Skip to content

CodingDojoSilesia/roulette-boilerplate

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 

Znajdź wszystkie nieprawidłowości ruletkowego API

Pewne kasyno zatrudniło młodego programistę Juniora15k do wykonania symulatora gry w ruletkę. Jak na świeżo upieczonego programistę przystało, kod zawiera sporo błędów i niedociągnieć a dokładniej całe 10 nieprawidłowości!

Twoim zadaniem jest ich odnalezienie! Twoim orężem w tych poszukiwaniach są automatyczne testy end-to-end_ ruletkowego API. Stworzony kod wyglądem przypomina spaghetti stąd testowane API traktujemy jako czarną skrzynkę. Do Twojej dyspozycji udostępniamy zasady gry w ruletkę oraz dokumentację, na podstawie której stworzono ruletkowe API.

Codeception

Do stworzenia automatycznych testów polecamy Codeception, które posiada wbudowany moduł do weryfikacji REST-owych API. W przygotowanym przez nas starterze udostępniamy nastepujące pliki:

 • Helper/Api.php zawierający klasę udostępniającą metodę, która pobiera hashname dla nowych graczy;
 • RouletteApiCest.php zawierający metody testujące API.

Cest jest to specjalna notacja pozwalająca tworzyć scenariusze testowe, które można przeczytać jak zdania w języku angielskim. Przykład:

$I->haveHttpHeader('Authorization', $I->grabHashname()); // Mam nagłówek Authorization
$I->sendPOST('/bets/straight/32', ['chips' => 100]); // Wysyłam żądanie POST na adres /bets/straight/32
$I->seeResponseCodeIs(201); // Sprawdzam czy zwrócony kod to 201
$I->sendPOST('/spin/32'); // Wysyłam żądanie POST na adres /spin/32
$I->sendGET('/chips'); // Wysyłam żądanie GET na adres /chips
$I->assertEquals(3600, json_decode($I->grabResponse(), true)['chips']); // Sprawdza czy zwrócona liczba żetonów jest równa 3600

Cest tworzy przejrzyste logi procesu testowania co ułatwia weryfikację wykrytych błędów. Przykładowo:

RouletteApiCest: Test split bets | 8,9
Signature: RouletteApiCest:testSplitBets
Test: tests\RouletteApiCest.php:testSplitBets
Scenario --
 I have http header "Content-Type","application/json"
 I grab hashname
 I have http header "Authorization","8c2ecafb1805ad6d13c900e3212e945b"
 I send post "/bets/split/8-9",{"chips":100}
 I see response code is 201
 I send get "/chips"
 I grab response
 I assert equals 0,0
 I send post "/spin/8"
 ...

Dodatkową funkcją ułatwiającą pisanie powtarzanych scenariuszy testowych są testy parametryczne, które tworzymy przez adnotację @dataProvider. Przekazane przez metodę wskazaną w adnotacji dane muszą być tablicą i dostęp do nich uzyskujemy przez argument \Codeception\Example $example. Przykład:

protected function straightBetsProvider()
  {
    return [
      ['number' => 1]
    ];
  }

  /**
  * @dataProvider straightBetsProvider
  */
  public function testStraightBets(ApiTester $I, \Codeception\Example $example)
  {
    ...
+ RouletteApiCest: Test straight bets | 1 (0.61s)

Instalacja & uruchomienie

Aby zainstalować, musimy skorzystać z composer (https://getcomposer.org/doc/00-intro.md) (upewnij się że uruchamiasz komendy w folderze z projektem, to jest dziwny protip ale działa)

composer install

Aby uruchomić testy wystarczy wpisać komendę:

Windows

.\vendor\bin\codecept.bat run --env dev

Linux/Macos

vendor/bin/codecept run --env dev

Konfiruracja środowiska, tj. adres API, znajdują się w podkatalogu tests/_envs (ale chyba nie bedziesz potrzebował zmieniać na czas coding dojo).

About

No description, website, or topics provided.

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages