Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
17 lines (14 sloc) 677 Bytes

Publisher functies

Copernica heeft twee online marketing tools: De Publisher en de Marketing Suite. De Marketing Suite is nieuwer en de functionaliteit hiervan wordt nog uitgebreid. Hierdoor zijn er een aantal Publisher functies nog niet beschikbaar in Marketing Suite. Je kunt echter binnen de Marketing Suite nog wisselen naar de Publisher en zo toch deze functies gebruiken. De volgende functies zijn alleen beschikbaar in Publisher op het moment:

You can’t perform that action at this time.