No description, website, or topics provided.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
dane
demo
zajecia
.gitignore
README.md

README.md

DELab UW - szkoła letnia analizy danych 2015

Repozytorium zawiera materiały użyte w Szkole Letniej Analizy Danych 2015, organizowanej przez DELab UW.

Były to intensywne, 5-dniowe warsztaty skoncentrowane na eksploracyjnej analizie i wizualizacji danych dla przedstawicieli nauk społecznych i pokrewnych. Zajęcia odbywały się w dniach 30 czerwca – 4 lipca 2015 roku, w godzinach 9:00 – 17:00.

Materiały zostały przygotowane dla DELab UW przez Piotra Migdała i Juliana Zubka; kierownikiem organizacyjnym był Łukasz Jonak.

wykres promujący szkołę letnią z analizy danych

Licencja

Otwarta licencja CC BY.

Dlaczego?

Tradycyjne narzędzia przetwarzania i analiz danych – graficzne arkusze kalkulacyjne i pakiety statystyczne – nie zawsze dają sobie radę ze wszystkimi wyzwaniami stającymi przed badaczami. Nie chodzi tu tylko o wolumen danych, ale także o ich wielowymiarowość, zapewnienie powtarzalności procesu analiz, potrzebę generowania dużej liczby wysokiej jakości wizualizacji.

Program ramowy

Materiały są dostępne w folderze zajecia/ w postaci notatników IPython Notebook. Można je oglądać w przeglądarce, by móc z nimi interagować, najlepiej ściągnąć całe repozytorium.