Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time

Content in de Publisher

In Publisher kun je eenvoudig krachtige webformulieren creëren. Je kunt hiermee bijvoorbeeld inschrijf- en uitschrijfformulieren mee maken, maar ook meer informatie over je klanten verzamelen. Ook kun je webformulieren personaliseren.

In Publisher is het ook mogelijk om zelf makkelijk enquêtes in elkaar te zetten om erachter te komen wat een klant vindt van jouw product of dienst. Het is daarnaast een makkelijke manier om data te verzamelen.

Je kunt in de Publisher ook feeds maken en artikelen opslaan.