

 3 == int 3.14
 -3 == int -3.14

round

Avrundar till närmaste heltal

 3 == round 3.14
 -4 == round -3.54

parseInt

Konverterar från sträng till heltal

 3 == parseInt '3'
 -3 == parseInt '-3'

parseFloat

Konverterar från sträng till decimaltal

 3.14 == parseFloat '3.14'
 -3.14 == parseFloat '-3.14'

abs

Absolutbelopp

 1 == abs 1
 1 == abs -1

dist

Avståndet mellan två punkter

   dist x1,y1,x2,y2
 5 == dist 3, 0, 0, 4
13 == dist 10,10,22, 5

nf

Formatterar ett decimaltal

'00112.53'  == nf 112.53096155, 5, 2
'0112.531'  == nf 112.53096155, 4, 3
'112.530962' == nf 112.53096155, 3, 6

PI

0.78539816339     == QUARTER_PI
1.57079632679489661923 == HALF_PI
3.14159265358979323846 == PI
6.28318530717958647693 == TWO_PI

sqrt

Kvadratrot

1.41421356237 == sqrt 2
2       == sqrt 4
5       == sqrt 25

log10

Logaritm

0       == log10 1
0.30102999566 == log10 2
1       == log10 10
2       == log10 100

Date

Datum

d = new Date 2017, 5, 9, 18, 44, 37, 123
18 == d.getHours()
44 == d.getMinutes()
37 == d.getSeconds()

array

Listor

a = [7,8,9]
a[0] == 7
a.push 10
a.length == 4
8 in a == true
a.pop() == 10
a == [7,8,9]
a.unshift 6
a == [6,7,8,9]
a.shift() == 6
a == [7,8,9]
a.splice(1,1) == [8]
a.reverse() == [9,7]
a.join(':') == '9:7'
a.splice(1,0,8) == [9,8,7]
a.concat([4]) == [9,8,7,4]
a.sort()
a == [7,8,9]
Array(5).fill(0) == [0,0,0,0,0]
10 == [1,2,3,4].reduce ((total,num) -> total + num)

string

Strängar

"CoffeeScript".toUpperCase() == "COFFEESCRIPT"
"CoffeeScript".toLowerCase() == "coffeescript"
"CoffeeScript"[6]      == "S"
"CoffeeScript".substr(0,6)  == "Coffee"
"10,20,30".split(',')    == ['10','20','30']
"CoffeeScript".indexOf('c') == 7

object

b = {x:1}
b.y = 2
b['z'] = 3
b == {x:1, y:2, z:3}
keys = []
values = []
for key,value of b # Notera att of används här.
 keys.push key
 values.push value
keys == ['x','y','z']
values == [1,2,3]

operators

Precedence

(2 + 3) * 4 == 20

not false == true # Logic not. ! in Javascript
not true == false

~0 == 1 # bitwise not
~1 == 0

2 ** 3   == 2*2*2
3 / 2    == 1.5
3 // 2   == 1
3 % 2    == 1
4 % 2    == 0
-3 %% 2   == 1

2 + 3 * 4  == 14
1 + 2    == 3
1 - 2    == -1

1 << 2 == 4 # shift left
5 >> 2 == 1 # shift right

2 < 3 == true
2 > 3 == false
2 >= 3 == false
2 >= 2 == true
2 <= 3 == true
2 <= 2 == true

2 == 3 == false
2 == 2 == true
2 != 3 == true
2 != 2 == false

0 & 0 == 0 # bitwise and
0 & 1 == 0
1 & 0 == 0
1 & 1 == 1

0 ^ 0 == 0 # bitwise xor
0 ^ 1 == 1
1 ^ 0 == 1
1 ^ 1 == 0

0 | 0 == 0 # bitwise or
0 | 1 == 1
1 | 0 == 1
1 | 1 == 1

false and false == false # Logic and. && in Javascript
false and true == false
true and false == false
true and true == true

false or false == false # Logic or. || in Javascript
false or true == true
true or false == true
true or true == true

while

Används när man inte vet hur många gånger man vill loopa

i = 0
res = []
while i < 10
 res.push i
 i++
res == [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9]

push & pop

Sparar och återställer följande kommandon:

 • rotate scale translate fc sc sw rectMode
 • tint strokeCap strokeJoin imageMode ellipseMode colorMode
 • textAlign textFont textMode textSize textLeading
 • information

Coffeescript

 • Orsak: Programmering ska vara så enkelt som möjligt
 • Kodblock indenteras med tab (som Python) i stället för blockparenteser {}
 • Tabstorlek alltid två mellanslag
 • Python-kolon används ej
 • Semikolon är frivilliga
 • Parenteser behövs bara för att anropa funktioner som saknar parametrar.
 • Funktioner skapas med ->

Javascript

Omge Javascript med backtick.

`function g(a,b) { return a+b; }`
c = g 1,2 # 3

thisDot

@ i Coffeescript motsvarar this. i Javascript. Används för att komma åt egenskaper och metoder i det egna objektet.

class Animal
 constructor : -> @legs = 4 # javascript: this.legs = 4

pil

Används av Coffeescript i stället för function i Javascript. Se exempel 2 nedan.

->

arguments

Anger den faktiska argumentlistan som en funktion anropas med.

exempel 1: Coffeescript

bg 1, 0.5, 1
sw 2
sc 0.5
angleMode DEGREES
for i in range 10
 fc i % 2
 rotate 5
 rect 20 * i + 5, 5, 10, 10

exempel 1: Javascript

background(255, 127, 255);
strokeWeight(2);
stroke(127);
angleMode(DEGREES);
for (var i = 0; i < 10; i++) {
 fill((i % 2) * 255);
 rotate(5);
 rect(20 * i + 5, 5, 10, 10);
}

exempel 2: funktion i Coffeescript

lerp = (x0,x1,i) -> x0 + (x1-x0) * i

exempel 2: funktion i Javascript

function lerp(x0,x1,i) {
 return x0 + (x1-x0) * i;
}

inclusiveRange

[2..4] == [2,3,4]
'abcde'[2..4] == 'cde'

exclusiveRange

[2...4] == [2,3]
'abcde'[2...4] == 'cd'

Källkod

Din källkod sparas på din dator automatiskt. Töm editorfönstret (ctrl-A) om du vill starta om. Flera personer kan dela på samma maskin, men de måste då ha egna inloggningar.

Om du tycker att editorn är långsam:

 • avmarkera kryssrutan Run

Om du tror att p5Dojo har hängt sig:

 • stäng ner Chrome
 • gå in på första uppgiften
 • avmarkera kryssrutan Run
 • gå in på uppgiften som hängt sig
 • korrigera felet
 • utför Refresh

Javascript till Coffeescript

js2coffee

Utveckling på egen maskin

Egen maskin

Interaktivitet

Lektion 9 och framåt innehåller interaktiva övningar. Det innebär att man med menykommandon och/eller musklick påverkar ett objekts tillstånd. Utritningen av objektet är beroende av tillståndet.

nian

Kommandomenyn

Den kvadratiska listboxen innehåller kommandon. Dessa måste skapas med kod. I reset() initialiserar man egenskaperna. Låt anropet till super vara kvar. Texten "aaefkrrtu" i bilden kan matas in med ett klick på kommandot enter().

Att tänka på

Den rödgröna tabellen längst ner innehåller aktuellt tillstånd. Denna ska bli helgrön.

Differens

 • Första kolumnen innehåller egenskapens namn.
 • Andra kolumnen innehåller data, både för förebilden och din kod.
 • Den gröna raden innehåller förebildens värde
 • Den röda raden innehåller egenskapens värde i din kod
 • Den gråa raden pekar ut skillnaderna.
 • Klicka på reset() om kod och data är i otakt.
 • draw() anropas automatiskt.

readText

@readText() # Läser en textrad från textrutan under skillnadsbitmappen

readInt

@readInt() # Läser ett heltal från textrutan under skillnadsbitmappen

readFloat

@readFloat() # Läser ett flyttal från textrutan under skillnadsbitmappen

mousePressed

mousePressed() kan definieras för att ta hand om musklick. Detta ger större flexibilitet, men kräver att programmeraren måste avgöra var användaren klickat.

Minimalt exempel

Efter funktionspilarna lägger man in sin kod. Förutom dessa metoder, tillkommer menykommandon och egna hjälpmetoder. Sista raden skapar själva objektet.

class Counter extends Application
 reset : -> super
 draw : -> super
 up : ->
 down : ->
 mousePressed : (mx,my) ->
counter = new Counter

Exemplet, ej fullständigt:

class Counter extends Application
 reset : ->
  super
  @counter = 0
 draw : -> text @counter,100,100
 up : -> @counter++
 down : -> @counter--
 mousePressed : (mx,my) ->
counter = new Counter

class

Man kan säga att instanser är substantiv, metoder verb och egenskaper adjektiv. Klassen är ett slags formulär, mall eller prototyp.

En klass skapas genom att skriva ordet class följt av namnet.

class Djur

Metoder

Metoder, skrivs med namnet följt av ett kolon samt en pil. Konstruktorn är en metod som anropas då objektet skapas.

class Djur
 constructor : () ->

För att skapa ett objekt, använd ordet new följt av klassens namn.

djur = new Djur

Egenskaper

Egenskaper inleds med tecknet @ och överlever inuti objektet.

class Djur
 constructor : (namn,födelseår) ->
  @namn = namn
  @födelseår = födelseår

Man kan omvandla en parameter till en egenskap genom att sätta ett @ före.

class Djur
 constructor: (@namn,@födelseår) ->

Egenskaper och metoder kan nås utifrån med hjälp av punktnotation.

misse = new Djur "Misse", 2012
print misse.namn # Misse skrivs ut

Arv

Du kan ärva en klass med extends. Det innebär att den nya klassen ärver alla metoder och egenskaper från föräldern. Dessutom kan man skapa nya metoder och egenskaper i den nya klassen. Ett arv innebär oftast en specialisering.

class Hund extends Djur
class Uggla extends Djur

pluto jakob

Antag att de båda djuren talar olika.

super innebär att man anropar den ärvda metoden.

class Djur
 constructor: (@namn,@födelseår) ->
 tala: (ljud) -> print ljud

class Hund extends Djur
 tala: -> super "voff!"

class Uggla extends Djur
 tala: -> super "simma lugnt!"

pluto = new Hund "Pluto", 1930
jakob = new Uggla "Jakob", 1968

pluto.tala() # "voff!" skrivs ut.
jakob.tala() # "simma lugnt!" skrivs ut.

About

Programming Learning Environment

Resources

Releases

No releases published

Packages

No packages published
You can’t perform that action at this time.