Permalink
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
170 lines (170 sloc) 6.46 KB
I18n.ca =
menu:
schema: "Esquema"
new: "Nou ..."
load: "Carrega ..."
save: "Desa"
save_as: "Anomena i desa ..."
templates: "Plantilles ..."
properties: "Propietats ..."
share: "Compartir ..."
import: "Importa ..."
edit: "Edita"
undo: "Desfer"
redo: "Refer"
select_all: "Select All"
select_none: "Select None"
delete_selected: "Delete Selected"
insert: "Insereix"
table: "Taula"
note: "Nota"
view: "Veure"
show_minimap: "Mostra minimapa"
hide_minimap: "Amaga minimapa"
show_sidebar: "Mostra Barra Lateral"
hide_sidebar: "Amaga Barra Lateral"
show_grid: "Show Grid"
hide_grid: "Hide Grid"
sort_items: "Ordenar Articles"
linetype: "Tipus de Línia"
bezier: "Corba"
cornered: "Recta"
options: "Opcions ..."
export: "Exporta"
sql: "a Sql ..."
image: "a Imatge ..."
help: "Ajuda"
index: "Índex"
changes: "Canvis"
shortcuts: "Dreceres de Teclat"
feedback: "Retroalimentació"
about: "Quant a"
guest: "Convidat"
login: "Iniciar Sessió"
logout: "Tancar Sessió"
settings: "Preferències"
panel:
history: "Historial"
last_versions_label: "Ultimes 10 versions d'aquest esquema:"
properties: "Propietats"
properties_schema_name: "Nom de l'esquema:"
properties_database: "Base de dades:"
comments: "Comentaris"
comment_placeholder: "Introdueix el teu comentari aquí"
send: "Enviar"
dialog:
new_schema: "Nou Esquema"
new_schema_title: "Títol"
new_schema_database: "Base de dades"
new_schema_type_info: """Seleccionar el tipus de base de dades "genèric" et permetrà generar les sentències SQL per a totes les bases de dades, però només podràs tenir accés als tipus de dades genèrics."""
new_schema_create_new: "Crear nou esquema"
load_schema: "Carregar esquema"
load_schema_your_schemas: "Els teus esquemes:"
load_schema_schema_name: "Nom de l'esquema"
load_schema_database: "Base de dades"
load_schema_last_save: "Últim desat"
load_schema_shared_with_you: "Esquemes compartits amb tu:"
load_schema_owner: "Propietari"
load_schema_no_schemas: "No has desat cap esquema"
load_schema_no_shared_schemas: "No s'està compartint cap esquema amb tu"
saveas: "Anomena i desa ..."
saveas_title: "Títol"
saveas_button: "Desa"
templates: "Plantilles"
templates_schema_name: "Nom de l'esquema"
templates_database: "Base de dades"
templates_description: "Descripció"
properties: "Propietats de l'Esquema"
properties_title: "Títol"
properties_publish: "Publicar com a plantilla"
properties_template_info: "(Les plantilles són visibles per a tots els usuaris)"
properties_delete_schema: "Esborrar Esquema"
properties_delete_alert: "(S'esborrarà de manera permanent aquest esquema i tots els seus comentaris associats)"
properties_save: "Desar Canvis"
share: "Compartir"
share_info: "Pots compartir el teu esquema fins a 5 usuaris"
share_email: "Correu electrònic"
share_access: "Accés"
share_read_only: "Només lectura"
share_read_write: "Lectura i escriptura"
share_send_email: "Enviar invitació per correu electrònic"
share_invite_button: "Convida"
share_collaborators: "Col·laboradors:"
import: "Importar Sql"
login_email: "Correu electrònic"
login_password: "Contrasenya"
login_button: "Iniciar Sessió"
login_forgot_password: "He oblidat la contrasenya"
options: "Opcions"
options_line_colors: "Colors de línia"
options_invert_line_direction: "Invertir direcció de la línia"
options_show_fk_icon: "Mostra la icona de la clau forana"
options_show_ai_icon: "Show Auto Increment Icon"
options_show_not_null_icon: "Mostra la icona del Valor no Nul"
options_show_default_values: "Mostra Valors Per Defecte"
options_language: "Llenguatge"
options_save_changes: "Desa els canvis"
export_sql: "Exporta SQL"
export_sql_generate: "Generar SQL"
export_sql_download: "Descarrega arxiu SQL"
export_image: "Exporta Imatge"
export_image_zoomin: "Apropar"
export_image_zoomout: "Allunyar"
export_image_reset: "Reiniciar"
export_image_open_in_new_tab: "Obrir la imatge en una pestanya nova"
help: "Ajuda"
shortcuts: "Dreceres de teclat"
help_changelog: "Canvis"
feedback: "Retroalimentació"
feedback_type: "Tipus de retroalimentació"
feedback_bug: "Informe d'errors"
feedback_feature: "Sol·licitud de funció"
feedback_help: "Ajuda"
feedback_other: "Un altre"
feedback_message: "Missatge"
feedback_button: "Enviar retroalimentació"
about: "Sobre dbdesigner.net"
user_settings: "Preferències de l'Usuari"
user_settings_username: "Nom de l'Usuari"
user_settings_email: "Correu electrònic"
user_settings_save: "Desa els Canvis"
login: "Iniciar Sessió"
close: "Tancar"
back: "Back"
dirty_schema_confirmation: "Unsaved changes!"
dirty_schema_confirmation_message: "You have unsaved changes in your schema, would you like to save it?"
dirty_schema_confirmation_save_changes_button: "Save changes"
dirty_schema_confirmation_discard_changes_and_continue_button: "Discard changes"
dirty_schema_confirmation_cancel_button: "Cancel"
designer:
save_note_edit: "Desa"
cancel_note_edit: "Cancel·la"
delete_note: "Esborrar"
table_name: "Table Name"
table_comment: "Table Comment"
table_save: "Desa"
table_cancel: "Cancel·la"
table_delete: "Esborra Taula"
table_clone: "Clona Taula"
table_add_field: "Afegeix Camp"
field_name: "Nom"
field_type: "Tipus"
field_size: "Mida"
field_default: "Per Defecte"
field_unique: "Unique"
field_allow_nulls: "Permetre valors nuls"
field_autoincrement: "Auto Increment"
field_primary_key: "Clau Primària"
field_foreign_key: "Clau Forana"
field_save: "Desa"
field_update: "Actualitzar"
field_cancel: "Cancel·la"
field_delete: "Esborra Camp"
field_delete_alert: "Esteu segur que voleu esborrar aquest camp?\n(mantingui pressionat shift per esborrar sense confirmació)"
field_ref_table: "Taula de Referència"
field_ref_field: "Camp de Referència"
alerts:
delete_schema: "Esteu segur que voleu esborrar aquest esquema?"
server_error: "Hi ha hagut un error del servidor"
schema_owner_error: "Només el propietari de l'esquema pot canviar la configuració de compartir"
login_to_use_this_function: "Heu d'entrar per utilitzar aquesta funció"