Skip to content

CodingDojoSilesia/music-notation

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
src
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podesłane projekty

Jak to uruchomić?

Instalacja

npm install

Testy

npm run test

Program

node index.js songs/song1.txt out.wav

Uproszczona programistyczna notacja muzyczna

Wstęp

Zaproponowana notacja bazuje luźno na artykule (Extending Music Notation Through Programming)[https://pdfs.semanticscholar.org/6c83/e5602e2ba9ef9a16914ba1e35f7256a20d82.pdf].

Format Pliku

Plik z muzyką (przykłady w songs/) są rozdzielone na linie. Każda z linii zaczyna się od słówka kluczowego:

  • play - generuje melodię np. play note(A4, Q) | melody
  • define - definiuje funkcję (makro) np. define foobar is note(B4, H)

Nuty

Podstawową konstrukcją jest nuta zapisywana jako wbudowana funkcja note(A4,Q).

Pierwszy argumentem jest literowa nuta (od C0 do B8) lub zbiór nut (odzielonych średnikiem, np. note(A4;B4,Q)), które mają być zagrane jednocześnie.

Drugi argument oznacza czas odtwarzania dźwięku i może przyjąć nastepujące wartości:

  • N, cała nuta;
  • H, półnuta;
  • Q, ćwierćnuta;
  • E, ósemka;
  • S, szesnastka;
  • T, trzydziestodwójka;
  • HT, sześćdziesięcioczwórka.

Czas trwania poszczególnych dźwięków wyliczany jest względem całej nuty, domyślnie to około 2 sekundy. Czasy trwania zostały zdefiniowane jako stałe wartości w pliku durations.js.

Sekwencje nut/funkcji oddzielamy znakiem |. Nuty grane są od lewej do prawej, bez przerw, chyba, że zostanie wykorzystana opisana niżej pauza.

Pauza

Jest to specjalna funkcja pause(X) gdzie X jest czasem trwania pauzy (N, H, Q etc). Zapis:

play pause(Q) | note(A4, Q)

oznacza że dźwiek A4 zostanie odtworzony po czasie trwania ćwierćnuty

Pętle

Kolejną konstrukcją jest prosta pętla repeat {ile razy} times {nuta|funkcja} oznaczająca powtórzenie nuty lub funkcji wskazaną liczbę razy.

play repeat 3 times note(C4,Q) | note(D4,Q)

jest odpowiednikiem:

play note(C4,Q) | note(C4,Q) | note(C4,Q) | note(D4,Q)

Funkcje

Kolejna konstrukcja to bezargumentowa funkcja definowana za pomocą składni define {nazwa funkcji} is {nuta|funkcja}|{nuta|funkcja}|.... Funkcje wywołujemy za pomocą jej nazwy, przykładowo:

define func is note(E4,Q) | note(E4,Q)
define melody is note(C4,Q) | note(D4,Q) | func

jest odpowiednikiem:

define melody is note(C4,Q) | note(D4,Q) | note(E4,Q) | note(E4,Q)

Cheat sheet

Więcej w examples.js

play note(A4, Q) - generuj ton A4 przez czas równy trwaniu ćwierćnuty
play note(A4;C4, H) - generuj równocześnie ton A4 i C4 przez czas równy trwaniu półnuty
play note(A4;C4;B4, H) - generuj równocześnie ton A4, C4 oraz B4 przez czas równy trwaniu półnuty
play note(A4, Q) | note(C4, Q) - generuj ton A4 a zaraz po nim ton C4, sekwencja tonów
play note(A4, Q) | foo - generuj ton A4 a zaraz po sekwencje tonów zapisanych po funkcją o nazwie foo
play pause(Q) | note(A4, Q) - generuj ton A4 po czasie równym trwaniu ćwierćnuty
play repeat 3 times note(C4,Q) - trzykrotnie generuj ton C4 przez czas równy trwaniu ćwierćnuty
define melody is note(E4,Q) | note(E4,Q) - funkcja (makro) o nazwie melody

About

No description, website, or topics provided.

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published