Skip to content

DELabUW/szkola-letnia-2015

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELab UW - szkoła letnia analizy danych 2015

Repozytorium zawiera materiały użyte w Szkole Letniej Analizy Danych 2015, organizowanej przez DELab UW.

Były to intensywne, 5-dniowe warsztaty skoncentrowane na eksploracyjnej analizie i wizualizacji danych dla przedstawicieli nauk społecznych i pokrewnych. Zajęcia odbywały się w dniach 30 czerwca – 4 lipca 2015 roku, w godzinach 9:00 – 17:00.

Materiały zostały przygotowane dla DELab UW przez Piotra Migdała i Juliana Zubka; kierownikiem organizacyjnym był Łukasz Jonak.

wykres promujący szkołę letnią z analizy danych

Licencja

Otwarta licencja CC BY.

Dlaczego?

Tradycyjne narzędzia przetwarzania i analiz danych – graficzne arkusze kalkulacyjne i pakiety statystyczne – nie zawsze dają sobie radę ze wszystkimi wyzwaniami stającymi przed badaczami. Nie chodzi tu tylko o wolumen danych, ale także o ich wielowymiarowość, zapewnienie powtarzalności procesu analiz, potrzebę generowania dużej liczby wysokiej jakości wizualizacji.

Program ramowy

Materiały są dostępne w folderze zajecia/ w postaci notatników IPython Notebook. Można je oglądać w przeglądarce, by móc z nimi interagować, najlepiej ściągnąć całe repozytorium.

About

No description, website, or topics provided.

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published