Permalink
Browse files

Big Dutch update

  • Loading branch information...
jcameron committed Feb 14, 2009
1 parent 4c92698 commit fe0daa90f855c3074da0beb1037e5b445e741cca
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +2 −2 webmin/config.info.nl
View
@@ -1,5 +1,5 @@
standard_url=URL voor lijst van standaard modules,3,Op www.webmin.com
third_url=URL voor lijst van 3e partij modules,3,Op www.webmin.com
-cron_mode=Update tijden weergeven als,1,0-Simpele interface,1-Cron tijd selector
-osdn=Lijst van Webmin OSDN mirror sites ophalen?,1,1-Yes,0-No
+cron_mode=Update tijden weergeven als,1,0-Simpele interface,1-Cron tijd selectie
+osdn=Lijst van Webmin OSDN mirror sites ophalen?,1,1-Ja,0-Nee
warn_days=Dagen voordat het wachtwoord verloopt om gebruikers te waarschuwen,0,5

0 comments on commit fe0daa9

Please sign in to comment.