Permalink
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
171 lines (170 sloc) 6.27 KB
I18n.pl =
menu:
schema: "Schemat"
new: "Nowy ..."
load: "Załaduj ..."
save: "Zapisz"
save_as: "Zapisz jako ..."
templates: "Szablony ..."
properties: "Właściwości ..."
share: "Udostępnij ..."
import: "Import ..."
edit: "Edytuj"
undo: "Cofnij"
redo: "Powtórz"
select_all: "Zaznacz wszystko"
select_none: "Odznacz wszystko"
delete_selected: "Usuń zaznaczone"
insert: "Wstaw"
table: "Tabela"
note: "Notatka"
view: "Widok"
show_minimap: "Pokaż minimape"
hide_minimap: "Schowaj minimape"
show_sidebar: "Pokaż sidebar"
hide_sidebar: "Schowaj sidebar"
show_grid: "Pokaż siatkę"
hide_grid: "Schowaj siatkę"
sort_items: "Sortuj tabelę"
linetype: "Rodzaj linii"
bezier: "Krzywe Beziera"
cornered: "Ostre"
options: "Opcje ..."
export: "Eksport"
sql: "Do SQL ..."
image: "Do obrazu ..."
help: "Pomoc"
index: "Indeks"
changes: "Zmiany"
shortcuts: "Skróty klawiszowe"
feedback: "Zgłoś błąd"
about: "O nas"
guest: "Gość"
login: "Login"
logout: "Wyloguj"
settings: "Ustawienia"
panel:
history: "Historia"
last_versions_label: "Ostatnie 10 wersji schematu:"
properties: "Właściwości"
properties_schema_name: "Nazwa Schematu:"
properties_database: "Baza danych:"
comments: "Komentarze"
comment_placeholder: "Wpisz swój komentarz tutaj"
send: "Wyślij"
dialog:
new_schema: "Nowy schemat"
new_schema_title: "Tytuł"
new_schema_database: "Baza danych"
new_schema_type_info: """Wybór "ogólnego" typu bazy danych pozwala na generowanie SQL dla wszystkich typów baz danych, ale będziesz miał dostęp do tylko podstawowych typów danych."""
new_schema_create_new: "Stwórz nowy schemat"
load_schema: "Wczytaj schemat"
load_schema_your_schemas: "Twoje schematy:"
load_schema_schema_name: "Nazwy schematów"
load_schema_database: "Baza Danych"
load_schema_last_save: "Ostatni zapis"
load_schema_shared_with_you: "Schematy udostępnione przez Ciebie:"
load_schema_owner: "Właściciel"
load_schema_no_schemas: "Brak zapisanych schematów"
load_schema_no_shared_schemas: "Brak schematów udostępnionych przez Ciebie"
saveas: "Zapisz jako"
saveas_title: "Tytuł"
saveas_button: "Zapisz jako"
templates: "Szablony"
templates_schema_name: "Nazwa schematu"
templates_database: "Baza danych"
templates_description: "Opis"
properties: "Właściwości schematu"
properties_title: "Tytuł"
properties_publish: "Opublikuj jako szablon"
properties_template_info: "(Szablony są widoczne dla każdego użytkownika)"
properties_delete_schema: "Usuń schemat"
properties_delete_alert: "(Schemat oraz powiązane z nim komentarze zostaną usunięte na stałe)"
properties_save: "Zapisz zmiany"
share: "Udostępnij"
share_info: "Możesz udostępnić ten schemat maksymalnie 5 użytkownikom"
share_email: "E-mail"
share_access: "Dostęp"
share_read_only: "Tylko do odczytu"
share_read_write: "Odczyt i zapis"
share_send_email: "Wyślij maila z zaproszeniem"
share_invite_button: "Zaproś"
share_collaborators: "Udostępniono:"
import: "Importuj SQL"
login_email: "E-mail"
login_password: "Hasło"
login_button: "Login"
login_forgot_password: "Zapomniałem hasła"
options: "Opcje"
options_line_colors: "Kolor linii"
options_invert_line_direction: "Zmień kierunek linii"
options_show_fk_icon: "Pokaż ikonę klucza obcego"
options_show_ai_icon: "Pokaż ikonę Auto Inkrementacji"
options_show_not_null_icon: "Pokaż ikonę wartości NULL"
options_show_default_values: "Pokaż wartości domyślne"
options_language: "Język"
options_save_changes: "Zapisz zmiany"
export_sql: "Wyeksportuj jako SQL"
export_sql_generate: "Generuj SQL"
export_sql_download: "Ściągnij plik SQL"
export_image: "Wyeksportuj jako obraz"
export_image_zoomin: "Przybliż"
export_image_zoomout: "Oddal"
export_image_reset: "Reset"
export_image_open_in_new_tab: "Otwórz obraz w nowym oknie"
help: "Pomoc"
shortcuts: "Skróty klawiszowe"
help_changelog: "Zmiany"
feedback: "Powiadomienie"
feedback_type: "Typ powiadomienia"
feedback_bug: "Raportowanie błędów"
feedback_feature: "Zgłoszanie pomysłów"
feedback_help: "Pomoc"
feedback_other: "Inne"
feedback_message: "Wiadomość"
feedback_button: "Wyślij powiadomienie"
about: "O dbdesigner.net"
user_settings: "Ustawienia użytkownika"
user_settings_username: "Nazwa użytkownika"
user_settings_email: "E-mail"
user_settings_save: "Zapisz zmiany"
login: "Login"
close: "Zamknij"
back: "Cofnij"
dirty_schema_confirmation: "Niezapisane zmiany!"
dirty_schema_confirmation_message: "Masz niezapisane zmiany w schemacie, czy chcesz je zapisać?"
dirty_schema_confirmation_save_changes_button: "Zapisz zmiany"
dirty_schema_confirmation_discard_changes_and_continue_button: "Odrzuć zmiany"
dirty_schema_confirmation_cancel_button: "Anuluj"
designer:
save_note_edit: "Zapisz"
cancel_note_edit: "Anuluj"
delete_note: "Usuń"
table_name: "Nazwa tabeli"
table_comment: "Komentarz tabeli"
table_save: "Zapisz"
table_cancel: "Anuluj"
table_delete: "Usuń tabelę"
table_clone: "Sklonuj tabelę"
table_add_field: "Dodaj pole"
field_name: "Nazwa"
field_type: "Typ"
field_size: "Rozmiar pola"
field_default: "Wartość domyślna"
field_unique: "Pole unikatowe"
field_allow_nulls: "Zezwalaj na wartości NULL"
field_autoincrement: "Auto Inkrementacja"
field_primary_key: "Klucz podstawowy"
field_foreign_key: "Klucz obcy"
field_save: "Zapisz"
field_update: "Aktualizuj"
field_cancel: "Anuluj"
field_delete: "Usuń pole"
field_delete_alert: "Jesteś pewien, że chcesz usunąć to pole?\n(przytrzymaj shift, aby usuwać bez powiadomienia)"
field_ref_table: "Tabela"
field_ref_field: "Pole"
alerts:
delete_schema: "Jesteś pewien, że chcesz usunąć ten schemat?"
server_error: "Wystąpił błąd serwera"
schema_owner_error: "Tylko właściciel może zmienić ustawienia schematu"
login_to_use_this_function: "Zaloguj się, aby skorzystać z tej funkcji"