Skip to content
A 2D mobile halloween game built on Corona
Lua
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Assets
Completed
GameObjects
Default-568h@2x.png
Instructies.lua
README.md
build.settings
config.lua
main.lua

README.md

Halloween Game

Een Mobile 2D mobile game gemaakt met Corona

Tools

  • Corona SDK
  • Sublime Text 2 met de Corona Editor Plugin
  • Corona Simulater

Links

https://coronalabs.com/products/corona-sdk/

http://www.sublimetext.com/

https://packagecontrol.io/installation

Instructies

Corona SDK Installeren

* Ga naar coronalabs.com en download de SDK (eerst een account maken)
* Installeer de SDK
* Open de Corona Simulator om deze te activeren en sluit hem weer

Sublime Text 2 installeren

* Ga naar www.sublimetext.com, download Sublime Text 2
* Installeer sublime text 2 op je computer.

Sublime Text 2 Package Manager

* Ga naar Package Control en kopieer daar het blok code voor Sublime Text 2. (NIET voor 3)
* Open Sublime Text 2 en ga naar "View > Show Console"
* Plak de code in de console en druk op enter om te installeren
* Start Sublime Text 2 opnieuw op (in sommige gevallen een aantal keer, totdat er geen errors meer zijn)

Installeer de Corona Editor voor Sublime Text 2

* Open Sublime Text 2
* Ga naar "Tools > Command Pallet"
* Zoek naar, en klik op "Package Control: Package Installer"
* Zoek naar, en klik op "Corona Editor" en installeer
* Start Sublime Text 2 opnieuw op

Nu kun je in de Corona Simulator een nieuw project maken. Daarna kun je de simulator sluiten en de map van het project in Sublime openen.

You can’t perform that action at this time.