Skip to content
This repository has been archived by the owner. It is now read-only.
No description, website, or topics provided.
Branch: master
Clone or download
Pull request Compare This branch is 2 commits behind Ideamotive:master.
Michal Slazinski
Latest commit 58a30ee Jan 12, 2016
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
zadanie Dodaje zadanie junior front-end Jan 12, 2016
.gitignore Dodaje .idea do .gitignore Jan 11, 2016
README.md Zmiana instrukcji oddania rozwiązania Jan 12, 2016
screen_capture.gif Treść zadania Jan 12, 2016
screenshot_1.png Treść zadania Jan 12, 2016
screenshot_2.png Treść zadania Jan 12, 2016
screenshot_3.png
screenshot_4.png Treść zadania Jan 12, 2016

README.md

Zadanie rekrutacyjne na stanowisko Junior Front-end Developer

Ideamotiv sp. z o. o. (styczeń 2016)

Opis

W pliku zadanie/index.html znajduje się prosty formularz html. Twoim zadaniem jest dodanie plików zadanie/css/all.css oraz zadanie/js/all.js, które zmienią wygląd i zachowanie strony:

Wymagania dotyczące wyglądu (zmieniaj TYLKO PLIK all.css):

 • formularz ma być wycentrowany w pionie i poziomie
 • elementy listy wyboru (checkboxy) będą przedstawione jako ilustracje (pliki zadanie/images)
 • zaznaczony element listy (checkbox) ma być udekorowany ramką (czarna, 3px szerokości) z zaokrąglonymi rogami (promień 20px)
 • po najechaniu kursorem na element listy ma wyświetlić się tekst zawarty w parametrze data-sentence (tło rgba(0,0,0,0.8))
 • przycisk formularza po najechaniu kursorem powinien zmieniać tło i kolor czcionki

Poniżej znajduje się screencast pokazujący spodziewany efekt oraz screenshoty z wybranymi stanami:

Screencast

W przypadku, gdy gif nie działa proszę odwiedzić http://d.pr/i/u8Jj

Screenshot 1 Screenshot 2 Screenshot 3 Screenshot 4

Wymagania dotyczące zachowania strony (zmieniaj TYLKO PLIK all.js):

Należy dodać funkcję, która będzie uruchomiona po wykryciu zdarzenia submit formularza. Funkcja ta ma sprawdzić, czy zbiór zaznaczonych postaci jest niepusty oraz czy zawiera tylko postaci z "Ciemnej Strony Mocy". Jeżeli warunek będzie spełniony powinna zostać odtworzony "Marsz Imperium" (plik zadanie/imperial_march.mp3), a wysłanie formularz powinno zostać zablokowane. W razie niespełnienia warunków, funkcja powinna pozwolić na wysłanie formularza. Wszystkie przypadki opisuje poniższa tabelka:

Yoda Trooper Vader Akcja
rickroll
x rickroll
x imperial_march
x imperial_march
x x rickroll
x x imperial_march
x x rickroll
x x x rickroll

Uwagi

 • Nie modyfikuj pliku zadanie/index.html, zmieniaj jedynie zawartość plików zadanie/css/all.css oraz zadanie/js/all.js.
 • Możesz używać dołączonych bibliotek jQuery oraz Underscore.js.
 • Rozwiązanie prześlij jako link do sklonowanego repozytorium na adres praca@ideamotiv.com z tytułem [Zadanie rekrutacyjne][Rozwiązanie] Imię Nazwisko.
 • Stwórz przynajmniej 2 commity (dla rozwiązania części css i js).
 • Na rozwiązania czekamy do 18 stycznia do godziny 13.37.
 • Kolejność nadesłania rozwiązań NIE MA ZNACZENIA
 • Zadanie będzie sprawdzane na najnowszej wersji przeglądarki Google Chrome.
 • Rozwiązanie NIE musi być RWD (wystarczy, że będzie działać w szerokości > 1000px.
 • Oceniamy jedynie to, co jest w treści zadania. Wszelkie dodatkowe bajery nie będą brane pod uwagę.
 • Ważna jest czytelność kodu i eleganckie rozwiązanie zadań.
 • Każdej osobie, która prześle rozwiązanie damy odpowiedź zwrotną (z zaproszeniem do dalszego etapu lub rezygnacją) oraz przykładowe rozwiązanie.
 • Autorem zadania jest Michał Ślaziński, w razie wątpliwości proszę o maila na adres m.slazinski@ideamotiv.com z tytułem [Zadanie rekrutacyjne][Pytanie] Imię Nazwisko.

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i życzymy powodzenia!

You can’t perform that action at this time.