Permalink
Browse files

uprava prezentace

  • Loading branch information...
1 parent 49a90cc commit 5002fe308dd42ea6ceaf947d02558b328a396998 @DarkTatka committed Apr 11, 2012
@@ -1,9 +1,15 @@
### code chunk number 4: Rxsalba00.Rnw:309-313
###################################################
cap = 'Statistické parametry výsledků běhu algoritmů na instanci berlin52'
- stats = list("n", "min", "mean", "s", "iqr", "optimum \\%"=function(x){return(min(x)*100/berlin52.optimum)})
-
- tableContinuous(vars = berlin52.results, longtable=FALSE, cap = cap, stats = stats, )
-
-
+ stats = list("n", "min", "max", "median", "s", "optimum"=function(x){return(min(x)/berlin52.optimum)})
+ tableContinuous(vars = list(berlin52.results$aco[berlin52.results$opt == "noopt"],
+ berlin52.results$aco[berlin52.results$opt == "twoopt"],
+ berlin52.results$random[berlin52.results$opt == "twoopt" || berlin52.results$opt == "noopt"]
+ ),
+ prec=3,
+ stats = stats,
+ longtable=FALSE,
+ nams=c("Bez optimalizace", "Two-opt", "Random"),
+ cap = cap,
+ lab = "tab:berlin")
###################################################
@@ -1,8 +1,15 @@
### code chunk number 5: Rxsalba00.Rnw:316-320
###################################################
cap = 'Statistické parametry výsledků běhu algoritmů na instanci bier127'
- stats = list("n", "min", "mean", "s", "iqr", "optimum \\%"=function(x){return(min(x)*100/bier127.optimum)})
-
- tableContinuous(vars = bier127.results, longtable=FALSE, cap = cap, stats = stats, )
-
+ stats = list("n", "min", "max", "median", "s", "optimum"=function(x){return(min(x)/bier127.optimum)})
+ tableContinuous(vars = list(bier127.results$aco[bier127.results$opt == "noopt"],
+ bier127.results$aco[bier127.results$opt == "twoopt"],
+ bier127.results$random[bier127.results$opt == "twoopt" || bier127.results$opt == "noopt"]
+ ),
+ prec=3,
+ stats = stats,
+ longtable=FALSE,
+ nams=c("Bez optimalizace", "Two-opt", "Random"),
+ lab= "tab:bier",
+ cap = cap)
@@ -12,6 +12,14 @@
\usepackage[utf8x]{inputenc}
\usepackage{palatino}
\usepackage{graphicx}
+
+\usepackage{longtable}
+\usepackage{amsmath}
+\usepackage[czech]{babel}
+
+\usepackage{paralist} % very flexible & customisable lists (eg. enumerate/itemize, etc.)
+\usepackage{verbatim} % adds environment for commenting out blocks of text & for better verbatim
+
%%% Load R data
<<echo=FALSE>>=
source('../analysis/preparation.R')
@@ -38,14 +46,14 @@ source('../analysis/preparation.R')
\begin{frame}
\frametitle{TSP Berlin52 (optimum \Sexpr{berlin52.optimum})}
\begin{center}
- \includegraphics{fig/berlin52.png}
+ \includegraphics{fig/berlin52}
\end{center}
\end{frame}
\begin{frame}
\frametitle{TSP Bier127 (optimum \Sexpr{bier127.optimum})}
\begin{center}
- \includegraphics{fig/bier127.png}
+ \includegraphics{fig/bier127}
\end{center}
\end{frame}
@@ -87,7 +95,7 @@ source('../analysis/preparation.R')
\end{frame}
\begin{frame}
- \frametitle{Výsledky Bier127}
+ \frametitle{Výsledky Bier127 (optimum \Sexpr{bier127.optimum})}
<<echo=FALSE, results=tex>>=
source('../analysis/statsbier127presentation.R')
@
@@ -106,10 +114,9 @@ source('../analysis/statsbier127presentation.R')
\frametitle{Závěry}
\begin{itemize}
\item AS je účinný algoritmus
-\item AS konverguje rychle (pouze cca \Sexpr{30*10} běhů k prvním solidním výsledkům)
+\item AS konverguje rychle (pouze cca \Sexpr{30*10} kandidátních řešení k prvním solidním výsledkům)
\item Optimalizace 2-opt je časově náročná a slabá - nijak nezlepšila získané výsledky a měla velký dopad na časovou složitost.
\item Bylo by zajimavé použít buď pokročilejší optimalizaci (2,5-opt, 3-opt) nebo použít pro optimalizaci jinou heuristiku (Simulated Annealing nebo Stochastic Hill Climbing)
-\item Chyba - Při generovaní jsme neukládali nejlepší dosaženou cestu, pouze její hodnotu. Přegenerovat?
\item Časová náročnost s 2-opt.
\end{itemize}
\end{frame}
Binary file not shown.

0 comments on commit 5002fe3

Please sign in to comment.