Skip to content
Web o aplikaci najdete na:
TypeScript HTML CSS JavaScript Other
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
client
demo
docs
reference/cityvizor-import-api
server Fix creating of year on new year import Nov 6, 2019
.dockerignore
.gitignore
Dockerfile
LICENSE
README.md
docker-compose.yml
package.json

README.md

CityVizor

Přehledný rozklikávací rozpočet s plněním na jednotlivé faktury a dalšími funkcemi pro samosprávy. Aplikace byla vytvořena zaměstnanci Ministerstva financí ČR, Otevřená Města vám poskytují tuto aplikaci jako službu. Data jsou poskytována obcemi dobrovolně.

Spuštění na serveru

Instalace

Potřebné aplikace

Instalace a kompilace

npm install   # instalace balíčků
npm run build  # kompilace kódu

Nastavení

Vytvoření admin přístupu

npm run create-admin

Vytvoří uživatele admin s heslem admin

Konfigurace

Prostředí

Konfigurační soubory server/environment.<prostředí>.js

Prostředí nastavíme pomocí globální proměnné NODE_ENV:

NODE_ENV=production    # Linux & Mac
$end:NODE_ENV="production" # Windows PowerShell
set NODE_ENV=production  # Windows Command Prompt

Přednastavené je pouze prostředí local.

Obecná nastavení

Složka server/config.

Řízení přístupů

Složka server/src/acl.

Konfigurace klienta

Složka client/src/config

Spuštění

npm start

Lokální vývoj

Frontend:

cd client
ng serve --configuration=local

Backend:

$env:NODE_ENV="local" # ve Windows v PowerShellu
set NODE_ENV=local  # ve Windows v příkazovém řádku
NODE_ENV=local    # v Linuxu nebo na Macu v terminálu

cd server
npm run dev

Pravidla přispívání

 • kód v angličtině, commity v angličtině, pull requesty v angličtině, issues v češtině
 • struktura souborů na klientu dle Angular Style Guide

Verzování

Verzování je tvořeno tříčíselným číslem verze: <major>.<minor>.<patch>

Toto číslo se mění následovně:

 • major číslo se zvýší a minor a patch čísla vynulují, pokud s verzí přichází breaking change
 • minor číslo se zvýší a patch číslo vynuluje, pokud s verzí přichází nová funkcionalita
 • patch číslo se zvýší, pokud s verzí přichází drobná oprava chyby
You can’t perform that action at this time.