Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
22 lines (16 sloc) 946 Bytes

Data object - destination

Destination is een variabele die toegang geeft aan de ontvanger van de e-mail. De destination is altijd een alias voor het profiel of het subprofiel waarnaar gemaild is. Als je mailt naar een database of selectie is dit een profiel, als je mailt naar een collectie of mini-selectie is dit een subprofiel.

Je kunt deze variabele en zijn eigenschappen aanpassen vanuit Javascript code of door het data-object van het (sub)profiel zelf aan te passen. Je kunt de data van een (sub)profiel aanpassen als deze geselecteerd is onder "Database & Profiles".

Beschikbare eigenschappen

Meer informatie

You can’t perform that action at this time.