No description, website, or topics provided.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.gitignore
LICENSE
README.md
index.html
package-lock.json
script.js
style.css

README.md

Eksempel fra DAWA Autocomplete guiden

Autocomplete.aws.dk rummer en guide, som beskriver hvordan man implementerer DAWA Autocomplete i en web applikation.

Du kan prøve eksemplet på følgende måde:

  1. I command prompt/terminal: npm install dawa-autocomplete2
  2. Åben index.html i en browser
  3. Påbegynd indtastning af adresse og du vil blive præsenteret for en række alternativer, som du kan vælge