Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
143 lines (141 sloc) 6.58 KB
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>'Ó÷èñü ïðîãðàììèðîâàòü' -- Êðèñ Ïàéí</title>
<script language="JavaScript" src="ltp.js"></script>
<style type="text/css">
<!--
P { border: none; padding: 0cm; color: #403b31; font-family: "palatino", "bookman", "Bookman Old Style", "Book Antiqua", serif; font-size: 12pt }
TD P { color: #403b31; font-family: "palatino", "bookman", "Bookman Old Style", "Book Antiqua", serif; font-size: 12pt }
TD P.funnyMenuText { font-family: "palatino", "bookman", "Bookman Old Style", "Book Antiqua", serif; font-size: 12pt; text-align: center }
A:link { color: #33aa44 }
A:visited { color: #33aa44 }
-->
</style>
</head>
<body dir="ltr"
style="color: rgb(64, 59, 49); background-color: rgb(246, 244, 227); background-image: url(../images/paper_background.png);"
lang="ru-RU" link="#33aa44" vlink="#33aa44">
<table
style="background: transparent url(images/flowerborder.gif) repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial; width: 100%;"
border="0" cellpadding="2" cellspacing="0">
<col width="165"> <col width="694"> <col width="94"> <tbody>
<tr>
<td
style="background: transparent url(images/flowerborder.gif) repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial; width: 100px;">
<p align="center">&nbsp; </p>
</td>
<td width="694">
<p align="center"><img src="images/titleLTP.gif"
name="Ãðàôè÷åñêèé îáúåêò1" align="bottom" border="0" height="108"
width="418"> </p>
</td>
<td style="width: 100px;">
<p align="center"><img src="images/locketLTP.png"
name="Ãðàôè÷åñêèé îáúåêò2" align="bottom" border="0" height="82"
width="82"></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table align="center" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0"
width="30%">
<tbody>
<tr>
<td width="413">
<p style="margin-bottom: 0.5cm;" align="center">&nbsp;<img
src="images/spearup_sm.gif" name="Ãðàôè÷åñêèé îáúåêò3" align="bottom"
border="0" height="38" width="35"> </p>
<p style="margin-bottom: 0.5cm;" align="center"><em><font
face="times, serif"><font style="font-size: 10pt;" size="2">óëó÷øåííàÿ
è</font></font></em></p>
<p style="margin-bottom: 0.5cm;" align="center"><font
face="times, serif"><font style="font-size: 10pt;" size="2">ÐÀÑØÈÐÅÍÍÀß</font></font></p>
<p style="margin-bottom: 0.5cm;" align="center"><font
face="times, serif"><font style="font-size: 10pt;" size="2">âåðñèÿ</font></font></p>
<p style="margin-bottom: 0.5cm;" align="center"><a
href="http://pragmaticprogrammer.com/titles/fr_ltp"><font
color="#33aa44"><img src="images/LTP_cover.jpg"
name="Ãðàôè÷åñêèé îáúåêò4" align="bottom" border="1" height="120"
width="100"></font></a> </p>
<p style="margin-bottom: 0.5cm;" align="center"><img
src="images/swirly.gif" name="Ãðàôè÷åñêèé îáúåêò5" align="bottom"
border="0" height="21" width="64"> </p>
<p class="funnyMenuText" style="margin-bottom: 0.5cm;"
align="center"> « <a href="http://pine.fm/LearnToProgram/">îðèãèíàëüíûé
ó÷åáíèê</a> » </p>
<p class="funnyMenuText" align="center"><font size="4"><b>Êðèñ
Ïàéí</b></font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="413">
<p style="margin-bottom: 0.5cm;" align="center"><br>
</p>
<p class="funnyMenuText"
style="margin-bottom: 0.5cm; font-family: sans-serif;" align="center">
<i><b>"Ó÷èñü ïðîãðàììèðîâàòü"</b></i></p>
<span style="border: medium none ; padding: 0cm;" align="left"><a
href="index.html">Ïðåäèñëîâèå</a> </span>
<ol style="font-family: sans-serif;" start="0">
<li> <span style="border: medium none ; padding: 0cm;"
align="left"><a href="Chapter00.html">Íà÷èíàåì</a> </span> </li>
<li> <span style="border: medium none ; padding: 0cm;"
align="left"><a href="Chapter01.html">×èñëà</a> </span> </li>
<li> <span style="border: medium none ; padding: 0cm;"
align="left"><a href="Chapter02.html">Áóêâû</a> </span> </li>
<li> <span style="border: medium none ; padding: 0cm;"
align="left"><a href="Chapter03.html">Ïåðåìåííûå è ïðèñâàèâàíèå</a> </span>
</li>
<li> <span style="border: medium none ; padding: 0cm;"
align="left"><a href="Chapter04.html">Ñîáèðàåì âñ¸ âìåñòå</a> </span>
</li>
<li> <span style="border: medium none ; padding: 0cm;"
align="left"><a href="Chapter05.html">Åù¸ íåìíîãî î ìåòîäàõ</a> </span>
</li>
<li> <span style="border: medium none ; padding: 0cm;"
align="left"><a href="Chapter06.html">Óïðàâëåíèå âûïîëíåíèåì</a> </span>
</li>
<li> <span style="border: medium none ; padding: 0cm;"
align="left"><a href="Chapter07.html">Ìàññèâû è èòåðàòîðû</a> </span>
</li>
<li> <span style="border: medium none ; padding: 0cm;"
align="left"><a href="Chapter08.html">Ïèøåì ñâîè ìåòîäû</a> </span> </li>
<li> <span style="border: medium none ; padding: 0cm;"
align="left"><a href="Chapter09.html">Êëàññû</a> </span> </li>
<li> <span style="border: medium none ; padding: 0cm;"
align="left"><a href="Chapter10.html">Áëîêè è ïðîöåäóðíûå îáúåêòû</a> </span>
</li>
<li> <span
style="border: medium none ; padding: 0cm; margin-bottom: 0.5cm;"
align="left"> <a href="Chapter11.html">×òî íå âîøëî â ó÷åáíèê</a> </span>
</li>
</ol>
<p style="margin-bottom: 0.5cm;" align="left"><small><small><small><small>&nbsp;</small></small></small></small><br>
</p>
<p style="margin-bottom: 0.5cm;" align="center">(<a
href="http://www1.tf.chiba-u.jp/%7Eshin/tutorial/">Ïåðåâîä íà ÿïîíñêèé</a>
<br>
- Ñèí Íèñèÿìà.) </p>
<p style="margin-bottom: 0.5cm;" align="center">(<a
href="http://www.ruby-doc.org/docs/ApprendreProgrammer/Apprendre_%E0_Programmer.pdf">Ïåðåâîä
íà ôðàíöóçñêèé</a> <br>
- Æàí-Ïüåð Àíãåëü.)</p>
<p style="margin-bottom: 0.5cm;" align="center">(Ïåðåâîä íà
ðóññêèé: <a href="http://www.shokhirev.com/mikhail/ruby/ltp/title.html">HTML</a>,
<a href="http://www.shokhirev.com/mikhail/ruby/ltp/ltp-ru.tar.gz">TAR</a>,
<a
href="http://www.shokhirev.com/mikhail/ruby/ltp/Learn_To_Program-ru.zip">PDF</a><br>
- Ìèõàèë Â. Øîõèðåâ.)</p>
<p align="center"><img src="images/speardown_sm.gif"
name="Ãðàôè÷åñêèé îáúåêò6" align="bottom" border="0" height="40"
width="36"> </p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p align="center"><br>
<br>
</p>
</body>
</html>