Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time

Gevalideerde integraties

Copernica heeft integraties met onder andere webshops, customer data platforms (CDP) en content management systemen (CMS). Met een integratie synchroniseer je data tussen een platform en Copernica Marketing Software. Iedereen mag integraties bouwen en de meeste worden aangeboden door Copernica-partners.

Als een integratie voldoet aan de eisen van Copernica op het gebied van onder andere gebruiksgemak, kosten, veiligheid, support, stabiliteit en performance, dan kan deze het keurmerk 'gevalideerde integratie' krijgen. Alleen integraties die tot de beste in hun klasse behoren ontvangen dit keurmerk en worden door Copernica extra onder de aandacht gebracht bij onze gebruikers.

Copernica controleert gevalideerde integraties regelmatig om te zien of ze nog voldoen aan onze kwaliteitseisen.

Niet-gevalideerde integraties gebruiken

Integraties zonder kwaliteitskeurmerk hebben het validatieproces nog niet doorlopen of voldoen niet aan de gestelde eisen. Deze integraties kunnen desondanks gewoon worden gebruikt.

Informatie over welke integraties gevalideerd zijn

Als je wilt weten welke integraties gevalideerd zijn kan je contact opnemen met onze supportafdeling via support@copernica.com.

Integratie laten valideren

Als je een integratie hebt ontwikkeld en deze wilt laten valideren, dan kun je contact opnemen met integraties@copernica.com. Copernica controleert en test de integratie. Indien aan alle criteria wordt voldaan, brengen we deze extra onder de aandacht bij onze klanten en ontvangt de integratie het validatiekeurmerk. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn.

Copernica behoudt zich het recht voor om de kwaliteitseisen bij te stellen. Ook kan het kwaliteitskeurmerk worden ingetrokken als door wijziging van onze eisen, updates van de integratie of naar aanleiding van feedback of andere omstandigheden blijkt dat de integratie niet langer voldoet aan onze eisen.