Permalink
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
171 lines (170 sloc) 6.82 KB
I18n.vi =
menu:
schema: "Lược đồ"
new: "Tạo mới ..."
load: "Mở ..."
save: "Lưu"
save_as: "Lưu như ..."
templates: "Mẫu sẵn ..."
properties: "Thuộc tính ..."
share: "Chia sẻ ..."
import: "Nhập ..."
edit: "Chỉnh sửa"
undo: "Hủy bỏ"
redo: "Làm lại"
select_all: "Chọn tất cả"
select_none: "Không chọn"
delete_selected: "Xóa phần được chọn"
insert: "Chèn"
table: "Bảng"
note: "Ghi chú"
view: "Hiển thị"
show_minimap: "Hiển thị Minimap"
hide_minimap: "Ẩn Minimap"
show_sidebar: "Hiển thị Sidebar"
hide_sidebar: "Ẩn Sidebar"
show_grid: "Hiển thị đường lưới"
hide_grid: "Ẩn đường lưới"
sort_items: "Sắp xếp Items"
linetype: "Kiểu đường"
bezier: "Cong"
cornered: "Thẳng"
options: "Tùy chỉnh ..."
export: "Xuất"
sql: "Sql ..."
image: "Hình ảnh ..."
help: "Trợ giúp"
index: "Chỉ mục"
changes: "Thay đổi"
shortcuts: "Phím tắt"
feedback: "Phản hồi"
about: "Giới thiệu"
guest: "Khách"
login: "Đăng nhập"
logout: "Đăng xuất"
settings: "Cài đặt"
panel:
history: "Lịch sử"
last_versions_label: "10 phiên bản cuổi cùng của lược đồ này:"
properties: "Thuộc tính"
properties_schema_name: "Tên lược dồ:"
properties_database: "Cơ sở dữ liệu:"
comments: "Bình luận"
comment_placeholder: "Thêm bình luận của bạn ở đây"
send: "Gửi"
dialog:
new_schema: "Tạo lược đồ mới"
new_schema_title: "Tiêu đề"
new_schema_database: "Cơ sở dữ liệu"
new_schema_type_info: """Lựa chọn loại cơ sở dữ liệu "generic" sẽ cho phép bạn sinh SQL cho tất cả dữ liệu; nhưng bạn chỉ có thể truy cập đến kiểu dữ liệu generic mà thôi."""
new_schema_create_new: "Tạo lược đồ mới"
load_schema: "Mở lược đồ"
load_schema_your_schemas: "Lước đồ của bạn:"
load_schema_schema_name: "Tên lược đồ"
load_schema_database: "Cơ sở dữ liệu"
load_schema_last_save: "Lưu lần cuối cùng"
load_schema_shared_with_you: "Chia sẻ lược đồ với:"
load_schema_owner: "Chủ sở hữu"
load_schema_no_schemas: "Bạn chưa tạo lược đồ nào"
load_schema_no_shared_schemas: "Bạn không được chia sẻ lược đồ này"
saveas: "Lưu như"
saveas_title: "Tiêu đề"
saveas_button: "Lưu như"
templates: "Mẫu sẵn"
templates_schema_name: "Tên lược đồ"
templates_database: "Cơ sở dữ liệu"
templates_description: "Mô tả"
properties: "Thuộc tính lược đồ"
properties_title: "Tiêu đề"
properties_publish: "Xuất như mẫu sẵn"
properties_template_info: "(Mẫu sẵn sẽ được thấy bởi tất cả mọi người)"
properties_delete_schema: "Xóa lược đồ"
properties_delete_alert: "(Bạn có chắc muốn xóa lược đồ này và các bình luận liên quan không?)"
properties_save: "Lưu thay đổi"
share: "Chia sẻ"
share_info: "Bạn có thể chia sẻ lược đồ này tới 5 người dùng"
share_email: "E-mail"
share_access: "Truy cập"
share_read_only: "Chỉ đọc"
share_read_write: "Đọc và ghi"
share_send_email: "Gửi lời mời qua email"
share_invite_button: "Mời"
share_collaborators: "Cộng sự:"
import: "Nhập Sql"
login_email: "E-mail"
login_password: "Mật khẩu"
login_button: "Đăng nhập"
login_forgot_password: "Quên mật khẩu"
options: "Tùy chỉnh"
options_line_colors: "Màu đường"
options_invert_line_direction: "Invert line direction"
options_show_fk_icon: "Hiển thị icon khóa ngoại"
options_show_ai_icon: "Hiện thị icon tự động tăng"
options_show_not_null_icon: "Hiển thị icon not null"
options_show_default_values: "Hiển thị giá trị mặc định"
options_language: "Ngôn ngữ"
options_save_changes: "Lưu thay đổi"
export_sql: "Xuất như tập tin SQL"
export_sql_generate: "Tạo SQL"
export_sql_download: "Tải tập tin SQL xuống"
export_image: "Xuât như hình ảnh"
export_image_zoomin: "Phóng to"
export_image_zoomout: "Thu nhỏ"
export_image_reset: "Khôi phục"
export_image_open_in_new_tab: "Mở hình ảnh trong tab mới"
help: "Trợ giúp"
shortcuts: "Phím tắt"
help_changelog: "Thay đổi"
feedback: "Phản hồi"
feedback_type: "Kiểu"
feedback_bug: "Báo lỗi"
feedback_feature: "Yêu cầu đặc trưng"
feedback_help: "Trợ giúp"
feedback_other: "Khác"
feedback_message: "Tin nhắn"
feedback_button: "Gửi"
about: "Giới thiệu về dbdesigner.net"
user_settings: "Cài đặt người dùng"
user_settings_username: "Tên người dùng"
user_settings_email: "E-mail"
user_settings_save: "Lưu thay đổi"
login: "Đăng nhập"
close: "Đóng"
back: "Quay lại"
dirty_schema_confirmation: "Không lưu những thay đổi!"
dirty_schema_confirmation_message: "Bạn đã không lưu những thay đổi trong lược đồ của bạn, bạn có muốn lưu nó không?"
dirty_schema_confirmation_save_changes_button: "Lưu những thay đổi"
dirty_schema_confirmation_discard_changes_and_continue_button: "Bỏ những thay đổi"
dirty_schema_confirmation_cancel_button: "Hủy"
designer:
save_note_edit: "Lưu"
cancel_note_edit: "Hủy bỏ"
delete_note: "Xóa"
table_name: "Tên bảng"
table_comment: "Chú thích bảng"
table_save: "Lưu"
table_cancel: "Hủy bỏ"
table_delete: "Xóa bảng"
table_clone: "Sao chép bảng"
table_add_field: "Thêm trường"
field_name: "Tên"
field_type: "Kiểu"
field_size: "Kích thước"
field_default: "Mặc định"
field_unique: "Không được trùng"
field_allow_nulls: "Cho phép rỗng"
field_autoincrement: "Tự động tăng"
field_primary_key: "Khóa chính"
field_foreign_key: "Khóa ngoại"
field_save: "Lưu"
field_update: "Cập nhật"
field_cancel: "Hủy"
field_delete: "Xóa trường"
field_delete_alert: "Bạn có chắc muốn xóa trường này?\n(Giữ SHIFT+DELETE để khỏi xác nhận)"
field_ref_table: "Bảng than chiếu"
field_ref_field: "Trường tham chiếu"
alerts:
delete_schema: "Bạn có chắc muốn xóa lược đồ này?"
server_error: "Lỗi hệ thống"
schema_owner_error: "Chỉ có chủ lược đồ mới có thể thay đổi cài đặt"
login_to_use_this_function: "Bạn nên đăng nhập để sử dụng chức năng này"