New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Štruktúra dát v súbore pi_vtp.geojson #4

Closed
marcel-dancak opened this Issue Dec 1, 2017 · 1 comment

Comments

Projects
None yet
2 participants
@marcel-dancak
Contributor

marcel-dancak commented Dec 1, 2017

Súbor 'pi_vtp.geojson' by mal byť obsahovať dáta viacerých vrstiev filtrovaných podľa atribútu 'type'. Ten má dátový typ String, a pri viacerých hodnotách používa ',' ako oddeľovač. V súboroch 'whoiswho.geojson' a 'dodavatele.geojson', z ktorých je taktiež potrebné filtrovať objekty pre rôzne vrstvy, je použitý dátovy typ pole. Otázka je, či by nebolo lepšie ujednotiť to a používať všade pole.

@jachym

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@jachym

jachym Dec 3, 2017

Contributor

určitě, mrknu na to

Contributor

jachym commented Dec 3, 2017

určitě, mrknu na to

@jachym jachym closed this in 8d50d60 Dec 5, 2017

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment