Skip to content

CodingDojoSilesia/game-master-tool

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
src
 
 
 
 
 
 
 
 

Narzędzie wspomagające prowadzenie sesji RPG w systemie CRAM

Zadaniem uczestników Coding Dojo Silesia jest zaimplentowanie konsolowego narzędzia wspomagającego prowadzenie sesji RPG opartych o system CRAM. CRAM jest to jednostronicowy dokument zawierający zbiór reguł i mechanik prostego systemu RPG. W zadaniu należy zaimplementować kompletne zasady systemu z wyłączeniem spalania punktów szczęścia (atrybut LUC) za dodatkowy rzut kością. Dostępne w programie komendy zostały zaprezentowane poniżej.

W systemie CRAM powodzenie wszystkich czynności jest zależne od rzutów standardowymi kośćmi 1d6.

Lista dostępnych komend

Poniżej znajduje się lista komend, które Mistrz Gry będzie wprowadzał na standardowe wejście programu. Aplikacja powinna każdorazowo powiadomić użytkownika o sukcesie bądź porażce wykonania komendy za pomocą komunikatu wyświetlonego na standardowym wyjściu. Mistrz Gry może stworzyć uczestnika gry, ustawić standardowy modyfikator gry, zakupić ekwipunek uczestnikowi, wykonać atak jednego uczestnika na drugim uczestniku, a także sprawdzić czy uczestnik może wykonać pewną czynność.

Tworzenie uczestnika gry

Komendą tworzącą uczestnika gry (np. gracza lub potwora) jest:

add ParticipantName x PHY x MEN x VIT x LUC Skill1 Skill2

Uczestnik gry charakteryzowany jest przez 4 atrybuty: PHY, MEN, VIT oraz LUC (szerszy opis atrybutów znajdziesz w opisie systemu CRAM). Mistrz Gry przypisuje uczestnikowi 20 punktów, które rozdysponowuje pomiędzy wyżej wymienione atrybuty. Punktów nie można dzielić, a przypisana do atrybutu liczba punktów nie może być mniejsza od 1 ani większa od 15. Uczestnik otrzymuje również złoto, którego ilość zależy od atrybutu LUC. Liczba złotych monet liczona jest zgodnie z wzorem LUC * 15.

Uczestnik ma dodatkowo przypisane dwie spośród następujących umiejętności: Athletics, Lore, Martial, Medicine, Psionics, Rhetoric, Science, Subterfuge, Survival oraz Vocation (szerszy opis umiejętności znajdziesz w opisie systemu CRAM).

Przykład:

add Johan JQuery 1 PHY 2 MEN 1 VIT 15 LUC Lore Psionics
The Oracle: The being Johan JQuery has been created.

Zakup ekwipunku

Za posiadane złoto uczestnicy mogą nabywać zdefiniowany ekwipunek.

ParticipantName buys ItemName

Ekwipunek jest podzielony na trzy kategorie: Gear, Weapons oraz Armor. Broń modyfikuje atrybut PHY (broń do walki w zwarciu) lub ma przypisaną stałą (niezależną od atrybutów i umiejętności) liczbę kostek wykorzystywaną podczas ataku (broń do walki na odległość). Pancerz redukuje obrażenia oraz zmniejsza atrybut PHY. Sprzęt jest ogólną kategorią zawierającą przedmioty o niesprecyzowanym działaniu i przeznaczeniu.

Przykład:

Johan JQuery buys ProgrammersRespect
The Oracle: Johan JQuery does not have enough gold.

Standardowy modyfikator gry

Mistrz Gry ma możliwość ustalenia poziomu trudności rozgrywanej gry. Wykorzystuje do tego standardowy modyfikator gry, który wpływa na liczbę kości wykorzystywaną podczas ataku oraz sprawdzenia zdolności. Standardowe modyfikatory mają następujące nazwy i wartości:

  • trivial: +5,
  • easy: 0,
  • moderate: -5,
  • difficult: -10,
  • nearly impossible: -15.

Komenda zmieniająca trudność gry ma postać:

set difficulty StandardModifier

Przykład:

set difficulty nearly impossible
The Oracle: The world is now a better place.

Atak

Uczestnicy gry mogą się atakować. Atak kończy się redukcją atrybutu VIT uczestnika atakowanego, a gdy wartość atrybutu VIT uczestnika jest mniejsza niż 1 zostaje on uznany za martwego i nie bierze udziału w dalszej grze.

AttackerName attacks PreyName

Zadane obrażenia równe są liczbie jedynek, które wypadły na rzuconych kostkach. Liczba rzucanych kostek zależy od posiadanego przez uczestników ekwipunku oraz ich atrybutów i umiejętności. Atak może być atakiem w zwarciu lub z dystansu, ocenianie są obie możliwości i wybierana jest ta, która ma większą liczbę kostek. Patrz poniższy pseudokod:

liczbaKostek := 
	atrybut PHY uczestnika atakujacego
	+ modyfikatory wszystkich posiadanych broni do walki wrecz
	+ jezeli atakujacy posiada umiejetnosc 'Martial' dodaj 1
if (liczba kostek jest mniejsza o liczby kostek wynikajacych z posiadanych broni do walki na odleglosc) {
	liczbaKostek := liczby kostek wynikajacych z posiadanych broni do walki na odległosc
}

Otrzymana liczba kostek jest modyfikowana za pomocą standardowego modyfikator gry:

liczbaKostek := liczbaKostek + standardowyModyfikator

Program wykonuje symulację rzutów kostkami i bada liczbę wyrzuconych jedynek:

wykonaj rzut kostkami wg. uzyskanej liczby kostek
liczbaJedynek := liczba wyrzucanych jedynek

Finalne obrażenia zadane uczestnikowi atakowanemu są zmniejszane o wartość redukcji obrażeń:

obrazenia := liczbaJedynek - redukcja obrazen wynikajaca z pancerzy uczestnika atakowanego
if (obrazenia > 0) {
	zmniejsz atrybut VIT uczestnika atakowanego o wartosc obrazen
}

Sprawdzenie zdolności

W czasie gry, Mistrz Gry może poddać próbie uczestnika za pomocą mechanizmu sprawdzenia zdolności. Mistrz Gry określa które atrybuty oraz umiejętności zostaną wzięte pod uwagę przy sprawdzeniu zdolności. Komenda sprawdzająca ma następującą formę:

check ability Name ATR1 ATR2... [Skill1 Skill2...]

Liczba kostek zależy od wartości przypisanej do podanych w komendzie atrybutów oraz posiadanych umiejęstności:

atrybut := wybierz atrybut z najmniejsza liczba przypisanych punktow z listy atrybutow przekazanych w komendzie
if (uczestnik gry posiada co najmniej jedna z umiejetnosci przekazanych w komendzie) {
	liczbaKostek := clamp(pobierzPunkty(atrybut), 2, 13)
} else {
	liczbaKostek := clamp(pobierzPunkty(atrybut), 1, 7)
}

Otrzymana liczba kostek jest modyfikowana za pomocą standardowego modyfikator gry:

liczbaKostek := liczbaKostek + standardowyModyfikator

Program wykonuje symulację rzutów kostkami i bada liczbę wyrzuconych oczek:

wykonaj rzut kostkami wg. uzyskanej liczby kostek i gdy wypadnie 6 oczek powtorz rzut
if (wszytkie kostki mialy wartosc 5) {
	wykonanie czynnosci zakonczone krytyczną porazka 
} else if (co najmniej jedna kostka miala wartosc 1) {
	wykonanie czynnosci zakonczone sukcesem
} else {
	wykonanie czynnosci zakonczone porazka
}

Przykład:

check ability Johan JQuery PHY Lore Medicine
The Oracle: The result: critical failure

Wyrazy uznania

Zadanie wzorowane jest doskonałym systemem RPG CRAM, którego autorem jest Rusty Gerard.

Uruchomienie

Repozytorium zawiera minimalistyczny starter pozwalający na szybkie rozpoczęcie implementacji zadania. W folderze src znajduje się plik prompt.php, który zawiera niewielki fragment kodu wyświetlający wiadomość powitalną oraz prostą zachętę. Wprowadzony przez użytownika tekst przechowywany jest w zmiennej $input.

Implementowany kod nie powinien być pozostawiony bez testów jednostkowych (!), w tym celu załączyliści Codeception, które zainstalujesz za pomocą Composera. Przykładowy test znajduje się w katalogu tests.

Podstawowe komendy

Aby uruchomić program należy w terminalu wpisać komendę:

php src/prompt.php

Aby uruchomić wszystkie testy należy w terminalu wpisać komendę:

vendor/bin/codecept run unit

Najlepsze praktyki

Waszym najlepszym przyjacielem powinny być wzorce projektowe oraz mnemonik SOLID. Dobre zaprojektowanie związków w klasach jest kluczowe dla efektywnej implementacji tego zadania. Postarajcie się zainwestować odpowiednią ilość czasu na analizę i projekt kodu Waszego narzędzia.

About

No description, website, or topics provided.

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages