Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

norsk-utvidet

alt text

Dette er et norsk utvidet alternativt tastatur-oppsett som er langt bedre enn det eldgamle Windows-oppsettet. Har du noensinne følt deg plaget over hvorfor ditt norske Windows-tastatur fortsatt har sådanne taster som μ og ¤, men mangler slike super-viktige bokstaver som °, •, ∞, ★, og ̧ ? Nå trenger du aldri å ergre deg igjen.

Oppsettet har oppnådd flere mål som det norske folket trenger å bli bedre på, pronto. Den gjør det mye vanskeligere å bruke ` eller ´ i stedet for det langt mer riktige '. Den bruker den allmektige AltGr-knappen i mye større grad. Den gjør det langt enklere å skrive europeiske bokstaver og bokstaver med aksenter. Den bruker alle tegnene fra de to samiske oppsettene, og kan derfor erstatte dem også. Og den bruker tegn som er veldig viktige i den moderne verdenen (slik som °).

—————————————————————————————————————————————

This is a Norwegian extended alternate keyboard layout that is far better than the ancient normal Windows one. Have you ever felt bothered about how your Norwegian Windows keyboard layout still has such ancient keys as μ and ¤, but is missing such super-important characters as °, •, ∞, ★, and ̧ ? Now you never need to twist your nerves about it again.

The layout accomplishes several goals that are all too crucial that the Norwegian society needs to be taught, stat. It makes it far more difficult to (ab)use ` or ´ instead of '. It makes much more use of the almighty AltGr button. It makes it far easier to write accented and European letters. It uses all the characters from the two Sami-for-Norway layouts, and it can therefore replace them too. And it makes use of characters that are crucial in the modern world (such as °).

—————————————————————————————————————————————

Dette er eit norsk utvida alternativt tastatur-oppsett som er mykje betre enn det eldgamle Windows-oppsettet. Har du nokosinne følt deg plaga over kvifor ditt norske Windows-tastatur framleis har slike tastar som μ og ¤, men manglar slike super-viktige bokstavar som °, •, ∞, ★, og ̧ ? No treng du aldri å irritere dykkar igjen.

Oppsettet har oppnådd fleire mål som det norske folket treng å bli betre på, med ein gong. Den gjer det mykje vanskelegare å bruke ` eller ´ i staden for det langt meir riktige '. Den brukar den allmektige AltGr-knappen i mykje større grad. Den gjer det mykje enklare å skrive europeiske bokstavar, og bokstavar med aksentar. Den bruker alle teikna frå dei to samiske oppsetta, og kan difor erstatte dem og. Og den bruker teikn som er mykje viktige i den moderne verda (så som °).

About

A Norwegian extended keyboard layout that is far better than the ancient normal Windows one.

Topics

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published